Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-260-2010
Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2011
Erstatter: J-22-2010
Gyldig fra: 14. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 14. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37, jfr Fiskeri- og kystdepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr 4686 om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske, fastsatt følgende forskrift:

KAPITTEL 1. FISKEFORBUD OG KVOTER

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brisling i følgende områder:

I ICES statistikkområde IV i Norges territorialfarvann og økonomiske sone og i EU-sonen. Med statistikkområde i første punktum forstås i denne forskriften statistikkområde IV vest for en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr.
I Norges territorialfarvann og i ICES statistikkområde IIIa i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i området avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen.
§ 2 Totalkvoter
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med ringnottillatelse og pelagisk trål-/ nordsjøtråltillatelse fiske og lande inntil 10 000 tonn havbrisling i EU-sonen.

Uten hinder av forbudet i § 1 punkt 2, kan fartøy som har adgang til å delta i kystbrislingfisket i medhold av forskrift av 12 november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) § 36, fiske og lande brisling i Skagerrak. Fangsten avregnes kvantumet på 3 900 tonn til Norge.

KAPITTEL 2. FISKE MED RINGNOTFARTØY OG PELAGISK TRÅL-/NORDSJØTRÅLFARTØY

§ 3 Fredningsperiode i havbrislingfisket
Det er forbudt å fiske havbrisling fra og med 1. april til og med 31. juli.

§ 4 Påmelding og loddtrekning
Fisket av totalkvoten i EU-sonen skjer etter kunngjøring og skriftlig påmelding til Norges Sildesalgslag innen mandag 20. desember 2010 kl 2400. Straks etter påmeldingsfristens utløp avgjøres utseilingsrekkefølgen ved loddtrekning. Trekningslisten er en utseilingsordning, ikke en tidsubegrenset deltakeradgang.

Norges Sildesalgslag fastsetter hvor mange fartøy som får ta utseiling og forestår avvikling av utseiling i henhold til listen.

Fartøy som har fått utseiling av Norges Sildesalgslag må ha tatt utseiling senest 48 timer etter 1 januar kl 0000. Når sildelaget går videre på listen må fartøy ha tatt utseiling senest 48 timer etter at sildelaget har gitt fartøy deltakeradgang. Dersom fartøy på anmodning frafaller å delta, går salgslaget videre på listen.

Norges Sildesalgslag kan suspendere trekningslisten.

§ 5 Maksimalkvote ved fiske i EU-sonen
Maksimalkvoten for fartøy ved fiske i EU-sonen er 800 tonn. Fiskeridirektoratet kan endre maksimalkvoten.

§ 6 Bifangst
Havbrislingfangster kan inneholde inntil 10 % sild i vekt ved landing.

KAPITTEL 3. FISKE MED KYSTNOTFARTØY

§ 7 Fredning og avvikling av kystbrislingfisket
Uten hinder av forbudet i § 1 kan kystnotfartøy som fyller vilkårene for å få delta i kystbrislingfisket i medhold av forskrift av 12 november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppenes fiske for 2011 (deltakerforskriften) § 36, fiske brisling i Norges indre farvann og sjøterritorium etter 31. juli såfremt det i henhold til fredningsbestemmelsene i forskrift av 13. november 1961 nr. 3 om fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og småsild eller oppmalingsforbudet i forskrift av 22. desember 2004 om utøvelsen av fisket i sjøen § 49, er adgang til å fiske kystbrisling.

§ 8 Lysfiskeforbudet øst for Lindesnes
Det er forbudt å fiske kystbrisling med kunstig lys i de tidsrom som er fastsatt med hjemmel i forskrift av 14. desember 2010 om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild øst for Lindesnes.

KAPITTEL 4. FELLESBESTEMMELSER

§ 9 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når total- eller områdekvotene som nevnt i § 2 er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

KAPITTEL 5. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

§ 10 Straff
Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 11 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

ES/EW

Kategoriene
Sør for 62 pelagisk
Melding fra fiskeridirektøren
J-260-2010
Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2011
Erstatter: J-22-2010
Gyldig fra: 14. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 14. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37, jfr Fiskeri- og kystdepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr 4686 om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske, fastsatt følgende forskrift:

KAPITTEL 1. FISKEFORBUD OG KVOTER

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brisling i følgende områder:

I ICES statistikkområde IV i Norges territorialfarvann og økonomiske sone og i EU-sonen. Med statistikkområde i første punktum forstås i denne forskriften statistikkområde IV vest for en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr.
I Norges territorialfarvann og i ICES statistikkområde IIIa i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i området avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen.
§ 2 Totalkvoter
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med ringnottillatelse og pelagisk trål-/ nordsjøtråltillatelse fiske og lande inntil 10 000 tonn havbrisling i EU-sonen.

Uten hinder av forbudet i § 1 punkt 2, kan fartøy som har adgang til å delta i kystbrislingfisket i medhold av forskrift av 12 november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) § 36, fiske og lande brisling i Skagerrak. Fangsten avregnes kvantumet på 3 900 tonn til Norge.

KAPITTEL 2. FISKE MED RINGNOTFARTØY OG PELAGISK TRÅL-/NORDSJØTRÅLFARTØY

§ 3 Fredningsperiode i havbrislingfisket
Det er forbudt å fiske havbrisling fra og med 1. april til og med 31. juli.

§ 4 Påmelding og loddtrekning
Fisket av totalkvoten i EU-sonen skjer etter kunngjøring og skriftlig påmelding til Norges Sildesalgslag innen mandag 20. desember 2010 kl 2400. Straks etter påmeldingsfristens utløp avgjøres utseilingsrekkefølgen ved loddtrekning. Trekningslisten er en utseilingsordning, ikke en tidsubegrenset deltakeradgang.

Norges Sildesalgslag fastsetter hvor mange fartøy som får ta utseiling og forestår avvikling av utseiling i henhold til listen.

Fartøy som har fått utseiling av Norges Sildesalgslag må ha tatt utseiling senest 48 timer etter 1 januar kl 0000. Når sildelaget går videre på listen må fartøy ha tatt utseiling senest 48 timer etter at sildelaget har gitt fartøy deltakeradgang. Dersom fartøy på anmodning frafaller å delta, går salgslaget videre på listen.

Norges Sildesalgslag kan suspendere trekningslisten.

§ 5 Maksimalkvote ved fiske i EU-sonen
Maksimalkvoten for fartøy ved fiske i EU-sonen er 800 tonn. Fiskeridirektoratet kan endre maksimalkvoten.

§ 6 Bifangst
Havbrislingfangster kan inneholde inntil 10 % sild i vekt ved landing.

KAPITTEL 3. FISKE MED KYSTNOTFARTØY

§ 7 Fredning og avvikling av kystbrislingfisket
Uten hinder av forbudet i § 1 kan kystnotfartøy som fyller vilkårene for å få delta i kystbrislingfisket i medhold av forskrift av 12 november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppenes fiske for 2011 (deltakerforskriften) § 36, fiske brisling i Norges indre farvann og sjøterritorium etter 31. juli såfremt det i henhold til fredningsbestemmelsene i forskrift av 13. november 1961 nr. 3 om fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og småsild eller oppmalingsforbudet i forskrift av 22. desember 2004 om utøvelsen av fisket i sjøen § 49, er adgang til å fiske kystbrisling.

§ 8 Lysfiskeforbudet øst for Lindesnes
Det er forbudt å fiske kystbrisling med kunstig lys i de tidsrom som er fastsatt med hjemmel i forskrift av 14. desember 2010 om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild øst for Lindesnes.

KAPITTEL 4. FELLESBESTEMMELSER

§ 9 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når total- eller områdekvotene som nevnt i § 2 er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

KAPITTEL 5. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

§ 10 Straff
Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 11 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

 

Kategoriene
Sør for 62 pelagisk