Forskrift om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-261-2010
Forskrift om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011.
Erstatter: J-246-2009
Gyldig fra: 14. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 14. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16, 36, 37 og 47, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Formål
Formålet med denne forskriften er å observere og kartlegge bifangst i notfisket etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes.

§ 2 Forbud mot notfiske med lys
Fiskeridirektoratet kan treffe vedtak om forbud mot å fiske kystbrisling og sild med lys eller lysebåt øst for Lindesnes i statistikkområde 09 i tidsrommene januar – februar og oktober – desember i 2011. Fiskeridirektoratet kan endre tidsrom for forbud mot notfiske med lys.

Når det er fastsatt forbud med hjemmel første ledd, kan fartøy bare ta utseiling, fiske, overføre fangst til lås, foreta opptak fra lås eller not og ilandføre fangst på de vilkårene som er fastsatt i denne forskriften.

For kystbrislingfiske i fredningstiden gjelder forskrift av 13. november 1961 for fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og småsild.

§ 3 Melding om utseiling (ut)
Fartøy som vil fiske brisling (bri) eller sild (sil) øst for Lindesnes i forbudsperioder fastsatt med hjemmel i § 1 første ledd, skal sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 ved utseiling. Meldingen skal sendes fra det mobiltelefonnummeret som benyttes av fartøyet i den tiden observatørordningen pågår.

Utseilingsmelding skal sendes ved hver utseiling. Dette gjelder også dersom fartøyet ikke oppnådde fangst i forbindelse med en tidligere meldt utseiling.

Melding om utseiling skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

ut
fartøynavn
registreringsmerke
dato
klokkeslett avgang
eventuelt samfiskefartøy
Eksempel:

ut lollo a14b 0601 1500 kurt
ut kurt a15c 0601 0930 lollo

Ved samfiske gis melding om begge fartøy pr. tur. Én tur omfatter høsting, låssetting, opptak og ilandføring.

§ 4 Melding før overføring til lås (ov)
Fartøy som låssetter skal i god tid før overføring sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 om overføring fra not til lås, slik at observatør kan starte observasjon rett før kastet er avsluttet.

Melding om overføring skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

ov
fartøynavn
tidspunkt for forventet overføring
GPS-posisjon i grader, minutter og sekunder
art (bri eller sil,)
antatt fangst i tonn
eventuelt samfiskefartøy
Eksempel

ov lollo 0530 591031n 100927ø bri 20 kurt

Observatør kan i særlige tilfeller beslutte å unnlate observasjon. Slikt vedtak må loggføres.

§ 5 Melding før opptak fra not eller lås (op)
Fartøy som skal håve direkte om bord skal i god tid sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 om opptak, slik at observatør kan starte observasjon kort tid før kastet er avsluttet.

Fartøy som skal ta fangst fra lås om bord i fartøy, skal i god tid før opptak sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 om opptak, slik at observatør kan starte observasjon kort tid før opptak tar til.

Melding om opptak skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

op
fartøynavn
tidspunkt for opptak
GPS-posisjon i grader, minutter og sekunder
art (bri eller sil)
antatt fangst i tonn
eventuelt samfiskefartøy
Eksempel:

op lollo 0701 590011n 100730ø bri 20 kurt

Observatør kan i særlige tilfeller beslutte å unnlate observasjon. Slikt vedtak må loggføres.

§ 6 Ilandføring (la)
Fartøy som fører fangst til mottak på land, skal i god tid før lossing av fartøyet sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 om lossing, slik at observatør kan foreta observasjon fra lossingen starter.

Melding om ilandføring skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

la
fartøynavn
tidspunkt for oppstart lossing
mottakets navn eller GPS-posisjon i grader, minutter og sekunder
eventuelt samfiskefartøy
Eksempel:

la lollo 1100 (englevik )/603011n 140500ø kurt

Observatør kan beslutte å unnlate observasjon, eller frafalle plikten for fartøy til å gi landingsmelding med hjemmel i denne paragraf. Slike vedtak må loggføres.

§ 7 Plikt til å følge anvisninger
Fartøy skal følge anvisninger fra Fiskeridirektoratets observatør.

§ 8 Administrasjon av observatørordningen
Observatørordningen administreres av Fiskeridirektoratet Region Sør.

§ 9 Straff
Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§, 61, 62, 63, 64 OG 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 10 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011og gjelder til og med 31. desember 2011.

ES/EW

Kategoriene
Sør for 62 pelagisk
Melding fra fiskeridirektøren
J-261-2010
Forskrift om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011.
Erstatter: J-246-2009
Gyldig fra: 14. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 14. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16, 36, 37 og 47, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Formål
Formålet med denne forskriften er å observere og kartlegge bifangst i notfisket etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes.

§ 2 Forbud mot notfiske med lys
Fiskeridirektoratet kan treffe vedtak om forbud mot å fiske kystbrisling og sild med lys eller lysebåt øst for Lindesnes i statistikkområde 09 i tidsrommene januar – februar og oktober – desember i 2011. Fiskeridirektoratet kan endre tidsrom for forbud mot notfiske med lys.

Når det er fastsatt forbud med hjemmel første ledd, kan fartøy bare ta utseiling, fiske, overføre fangst til lås, foreta opptak fra lås eller not og ilandføre fangst på de vilkårene som er fastsatt i denne forskriften.

For kystbrislingfiske i fredningstiden gjelder forskrift av 13. november 1961 for fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og småsild.

§ 3 Melding om utseiling (ut)
Fartøy som vil fiske brisling (bri) eller sild (sil) øst for Lindesnes i forbudsperioder fastsatt med hjemmel i § 1 første ledd, skal sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 ved utseiling. Meldingen skal sendes fra det mobiltelefonnummeret som benyttes av fartøyet i den tiden observatørordningen pågår.

Utseilingsmelding skal sendes ved hver utseiling. Dette gjelder også dersom fartøyet ikke oppnådde fangst i forbindelse med en tidligere meldt utseiling.

Melding om utseiling skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

ut
fartøynavn
registreringsmerke
dato
klokkeslett avgang
eventuelt samfiskefartøy
Eksempel:

ut lollo a14b 0601 1500 kurt
ut kurt a15c 0601 0930 lollo

Ved samfiske gis melding om begge fartøy pr. tur. Én tur omfatter høsting, låssetting, opptak og ilandføring.

§ 4 Melding før overføring til lås (ov)
Fartøy som låssetter skal i god tid før overføring sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 om overføring fra not til lås, slik at observatør kan starte observasjon rett før kastet er avsluttet.

Melding om overføring skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

ov
fartøynavn
tidspunkt for forventet overføring
GPS-posisjon i grader, minutter og sekunder
art (bri eller sil,)
antatt fangst i tonn
eventuelt samfiskefartøy
Eksempel

ov lollo 0530 591031n 100927ø bri 20 kurt

Observatør kan i særlige tilfeller beslutte å unnlate observasjon. Slikt vedtak må loggføres.

§ 5 Melding før opptak fra not eller lås (op)
Fartøy som skal håve direkte om bord skal i god tid sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 om opptak, slik at observatør kan starte observasjon kort tid før kastet er avsluttet.

Fartøy som skal ta fangst fra lås om bord i fartøy, skal i god tid før opptak sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 om opptak, slik at observatør kan starte observasjon kort tid før opptak tar til.

Melding om opptak skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

op
fartøynavn
tidspunkt for opptak
GPS-posisjon i grader, minutter og sekunder
art (bri eller sil)
antatt fangst i tonn
eventuelt samfiskefartøy
Eksempel:

op lollo 0701 590011n 100730ø bri 20 kurt

Observatør kan i særlige tilfeller beslutte å unnlate observasjon. Slikt vedtak må loggføres.

§ 6 Ilandføring (la)
Fartøy som fører fangst til mottak på land, skal i god tid før lossing av fartøyet sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 om lossing, slik at observatør kan foreta observasjon fra lossingen starter.

Melding om ilandføring skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

la
fartøynavn
tidspunkt for oppstart lossing
mottakets navn eller GPS-posisjon i grader, minutter og sekunder
eventuelt samfiskefartøy
Eksempel:

la lollo 1100 (englevik )/603011n 140500ø kurt

Observatør kan beslutte å unnlate observasjon, eller frafalle plikten for fartøy til å gi landingsmelding med hjemmel i denne paragraf. Slike vedtak må loggføres.

§ 7 Plikt til å følge anvisninger
Fartøy skal følge anvisninger fra Fiskeridirektoratets observatør.

§ 8 Administrasjon av observatørordningen
Observatørordningen administreres av Fiskeridirektoratet Region Sør.

§ 9 Straff
Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§, 61, 62, 63, 64 OG 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 10 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011og gjelder til og med 31. desember 2011.

ES/EW

Kategoriene
Sør for 62 pelagisk