Anbefaling fra ICES om Østersø fiskeriet i 2013

Anbefaling fra ICES om Østersø fiskeriet i 2013

Havundersøgelsesrådet ICES er netop udkommet med sin anbefaling og rådgivning om hvorledes fiskeriet af bestandene i Østersøen bør forvaltes i 2013.
Rådgivningen skal dog først igennem EU – fiskeri ministernes hænder før en endelig kvote fastsættelse for 2013.

Vesttorsk
For torsk i den vestlige Østersø bygger rådgivningen fra ICES på forvaltningsplanen, der blev vedtaget i 2007. Ud fra den lægges der op til en TAC næste år på 20.800 tons. For 2012 var rådgivningen på 21.300 tons, dvs. udspillet er en reduktion på 2,2 procent.

Østtorsk
For torsk i den østlige Østersø er oplægget en 11 procents reduktion. ICES – rådgivningen bygger også her på forvaltningsplanen, som er vedtaget af EU, og den lægger op til en samlet TAC i 2013 på 65.900 tons. For 2012 lød ICES – rådgivningen for østtorsk på 74.200 tons.

Centrale sild
For sild i den centrale Østersø er ICES klar til en 25 procents stigning i TAC, fra 92.000 tons i 2012 til 117.000 tons i 2013.

Brisling
I brislingefiskeriet lægges der op til ni procent større fangster, svarende til en stigning i TAC fra 242.000 tons til 278.000 tons fra 2012 til 2013.

Laks
Den sidste bestand, der rådgives om, er laks. Det er også den eneste, hvor rådgivning og kvoter tager udgangspunkt i antal fisk frem for i vægten. For laks i område 22 til 31, dvs. den centrale Østersø og Den Botniske Bugt, er rådgivningen uændret i forhold til 2012, nemlig på 54.000 laks.
Det nævnes dog også, at der i øjeblikket vurderes at være 30 procent fejlrapporterede og urapporterede fangster. Hvis dette reduceres, vil ICES – rådgivningen lyde på en højere TAC.

Flerarts-rådgivning
Biologerne hos ICES er også begyndt at vurdere bestands udviklingen for flere arter samtidig ud fra, hvordan arterne påvirker hinanden som fødekilde eller rovfisk. Konkret er der analyseret på østtorsk, centralsild og brisling, og konklusionen er, at sammenlignet med en tilgang art for art, vil det være muligt at øge den samlede fangst, hvis arterne vurderes under ét og der tages højde for deres indbyrdes interaktion. Vurderingen er, at de enkelte fisk vil vokse mere. Det samlede udbytte for torsk vurderes som uændret, men der vil være en større sandsynlighed for en lav gydebiomasse for torsken.

Udgangspunktet for en flerartsvurdering er, at torsk, sild og brisling finde i de samme dele af Østersøen. I øjeblikket er der flest torsk i den sydlige del (område 25), mens sild og brisling findes i de nordlige områder.
Vurderingen er, at et øget fiskeri på torsk ikke nødvendigvis giver en større bestand i Østersøen af sild og brisling og derfor ikke vil give grundlag for at øge fiskeriet på de to arter. Til gengæld menes et mindsket fiskeri af sild og brisling i område 25 at kunne øge væksten for torsk og også reducere kannibalisme.

Et øget fiskeri af sild og brisling i de nordlige områder menes ikke at have nogen negativ betydning for hoved-torskebestanden i syd. Til gengæld menes et øget brislingefiskeri mod nord at øge vækstraten for både sild og brisling.

Kilde: ICES og Dkfisk
FiskerForum.com