Forskrift om maksimalkvoter ved fiske etter tobis i 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-69-2011
Forskrift om maksimalkvoter ved fiske etter tobis i 2011
Gyldig fra: 07. 04. 2011
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 07. 04. 2011
Fiskeridirektoratet har 7. april 2011 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 14. desember 2010 om regulering av fisket etter tobis i 2011 § 2 andre ledd og § 3 andre ledd, og forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter tobis
Ved beregning av maksimalkvote i fisket etter tobis innenfor avgrensede områder i Norges økonomiske sone for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse brukes faktoren 2,1.

Ved beregning av maksimalkvote i fisket etter tobis i EU-sonen for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse brukes faktoren 0,7.

§ 2 Faktisk lastekapasitet
Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan i fisket etter tobis ta om bord og levere fangst per tur lik fartøyets faktiske lastekapasitet, dog ikke utover størrelsesbegrensning angitt i §§ 2-7 og 2-11 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).

§ 3 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011.

TM/IAA

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Sør for 62 pelagisk
Melding fra fiskeridirektøren
J-69-2011
Forskrift om maksimalkvoter ved fiske etter tobis i 2011
Gyldig fra: 07. 04. 2011
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 07. 04. 2011
Fiskeridirektoratet har 7. april 2011 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 14. desember 2010 om regulering av fisket etter tobis i 2011 § 2 andre ledd og § 3 andre ledd, og forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter tobis
Ved beregning av maksimalkvote i fisket etter tobis innenfor avgrensede områder i Norges økonomiske sone for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse brukes faktoren 2,1.

Ved beregning av maksimalkvote i fisket etter tobis i EU-sonen for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse brukes faktoren 0,7.

§ 2 Faktisk lastekapasitet
Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan i fisket etter tobis ta om bord og levere fangst per tur lik fartøyets faktiske lastekapasitet, dog ikke utover størrelsesbegrensning angitt i §§ 2-7 og 2-11 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).

§ 3 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011.

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Sør for 62 pelagisk