Forskrift om adgang for ungdom til å delta i fisket i 2011 (ungdomsfiskeordningen)

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-79-2011 Forskrift om adgang for ungdom til å delta i fisket i 2011 (ungdomsfiskeordningen) Erstatter: J-152-2010 Gyldig fra: 19. 04. 2011 Gyldig til: 12. 08. 2011 Bergen, 19. 04. 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har den 19. april 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11 og 16, fastsatt følgende forskrift: § 1. Ungdomsfiskeordningen Denne forskrift regulerer adgang for ungdom til å delta i de fiskerier som omfattes av forskrift av 12. november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011. Ungdomsfiskeordningen gjelder i perioden fra og med mandag 20. juni 2011 til og med fredag 12. august 2011. Ungdomsfiskeordningen i fiske etter rognkjeks gjelder i perioden fra og med søndag 1. mai 2011 til og med mandag 20. juni 2011 vest for 26°Ø, og i perioden fra og med søndag 1. mai 2011 til og med tirsdag 5. juli 2011 i Finnmark øst for 26°Ø. Den som er registrert som deltaker i ungdomsfiskeordningen må selv stå ombord og delta i utøvelsen av fisket. Begrensninger i kvoteutnyttelse fastsatt i reguleringene av de fiskerier som omfattes av ungdomsfiskeordningen gjelder ikke for fiske etter denne forskrift. Begrensninger for fangst av torsk (§ 2) og rognkjeks (§ 4) i forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land gjelder ikke for fiske etter denne forskrift. Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per fartøy og per person fiskes og landes et kvantum som tilsvarer inntil 600 kg utilvirket rognkjeksrogn. Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per person og per fartøy ikke omsettes fangst for mer enn 50 000 kroner. Fiskeridirektoratets regionkontor kan likevel gi tillatelse til at det fiskes for mer enn 50 000 kroner per fartøy, men ikke per person, dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et opplegg arrangert av en kommune. § 2. Vilkår for deltakelse Den som skal delta i ungdomsfiskeordningen etter denne forskrift, må fylle 12 år senest i 2011, men ikke være fylt 25 år på forskriftens ikrafttredelsestidspunkt. Adgang til å delta i ungdomsfiskeordningen etter første ledd gjelder ikke for manntallsførte fiskere. For å delta i ungdomsfiskeordningen i fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark må fartøyet være mindre enn 6 meter største lengde. § 3. Registrering Den som skal delta i ungdomsfiskeordningen må registreres ved Fiskeridirektoratets regionkontor for tildeling av deltakernummer. § 4. Redskapsbegrensning Med mindre annet er fastsatt, kan fisket drives med følgende redskaper: a) Stang og håndsnøre, og b) en juksamaskin, og c) garn med samlet lengde på inntil 210 meter, og d) liner med inntil 300 angler, og e) inntil 20 teiner eller ruser. I fiske der ungdomsfiskeordningen benyttes kan det fra det enkelte fartøy ikke fiskes med større antall redskap enn nevnt i første ledd. Merkeregistrerte fiskefartøy kan ikke nyttes til ordinær drift eller ha redskap i sjøen utover redskapsbegrensningen nevnt i første ledd i perioden fra fartøyet første gang benyttes i ungdomsfiskeordningen til siste fangst er levert. Fiskeridirektoratets regionkontor kan likevel gi tillatelse til at det fiskes med større redskapsmengde per fartøy, men ikke per person, dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et opplegg arrangert av en kommune. § 5. Blåkveite Det er ikke tillatt å ha mer enn inntil 5 % bifangst av blåkveite av fangsten ombord til enhver tid og av landet fangst. § 6. Levering av fangst Det er forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fartøy. Fangst kan bare leveres til godkjent kjøper. Kjøper skal skrive ut landingsseddel/ sluttseddel etter salgslagets bestemmelser spesifisert på art straks etter levering. Seddelen skal undertegnes av kjøper og fisker før denne forlater mottaksstedet. I rubrikken for registreringsmerke påføres det nummer som er tildelt av Fiskeridirektoratet. § 7. Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlrvande marine ressursar §§ 61 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 8. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. mai 2011 og gjelder til og med 12. august 2011. KK/EW Kategoriene Nord for 62 bunnfisk Nord for 62 pelagisk Sør for 62 bunnfisk Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om adgang for ungdom til å delta i fisket i 2011 (ungdomsfiskeordningen)

Forskrift om lokal regulering av fiske med reketrål i Troms fylke

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-74-2011 Forskrift om lokal regulering av fiske med reketrål i Troms fylke Erstatter: J-152-1988 Gyldig fra: 13. 04. 2011 Bergen, 13. 04. 2011 Fiskeridirektoratet har den 14. april 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 32, fastsatt følgende forskrift: § 1. Forbud mot bruk av reketrål. Det er forbudt å fiske med reketrål i følgende områder og tidsrom i nedenfor nevnte kommuner i Troms fylke: Gratangen: Gratangen, sjøkart nr. 77, innenfor en grenselinje trukket fra Rantua lykt på fjordens nordside i rettvisende retning til Skarberget på fjordens sørside. Forbudet gjelder hele året. Lavangen: Lavangenfjorden, sjøkart nr. 77, innenfor en rett linje fra Lavangsnes, 68° 39,9' N og 17° 28,6' Ø til Svarthammeren, 68° 39,2’ N og 17° 28’ Ø. Forbudet gjelder hele året. Kvæfjorden: Kvæfjorden, sjøkart nr. 77, innenfor en linje fra Bergeneset rettvisende øst til østsiden av fjorden. Forbudet gjelder hele året. Ibestad: Straumbotn, sjørkart nr. 80, innenfor Straumen. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april. Torsken Torskenråsa med Gryllefjord og Torskenfjord, sjøkart nr. 82, innenfor en linje trukket fra Månesodden på fjordens nordside 69° 22,5' N og 16° 52,4' Ø i rettvisende retning 170° til Kjerringneset, fjordens sørside 69° 18,8' N og 16° 54,3' Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april. Balsfjord: Stålvikbotn i Malangen, sjøkart nr. 84, innenfor en linje trukket fra Mestervik på fjordens nordside til Lanes på fjordens sørside. Forbudet gjelder hele året. Balsfjorden, sjøkart nr. 87, innenfor en linje fra Sandneset på sydvestsiden av fjorden 69° 20,6’ og 19° 18’ Ø til Naustnes på nordøstsiden av fjorden 69° 22’ N og 19° 21,5’ Ø. Forbudet gjelder itidsrommet 1. februar – 30. april. Berg: Ersfjorden, sjøkart nr. 85, innenfor en linje trukket fra Bøneset på fjordens nordside 69° 31,9’ N og 17° 18,5’ Ø i rettvisende retning 170° til Tongenest på fjordens sydside 69° 24,4’ N og 17° 20,4’ Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april. Mefjorden, sjøkart nr. 85, innenfor en grenselinje trukket fra Mefjordvær lykt på fjordens sydvestside til Holmen på fjordens nordvestside. Forbudet gjelder hele året. Mefjorden, sjøkart nr. 85, innenfor en linje trukket fra Oksneset på fjordens sydvestside 69° 32,6’ Ø og 17° 19,2’ Ø i rettvisende retning 45° til Kjølva på fjordens nordøstside 69° 36,05* N og 17° 29,5’ Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar –30. april. Tromsø: Indre Kaldfjord, sjøkart nr. 86, innenfor en linje trukket fra Vikarneset på fjordens østside 69° 62,35’ N og 18° 41,3 Ø i rettvisende retning 283° til Indre Susanna-jord på fjordens vestside 69° 42,5’ N og18° 39,3’ Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april. Ramfjorden, sjøkart nr. 87, innenfor en linje trukket mellom Ramfjordnes 69° 31,7 N og 19° 0,9’ Ø i rettvisende 176° til Haugbergneset fyr. Forbudet gjelder hele året. Lyngen og Tromsø: Ullsfjorden, sjøkart nr. 90, innenfor en grenselinje trukket fra Bakkeby 69° 42,5’ N og 19° 48,2’ Ø i rettvisende retning 286° til Kavelbergen 69° 43,1’ N og 19° 41,8’ Ø. Forbudet gjelder hele året. Lyngen og Storfjord: Lyngen og Storfjorden, sjøkart nr. 90, innenfor en grenselinje trukket fra Kvalvikneset på fjordens vestside til Klakkeberg på fjordens østside. Forbudet gjelder hele året. Lyngen og Kåfjord: Lyngenfjorden, sjøkart nr. 90, sør for en linje fra Spåkenes lykt til St. Vaggastind og vest for en linje fra Spåkenes lykt over Årøyholmen til Årøybukt. Forbudet gjelder hele året. Lyngen: Kåfjorden, sjøkart nr. 90, innenfor en linje trukket fra Ystebynes på fjordens østside 69° 36,8’ N og 20° 28,8’ Ø i rettvisende retning 225° til Nordnesodden på fjordens sørvestside 69 ° 35,5’ N og 20° 26,1’ Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april. Kåfjord: Kåfjorden, sjøkart nr. 90, innenfor en linje trukket fra Manndalsklubben 69° 32,9’ N og 20° 34,5’ Ø til Kroken 69° 33,7’ N og 20° 36,2 ’ Ø. Forbudet gjelder hele året. Lervik: Øyjorden, sjøkart nr. 85, innenfor en linje trukket fra Fuglneset til Kjølva. Forbudet gjelder hele året. Karlsøy: Skogsfjorden, sjøkart nr. 88, innenfor en linje trukket fra Gammelgårdnes, Skogsfjordens nordøstside 70° 2,6’ N og 19° 3,2’ Ø i rettvisende retning 220° til Jøvikfjordens sydside 70° 2’ N og 19° 1,5’ Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april. Dåfjorden, sjøkart nr. 92, innenfor en linje trukket fra Skarpeneset 70° 0,80’ N og 19° 23,4’ Ø irettvisende retning 267° til Bergeneset 70° 0,72’ N og 19° 19,7’ Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april. Nordreisa I Rotsundet, sjøkart nr. 91, mellom en linje fra Rotsund lykt til Havnnes på Uløy og en rett linje fra Ravelseidet til Uløybukt. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februrar – 30. april. Oksfjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket mellom Oksfjordklubben og Klubbneset. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april. Nordreisafjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket fra Storneset lykt til Torskeneset. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april. Skjervøy: Langfjorden, sjøkart nr. 91, innenfor en linje fra Arnøy lykt rettvisende 320° til Nessøyra. Forbudet gjelder hele året. Kvænangen: Kvænangen, sjøkart nr. 94, innenfor en rett linje trukket fra Kvænangstraumen fyrlykt over et stående jernstakemerket til Nordstraumen. Forbudet gjelder hele året. Badderfjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket fra Sekkemo, fjordens syd-sydvestside 69°50,4’ N og 21° 58’ Ø i rett linje 17° til Undereidet på fjordens nordøstside 69° 52,3’ N og 21° 59,9’ Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april. Indre Kvænangen, sjøkart nr. 94, innenfor en lijnje trukket fra Reinneset, 70° 00,9’ N og 21° 26,5’ Ø til Skagklubben lykt og videre i en rett linje fra Spildra lykt til Klubben på Kvitberget 69° 58,9’ N og 21° 53’ Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 15. oktober – 31. januar. Burfjorden og Lille Altafjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket ra Låvan 70° 1,4’ N og 22° Ø rettvisende syd til fastlandet Slettnes på sydsiden av fjorden 69° 59,9’ N og 22° Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april. Jøkelfjorden, sjøkart nr. 94, innenfor en linje trukket fra Jøkelfjord fyrlykt på fjordens sørside til ytre Tverrfjordnes på fjordens nordside. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april. Olderfjorden, sjøkart nr. 95, innenfor en linje trukket fra Nærsok, Olderfjordens sydøstside 70° 8,75’ N og 21° 23’ Ø i rettvisende retning 318° til Grunnrøra, fjordens nordvestside 70° 9,45’ N og 21°24,9’ Ø. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. februar – 30. april. § 2. Nattforbud Det er forbudt å fiske med reketrål fra kl 1600 til kl 0400 innenfor følgende grenselinjer: Innenfor en linje fra staken utenfor Kinneset østenfor Risøyrenna til Nordveste pynt av Grytøy. Herfra i en rett linje over Flatøy og Krøttøy til nordpynten av Dova. Herfra langs kystlinjen ytre Senja til Hekkingsundet over dette til Hekking fyr. Fra Hekkingen fyr langs rette linjer til grunnlinjepunktene 25, 24, 23, 22 og 21. Fra dette punkt i rett linje gjennom Fugløykalven fyr til Fugløy, langs østkysten av Fugløy til Håkjerringsneset, herfra i rett linje til Hylla lykt Arnøy og videre i rett linje til Brynilden lykt. § 3. Ikrafttreden. Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 3. november 1988 om forbud mot bruk av reketrål i Troms fylke. TH/EW Kategoriene Nord for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseForskrift om lokal regulering av fiske med reketrål i Troms fylke

Endring av forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-73-2011 Forskrift om endring av forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy Erstatter: J-131-2001 Gyldig fra: 07. 04. 2011 Bergen, 12. 04. 2011 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 7. april 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 36: I I Fiskeridepartementets forskrift av 26. juli 1993 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy, gjøres følgende endring: § 2 (ny) Plikt til å føre fangstdagbok skal lyde: Fartøy som er under 15 meter største lengde skal ved fiske og fangst føre fangstdagbok dersom: a) Fartøyet har tråltillatelse gitt i medhold av forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften). b) Fartøyet driver trålfiske etter reker i området utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene uten reketråltillatelse. c) Fartøyet driver trålfiske etter reker utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak-området øst for en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og nord for en rett linje mellom Skagen fyr og Tistlarna fyr uten reketråltillatelse. d) Fartøyet fisker utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak-området øst for en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og nord for en rett linje mellom Skagen fyr og Tistlarna fyr, og har største lengde mellom 12,00-14,99 meter e) Fartøyet driver fangst av skjell f) Fartøyet driver fiske og fangst i fiskevernsonen ved Svalbard. § 4 andre ledd (endret) skal lyde: Plikten for fartøy på 13 meter største lengde eller mer til å føre forenklet fangstdagbok, omfatter også reketrålfartøy som nevnt i § 2 bokstav b når fartøy tråler innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen eller driver annet fiske. Fartøy som skal føre både fangstdagbok og forenklet fangstdagbok, kan benytte fangstdagboken også i de tilfeller fartøyet plikter å føre forenklet fangstdagbok. § 3 får tilsvarende anvendelse. Fartøy kan føre samlet døgnfangst på én linje i fangstdagboken, samt flere døgn på samme side. § 7 (endret) skal lyde: Følgende grupper skal innen en måned etter endt tur uoppfordret sende inn originalarkene av fangstdagboken til Fiskeridirektoratet: a) Fartøy som kommer inn under § 2 bokstav a) når de driver fiske med stormasket trål. b) Fartøy som kommer inn under § 2 bokstav b), c) og e). c) Fartøy som kommer inn under § 2 bokstav f) når de fisker med line og garn. Fiskeridirektoratet kan også pålegge andre enn de som er nevnt i første ledd å sende inn originalarkene av dagboken. § 8 (endret) skal lyde: Fartøy som plikter å sende inn fangstdagbok med hjemmel i § 7 første ledd bokstav a) skal innen én måned etter endt tur uoppfordret sende inn utfylt leveringsoppgave eller kopi av sluttsedler påført turnummer til Fiskeridirektoratet. § 9 andre ledd (endret) skal lyde: Fartøy over 200 BRT som har ubegrenset tråltillatelse og torsketråltillatelse gitt i medhold av forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) og fartøy over 200 BRT som kommer inn under § 2 bokstav b) og c), skal for hvert regnskapsår sende regnskap over fartøyets drift til Fiskeridirektoratet. Regnskapsoppgaven skal sendes innen 2 måneder etter regnskapsårets utgang. § 11 (endret) skal lyde: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 62, 64 og 65 i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova). På samme måte straffes medvirkning og forsøk. II Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om oppgaveplikt for fiske og fangstfartøy Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 26. juli 1993 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 36: § 1 Virkeområde Forskriften gjelder for fiske og fangst med norsk fartøy i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon, i farvann under andre lands fiskerijurisdiksjon og i farvann utenfor noe lands fiskerijurisdiksjon med mindre annet er bestemt. § 2 Plikt til å føre fangstdagbok Fartøy som er under 15 meter største lengde skal ved fiske og fangst føre fangstdagbok dersom: a) Fartøyet har tråltillatelse gitt i medhold av forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften). b) Fartøyet driver trålfiske etter reker i området utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene uten reketråltillatelse. c) Fartøyet driver trålfiske etter reker utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak-området øst for en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og nord for en rett linje mellom Skagen fyr og Tistlarna fyr uten reketråltillatelse. d) Fartøyet fisker utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak-området øst for en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og nord for en rett linje mellom Skagen fyr og Tistlarna fyr, og har største lengde mellom 12,00-14,99 meter e) Fartøyet driver fangst av skjell f) Fartøyet driver fiske og fangst i fiskevernsonen ved Svalbard. § 3 Føring av fangstdagbok Fangstdagbok utgitt av Fiskeridirektoratet skal føres fortløpende i original og kopi. De enkelte sider i fangstdagboken skal inneholde: a) fartøyets navn og registreringsnummer, b) turnummer, c) redskapsart, d) tidspunkt og sted for avgang og ankomst havn, ankomst felt og levering, e) dato, klokkeslett og posisjon i lengde og bredde ved begynnelsen og ved slutten av de enkelte hal/kast og varigheten av disse, f) fangst for hvert enkelt hal/kast, dagens fangst, dagens utkast, turfangst forrige dag, turfangst hittil, fangst levert til andre fartøy og mottatt fangst til foredling eller transport, alt angitt i kilo rund vekt eller i hektoliter og spesifisert på art. Garn-, linefartøy og skjellskrapere kan føre samlet døgnfangst på en linje i fangstdagboken, g) hvilke soner det fiskes i og lokasjon med mest fangst pr. døgn, h) opplysninger om radiomeldinger (f.eks. aktiv-/fangst-/passivmeldinger eller innmeldinger til salgsorganisasjonen), i) det totale antall hal/kast pr. døgn, j) det totale antall krok (line) eller garn pr. døgn. Det skal ikke føres flere fiskedager pr. side i fangstdagboken. Likevel kan reketrålere uten konsesjon, fartøy som driver trålfiske etter industrifisk, dagbokpliktige ringnotfartøy, garn-, linefartøy og skjellskrapere innenfor samme tur, føre flere døgn på samme side. Dersom det utføres fiskeleting uten fangst, skal posisjonen i lengde og bredde nedtegnes. Flere påfølgende letedager uten fangst kan føres på samme side. Fangstdagbok skal også inneholde opplysninger om hvilke salgslag fangstene for de enkelte turer er levert til, sluttseddelnummeret og skipperens underskrift. Utfyllende bestemmelser for føring av fangstdagbok fastsatt av Fiskeridirektoratet, kan tas inn i form av instruks foran i dagboken. § 4 Plikt til å føre forenklet fangstdagbok Fartøy på 13 meter største lengde eller mer, samt alle fartøy som har dispensasjon fra en salgsorganisasjon til å drive kaisalg, og som ikke plikter å føre fangstdagbok i henhold til § 2, skal ved fiske og fangst føre forenklet fangstdagbok. Plikten for fartøy på 13 meter største lengde eller mer til å føre forenklet fangstdagbok, omfatter også reketrålfartøy som nevnt i § 2 bokstav b når fartøy tråler innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen eller driver annet fiske. Fartøy som skal føre både fangstdagbok og forenklet fangstdagbok, kan benytte fangstdagboken også i de tilfeller fartøyet plikter å føre forenklet fangstdagbok. § 3 får tilsvarende anvendelse. Fartøy kan føre samlet døgnfangst på én linje i fangstdagboken, samt flere døgn på samme side. Plikten til å føre forenklet fangstdagbok gjelder ikke fiske i området øst for en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og nord for en rett linje mellom Skagens fyr og Tistlarna fyr (Skagerrak-området). § 5 Føring av forenklet fangstdagbok Forenklet fangstdagbok utgitt av Fiskeridirektoratet skal føres fortløpende i original. De enkelte sider i fangstdagboken skal inneholde: a) fartøyets navn, registreringsnummer, kallesignal og største lengde, b) redskapsart, c) fangstområde/lokasjon d) fangst i kilo rund vekt spesifisert på art. Det skal føres en kolonne pr. døgn. Fangst skal senest føres før ankomst havn, e) underskrift fra ansvarshavende om bord (skipper/høvedsmann), f) fiskemottakets navn, g) sluttseddel/bryggeseddelnummer for hver levering. Utfyllende bestemmelser om føring av forenklet fangstdagbok fastsatt av Fiskeridirektoratet, kan tas inn i form av instruks foran i dagboken. § 6 Oppbevaring av fangstdagbok og forenklet fangstdagbok Ett eksemplar (kopi) av fangstdagbok skal beholdes om bord i minst 2 år. Forenklet fangstdagbok skal beholdes om bord i minst 2 år. § 7 Innsending av fangstdagbokark Følgende grupper skal innen en måned etter endt tur uoppfordret sende inn originalarkene av fangstdagboken til Fiskeridirektoratet: a) Fartøy som kommer inn under § 2 bokstav a) når de driver fiske med stormasket trål. b) Fartøy som kommer inn under § 2 bokstav b), c) og e). c) Fartøy som kommer inn under § 2 bokstav f) når de fisker med line og garn. Fiskeridirektoratet kan også pålegge andre enn de som er nevnt i første ledd å sende inn originalarkene av dagboken. § 8 Innsending av leveringsoppgave Fartøy som plikter å sende inn fangstdagbok med hjemmel i § 7 første ledd bokstav a) skal innen én måned etter endt tur uoppfordret sende inn utfylt leveringsoppgave eller kopi av sluttsedler påført turnummer til Fiskeridirektoratet. § 9 Regnskapsoppgave Fartøyeier eller bruker av fiskefartøy skal når Fiskeridirektoratet bestemmer det sende regnskapsoppgave over fartøyets drift for det enkelte regnskapsår. Regnskapsoppgaven skal sendes til Fiskeridirektoratet innen den frist som fastsettes. Fartøy over 200 BRT som har ubegrenset tråltillatelse og torsketråltillatelse gitt i medhold av forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) og fartøy over 200 BRT som kommer inn under § 2 bokstav b) og c), skal for hvert regnskapsår sende regnskap over fartøyets drift til Fiskeridirektoratet. Regnskapsoppgaven skal sendes innen 2 måneder etter regnskapsårets utgang. Regnskapsoppgaven skal inneholde opplysninger om fartøyets drift, inntekter, kostnader, statusoversikt og tekniske opplysninger om fartøy og utstyr. Ved innsending av regnskapsoppgaven skal "Regnskapsskjema" fastsatt av Fiskeridirektoratet brukes. Opplysningene skal gis slik det er spesifisert i "Regnskapsskjema". § 10 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere forskrift om innholdet i fangstdagbok, forenklet fangstdagbok, leveringsoppgave og regnskapsoppgave. Fiskeridirektoratet kan videre gi nærmere bestemmelser om føringsplikten m.v. Fiskeridirektoratet kan også utarbeide spesielle skjema som skal brukes til føring av fangstdagbok, forenklet fangstdagbok, leveringsoppgave og regnskapsoppgave. Denne forskrift er ikke til hinder for elektronisk føring og behandling av fangstdagbok etter regler fastsatt av Fiskeridirektoratet. § 11 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 62, 64 og 65 i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova). På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 12 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks. Fiskeridepartementets forskrift av 10. oktober 1989 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy oppheves. TM/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Nord for 62 annet Sør for 62 annet

Fortsæt med at læseEndring av forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy

Forskrift om maksimalkvoter ved fiske etter tobis i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-69-2011 Forskrift om maksimalkvoter ved fiske etter tobis i 2011 Gyldig fra: 07. 04. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 07. 04. 2011 Fiskeridirektoratet har 7. april 2011 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 14. desember 2010 om regulering av fisket etter tobis i 2011 § 2 andre ledd og § 3 andre ledd, og forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12, fastsatt følgende forskrift: § 1 Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter tobis Ved beregning av maksimalkvote i fisket etter tobis innenfor avgrensede områder i Norges økonomiske sone for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse brukes faktoren 2,1. Ved beregning av maksimalkvote i fisket etter tobis i EU-sonen for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse brukes faktoren 0,7. § 2 Faktisk lastekapasitet Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan i fisket etter tobis ta om bord og levere fangst per tur lik fartøyets faktiske lastekapasitet, dog ikke utover størrelsesbegrensning angitt i §§ 2-7 og 2-11 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften). § 3 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011. TM/IAA Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om maksimalkvoter ved fiske etter tobis i 2011

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-68-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011 Erstatter: J-42-2011 Gyldig fra: 01. 01. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 07. 04. 2011 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 05. april 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36 og 37, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr 99: I I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 20. desember 2010 nr 1777 om regulering av fisket etter makrell i 2011 gjøres følgende endringer: § 5 Gruppekvoter for fartøy i kystfartøygruppen (endret) skal lyde: Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, jf deltakerforskriften §§ 16 og 18, kan fiske og lande totalt 37 370 tonn makrell, hvorav: a) fartøy med adgang til å delta i fisket med not under 13 meter største lengde, og fartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, kan fiske og lande inntil 6 046 tonn. b) fartøy med adgang til å delta i fisket med not med største lengde på eller over 13 meter kan fiske og lande inntil 18 594 tonn. c) fartøy med adgang til å delta i fisket med garn eller snøre kan fiske og lande inntil 12 730 tonn. d) fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande innenfor en avsetning på 400 tonn. e) ikke-manntallsførte fiskere som fisker med landnot kan fiske og lande inntil 100 tonn. § 10 (ny) Kvote for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde under 13 meter skal lyde: Fartøy med største lengde under 13 meter og fartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, med adgang til å delta i fisket med not, kan fra og med 1. januar fiske og lande følgende kvanta makrell: Fartøyets hjemmelslengde Kvotefaktor Maksimal kvote (tonn) Herav garantert (tonn) 0 - 9,99 1,2145 64,76 34 10 - 12,99 1,5455 82,41 43 13 - 14,99 4,6683 248,92 130 Kvoteenheten for maksimalkvoten for fartøy under 13 meter største lengde er 53,321 tonn. Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av makrell i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote. § 11 (ny) Kvote for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde på eller over 13 meter skal lyde: Fartøy med største lengde på eller over 13 meter med adgang til å delta i fisket med not, kan fra og med 1. januar fiske og lande følgende kvanta makrell: Fartøyets hjemmelslengde Kvotefaktor Fartøykvote (tonn) 0 - 9,99 1,2145 27,53 10 - 12,99 1,5455 35,03 13 - 14,99 4,6683 105,83 15 - 17,99 6,6747 151,31 18 - 21,35 10,6632 241,72 Kvoteenheten for fartøykvoten for fartøy på eller over 13 meter største lengde er 22,669 tonn. Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av makrell i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote. § 12 (ny)Kvote for fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre skal lyde: Fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre, kan fra og med 1. januar fiske og lande følgende kvanta makrell: Fartøyets hjemmelslengde Kvotefaktor Maksimal kvote (tonn) Herav garantert (tonn) 0 – 9,99 1,2714 36,67 29 10 - 10,99 2,2249 64,17 51 11 - 14,99 2,2249 64,17 51 15 - 21,35 2,7080 78,10 62 Kvoteenheten for maksimalkvoten er 28,841 tonn. Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av makrell i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote. II Dette innebærer at tidligere §§ 11-25 endres til §§ 13-27. III § 14 første ledd (endret) skal lyde: Den som fisker makrell med landnot fra fartøy som ikke er merkeregistrert, jf forskrift av 10. februar 2011 om fiske med landnot med fartøy som ikke er merkeregistrert, kan fiske og lande inntil 15 tonn makrell. Garantert kvantum er 5 tonn. § 15 første og andre ledd (endret) og tredje ledd (nytt) skal lyde: Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve kvotene for kystfartøygruppen 16. september 2011, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve kvotene for fartøy under 13 meter største lengde i kystnotgruppen fra og med 25. august 2011, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve kvotene for fartøy i garn og snøre gruppen fra og med 9. september 2011, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. § 16 første ledd (endret) og andre ledd (nytt) skal lyde: Fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell med not kan også fiske notkvoten med garn eller snøre. Fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell med garn og snøre under 13 meters hjemmelslengde og 15 meters største lengde kan også fiske garn- og snørekvoten med not. IV Forskriften trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 20. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36 og 37, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr 99: KAPITTEL I. FISKEFORBUD OG KVOTER § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2011. § 2 Totalkvote og områdekvoter Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta, fiske og lande 182 827 tonn makrell i Norges territorialfarvann, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantum avsettes 3150 tonn til forsknings- og undervisningsformål, samt 1100 tonn til agn. Totalkvoten angitt i første ledd kan fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa. Av dette kvantum kan 36 565 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde VIa (nord for 56º30’N), og hvorav 14 050 tonn kan fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IIa, og VII d, e, f og h. Av totalkvoten kan inntil 3000 tonn fiskes i ICES statistikkområde IIIa. Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt i denne forskrift for fiske i EU-sonen i ICES statistikkområde IIa, IVa, VIa (nord for 56º30’N) og VII d, e, f og h. § 3 Gruppekvoter og områdekvoter for ringnotfartøy Fartøy med ringnottillatelse, jf § 4-1 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), kan fiske og lande inntil 126 818 tonn makrell. Ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) med adgang til å delta, jf § 17 i forskrift av 12. november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften), kan fiske og lande inntil 11 479 tonn makrell. I tillegg til gruppekvoten kommer ufisket kvantum i 2010 som kan overføres til 2011 på fartøynivå. Dette kvantumet kan kun fiskes i Norges territorialfarvann eller økonomiske sone. § 4 Gruppekvote og områdekvoter for trålfartøy Fartøy med makrelltråltillatelse, jf konsesjonsforskriftens § 2-21 kan fiske og lande inntil 7143 tonn makrell til konsum. I tillegg til gruppekvoten kommer ufisket kvantum i 2010 som kan overføres til 2011 på fartøynivå. Dette kvantumet kan kun fiskes i Norges territorialfarvann eller økonomiske sone. § 5 Gruppekvoter for fartøy i kystfartøygruppen Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, jf deltakerforskriften §§ 16 og 18, kan fiske og lande totalt 37 370 tonn makrell, hvorav: a) fartøy med adgang til å delta i fisket med not under 13 meter største lengde, og fartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, kan fiske og lande inntil 6 046 tonn. b) fartøy med adgang til å delta i fisket med not med største lengde på eller over 13 meter kan fiske og lande inntil 18 594 tonn. c) fartøy med adgang til å delta i fisket med garn eller snøre kan fiske og lande inntil 12 730 tonn. d) fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande innenfor en avsetning på 400 tonn. e) ikke-manntallsførte fiskere som fisker med landnot kan fiske og lande inntil 100 tonn. § 6 Kvotefleksibilitet over årsskiftet Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2011 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2012. Dersom det gjenstår mer enn 10 % av en fartøygruppes restkvote, kan den overskytende kvoten refordeles til de andre fartøygruppene. KAPITTEL 2. FISKE I RINGNOTGRUPPEN § 7 Fartøykvoter Fartøy i ringnotgruppen tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: 1500 hl + 40 % av konsesjonskapasiteten fra 0- 4000 hl 30 % av konsesjonskapasiteten fra 4000- 6000 hl 20 % av konsesjonskapasiteten fra 6000- 10 000 hl 10 % av konsesjonskapasiteten over 10 000 hl Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo). Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. For ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) legges fastsatt basiskvote per 19. november 2006 til grunn for utregning av fartøykvoten. Fartøy med ringnottillatelse og ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) som er tildelt kvote etter denne bestemmelsen kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2011. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2012. Fartøy som i 2011 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift av 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten § 15 kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå. KAPITTEL 3. FISKE I TRÅLGRUPPEN § 8 Fartøykvoter Fartøy med tillatelse til å fiske med trål, tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: 50 tonn + 50 % av bruttotonnasje fra 0 – 100 40 % av bruttotonnasje fra 101 – 200 30 % av bruttotonnasje fra 201 – 300 20 % av bruttotonnasje fra 301 – 400 10 % av bruttotonnasje fra 401 – 600 Kvotene til det enkelte fartøyet fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev eller identitetsbevis utstedt senest 31. desember 2001, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev eller identitetsbevis etter foretatt utskifting eller ombygging i overensstemmelse med utskifting- eller ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere. Fartøy med makrelltråltillatelse som deltar som ringnotfartøy eller som kystfartøy, kan ikke delta i trålgruppens fiske etter makrell. Fartøy med makrelltråltillatelse som er tildelt kvote etter denne bestemmelsen kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2011. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2012. Fartøy som i 2011 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift av 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten § 15 kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå. § 9 Partråling Uten hinder av forbudet i § 18 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten: a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til. b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling. c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten. d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av 2011. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans. KAPITTEL 4. FISKE I KYSTFARTØYGRUPPEN § 10 Kvote for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde under 13 meter: Fartøy med største lengde under 13 meter og fartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, med adgang til å delta i fisket med not, kan fra og med 1. januar fiske og lande følgende kvanta makrell: Fartøyets hjemmelslengde Kvotefaktor Maksimal kvote (tonn) Herav garantert (tonn) 0 - 9,99 1,2145 64,76 34 10 - 12,99 1,5455 82,41 43 13 - 14,99 4,6683 248,92 130 Kvoteenheten for maksimalkvoten for fartøy under 13 meter største lengde er 53,321 tonn. Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av makrell i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote. § 11 Kvote for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde på eller over 13 meter: Fartøy med største lengde på eller over 13 meter med adgang til å delta i fisket med not, kan fra og med 1. januar fiske og lande følgende kvanta makrell: Fartøyets hjemmelslengde Kvotefaktor Fartøykvote (tonn) 0 - 9,99 1,2145 27,53 10 - 12,99 1,5455 35,03 13 - 14,99 4,6683 105,83 15 - 17,99 6,6747 151,31 18 - 21,35 10,6632 241,72 Kvoteenheten for fartøykvoten for fartøy på eller over 13 meter største lengde er 22,669 tonn. Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av makrell i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote. § 12 Kvote for fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre: Fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre, kan fra og med 1. januar fiske og lande følgende kvanta makrell: Fartøyets hjemmelslengde Kvotefaktor Maksimal kvote (tonn) Herav garantert (tonn) 0 – 9,99 1,2714 36,67 29 10 - 10,99 2,2249 64,17 51 11 - 14,99 2,2249 64,17 51 15 - 21,35 2,7080 78,10 62 Kvoteenheten for maksimalkvoten er 28,841 tonn. Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av makrell i medhold av strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote. § 13 Kvote for fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande inntil 5 tonn makrell. § 14 Kvote for fartøy som fisker makrell med landnot fra fartøy som ikke er merkeregistrert Den som fisker makrell med landnot fra fartøy som ikke er merkeregistrert, jf forskrift av 10. februar 2011 om fiske med landnot med fartøy som ikke er merkeregistrert, kan fiske og lande inntil 15 tonn makrell. Garantert kvantum er 5 tonn. § 15 Kvoteskjæringsdato og refordeling Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve kvotene for kystfartøygruppen 16. september 2011, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve kvotene for fartøy under 13 meter største lengde i kystnotgruppen fra og med 25. august 2011, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve kvotene for fartøy i garn og snøre gruppen fra og med 9. september 2011, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. § 16 Redskapsfleksibilitet Fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell med not kan også fiske notkvoten med garn eller snøre. Fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell med garn og snøre under 13 meters hjemmelslengde og 15 meters største lengde kan også fiske garn- og snørekvoten med not. § 17 Samfiske i forbindelse med låssetting To kystfartøy med største lengde under 13 meter eller kystfartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, med adgang til å delta i fisket med not, og som er utrustet og bemannet for samfiske kan gå sammen om kast og fiske for låssetting inntil en kvote tilsvarende summen av kvoteenhetene for disse to fartøyene, jf § 10. Kvantum utover dette må det enkelte fartøy fiske og lande alene. For øvrig gjelder følgende vilkår: a) Ingen kan gå sammen om kast uten på forhånd å være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag for samfiske til låssetting. Ved påmelding må samfiskerne utpeke en av deltakerne som ansvarshavende. Fiskere som har gått sammen om kast plikter å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, eiere, registreringsmerke, ansvarshavende, nøyaktig fangststed osv. til salgslaget. Kopi av påmeldingen sendes samtidig til FMC Norge (telefaks 55 23 82 76 eller fmc@fiskeridir.no). b) Hvert fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i 2011. Et fartøy kan likevel delta i ett nytt samfiskelag dersom tidligere fartøy i samfiskelaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. c) Fartøy som har deltatt i direktehåvingsfiske kan ikke delta i samfiske i samme kalenderår, med mindre fartøyet har minst 20 % igjen av egen kvote på tidspunktet for utøvelsen av samfiske. d) Låssettingen skal skje innenfor grunnlinjen, og samfiskere plikter å føre daglig tilsyn med låset frem til fangsten er levert. Bruket skal merkes på forsvarlig måte med minimum en blåse fra hver enkelt deltaker. e) Landing av fangst som er låssatt kan bare skje ved opptak fra lås/pose i sjøen til godkjent førings-/kjøperfarøy. Låset/posen skal være oppankret/fortøyd til land før overføring til førings-/kjøperfartøy finner sted. Adgangen til å gå sammen om kast gjelder ikke i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratets regionkontor avgjør om samfiske kan utøves og hvordan samfiske kan utøves i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 18 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging Fartøy under 13 meter største lengde som ved utskifting eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2001, eller godkjent målebrev datert senest samme dato. Fartøy på eller over 13 meter største lengde som ved utskiftning eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 9. juli 1998, eller godkjent målebrev datert senest samme dato. § 19 Endring av hjemmelslengde Fartøy som 15. mars 2007 var registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister med største lengde på eller over 11 meter og kvote med hjemmelslengde fra og med 10 til og med 10,99 meter, kan få hjemmelslengden endret til 11 meter. Det er et vilkår at eieren av fartøyet samtykker. Dersom fartøyet er skiftet ut, kan endringen i stedet fastsettes for erstatningsfartøyet. Tilsvarende gjelder for erstatningsfartøy med største lengde på eller over 11 meter som erstatter fartøy som før 15. mars 2007 hadde kvote med hjemmelslengde fra og med 10 til og med 10,99 meter. Det er et vilkår at erstatningsfartøyet ble kjøpt eller kontrahert før 16. mars 2007. Det er videre et vilkår at Fiskeridirektoratet mottok søknad om ervervstillatelse for dette fartøyet før samme dato. Det kan gjøres unntak for sist nevnte vilkår dersom det er åpenbart at øvrige vilkår er oppfylt. Dersom deltakeradgangen til fartøy som ellers kunne fått endret hjemmelslengde etter denne paragrafen er oppgitt som følge av tildeling av strukturkvote, kan det eller de fartøy som er tildelt strukturkvote få endret kvotefaktoren forholdsmessig. Det er et vilkår at eieren av mottakende fartøy samtykker. Vedtak om endring av hjemmelslengde og kvotefaktor treffes av Fiskeridirektoratet. KAPITTEL 5. FELLESBESTEMMELSER § 20 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. § 21 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom notfartøy for å unngå neddreping. Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. Dette gjelder ikke for fartøy i åpen gruppe. § 22 Bifangst Makrellfangster kan inneholde bifangst av sild med inntil 10 % i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing. Sildefangster kan inneholde bifangst av makrell med inntil 10 % i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing. § 23 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping Er makrell forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 24 Meldeplikt ved sprenging av not Fartøy med ringnottillatelse og kystnotfartøy med deltakeradgang i fisket etter makrell skal melde fra til Fiskeridirektoratets regionkontor ved notsprenging på eget skjema. Meldeplikten etter første ledd gjelder ikke for fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata, jf forskrift av 21. desember 2009 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy. § 25 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene, områdekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. KAPITTEL 6. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE § 26 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65, og i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. § 27 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. TM/IAA Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Nord for 62 pelagisk Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011

Forskrift om regulering av fangst av vågehval i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-67-2011 Forskrift om regulering av fangst av vågehval i 2011 Erstatter: J-75-2010 Gyldig fra: 25. 03. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 06. 04. 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har 25. mars 2011 i medhold av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 34, 36 og 47 fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt å drive fangst av vågehval i 2011. § 2 Totalkvote Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har fått tillatelse til å delta, fangste til sammen 1286 vågehval i Norges økonomiske sone, i fiskevernsonen ved Svalbard, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i internasjonalt farvann (IWC-områdene EB, EN, ES, EW og CM). Herav er fangsten i IWC-område ES begrenset til 65 vågehval. § 3 Fangstperiode Fangst av vågehval kan starte 1. april og skal være avsluttet innen 31. august kl. 2359. § 4 Fordeling av kvote Fiskeridirektoratet kan fastsette kvoter for de enkelte fartøyene. § 5 Avbrudd i fangst ved salg av fartøy Avbrudd i fangst ved salg av fartøy i fangstperioden medfører bortfall av resterende kvote dersom selger ikke har et erstatningsfartøy som umiddelbart kan settes inn i fangsten. § 6 Overføring av kvote Kvote som er tildelt det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsen i første ledd. § 7 Ferdskriver/inspektør/observatør Fartøy som deltar i fangst av vågehval skal ha installert ferdskriver. Ferdskriver skal være godkjent av Fiskeridirektoratet og installert av installatør godkjent av Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan bestemme at fartøyene skal ha inspektør om bord under fangsten. Fartøyene kan også pålegges å ha med observatør under fangsten. § 8 Oppgaveplikt Fiskeridirektoratet fastsetter nærmere bestemmelser om innhenting av data fra ferdskriver. § 9 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fangsten i de ulike områdene når områdekvoten er beregnet tatt. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig gjennomføring av fangsten. Herunder kan det fastsettes utseilingsfrist og fangstperioden kan utvides. § 10 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 11 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011. HY/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Nord for 62 annet Sør for 62 annet

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fangst av vågehval i 2011

forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-65-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2011 Erstatter: J-277-2010 Gyldig fra: 05. 04. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 06. 04. 2011 Fiskeridirektoratet har 5. april 2011 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2000 og Fiskeri- og kystdepartementet forskrift av 16. desember 2010 om regulering av fisket etter kolmule i 2011 § 12 fastsatt følgende forskrift: I I forskrift av 16. desember 2010 om regulering av fisket etter kolmule i 2011 gjøres følgende endring: § 6 fjerde ledd (nytt) skal lyde: Deltakelse i fisket etter kolmule i EU-sonen avgjøres ved loddtrekning. Fartøy som får delta i 2011 vil kunne utelukkes fra deltakelse i EU-sonen i 2012 dersom dette blir avgjort ved loddtrekning. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere vilkår for gjennomføring av fisket. II Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har den 16. desember 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12, 14, 16 og 46, og lov om retten til å delta i fiske og fangst av 26. mars 1999 nr. 15 § 21, jf delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr 99, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2011. § 2 Totalkvote Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande 22 033 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantum avsettes 1 000 tonn til dekning av bifangst i 2011, samt 2 000 tonn til forsknings- og undervisningskvoter. Av totalkvoten kan inntil 6587 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområdene II, IVa, VIa nord for 56°30’ N, VIb og VII vest av 12°V. Av dette kvantum kan 1646 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa. Av totalkvoten kan inntil 1672 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone. § 3 Gruppekvote for fartøy med kolmuletråltillatelse Fartøy med kolmuletråltillatelse, jf. § 2-23 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), kan fiske og lande inntil 6289 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 6289 tonn fiskes i EU-sonen. § 4 Gruppekvote for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, jf. §§ 2-6 og 2-10 i konsesjonsforskriften, kan fiske og lande inntil 12 743 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. I Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone kan fartøy med nordsjøstråltillatelse bare fiske og lande kolmule sør for 64°N. Av gruppekvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan inntil 298 tonn fiskes i EU-sonen. § 5 Deltakelse for fartøy med kolmuletråltillatelse For fartøy med kolmuletråltillatelse avgjøres deltakelsen i fisket etter kolmule i 2011 etter kunngjøring og skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratet. Etter påmeldingsfristens utløp kan Fiskeridirektoratet avgjøre deltakelsen ved loddtrekning. Fartøy som får delta i fisket etter kolmule i 2011 vil ikke ha mulighet til å delta i en eventuell loddtrekning om deltakelse i fisket etter kolmule i 2012. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere kriterier for gjennomføringen av dette fisket. § 6 Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan Fiskeridirektoratet fastsette maksimalkvoter på grunnlag av basiskvote (100 % av konsesjonskapasitet). Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet, jf §§ 2-8 annet ledd og 2-12 annet ledd i konsesjonsforskriften. Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt etter denne bestemmelse for forskjellige områder. Deltakelse i fisket etter kolmule i EU-sonen avgjøres ved loddtrekning. Fartøy som får delta i 2011 vil kunne utelukkes fra deltakelse i EU-sonen i 2012 dersom dette blir avgjort ved loddtrekning. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere vilkår for gjennomføring av fisket. § 7 Kvotefleksibilitet over årsskiftet Ved overfiske eller underfiske i 2011 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2012. § 8 Partråling Uten hinder av forbudet i § 9 kan fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten: a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til. b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling. c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten. d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av 2011. f) Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 9 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. § 10 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål for å unngå neddreping. Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord. § 11 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping Er kolmule forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 12 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene, områdekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 13 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) §§ 60, 61, 63, 64 og 65, eller lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. § 14 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. TO/EW Kategoriene Nord for 62 pelagisk Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseforskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2011

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-64-2011 Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen Erstatter: J-57-2011 Gyldig fra: 24. 03. 2011 Bergen, 05. 04. 2011 På grunn av feil i endringsforskriften som ble kunngjort i J-56-2011, utgis forskriften på nytt Fiskeri- og kystdepartementet har den 24. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring: § 28 overskrift (endret) skal lyde: Krav til røkting av garn og teiner § 28 fjerde ledd (nytt) skal lyde: Teiner som benyttes til fangst av kongekrabbe skal røktes minst én gang per uke. § 43 (Minstemål) nr. 33 (endret) skal lyde: Kongekrabbe i kvoteregulert område i Øst-Finnmark 13 cm II Denne forskriften trer i kraft 1. august 2011. Forskriften lyder etter dette: HØ/EW Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format: J-64-2011 (369,61 kB) Vedlegg: (71,14 kB) (79,60 kB) (201,43 kB) Kategoriene Nord for 62 annet Sør for 62 annet

Fortsæt med at læseForskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen