Forskrift om adgang til å delta i fangst av vågehval i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-50-2011 Forskrift om adgang til å delta i fangst av vågehval i 2011 Erstatter: J-69-2010 Gyldig fra: 15. 03. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 21. 03. 2011 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 15. mars 2011 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99. § 1 Generelt forbud Det er forbudt å drive fangst av hval i 2011 uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. § 2 Vilkår for tildeling av tillatelse Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til å drive fangst av vågehval når følgende vilkår er oppfylt: a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret b) søker må være ført på blad B i fiskermanntallet c) søker må eie minst 50 % av eierandelene i omsøkte fartøy d) søker må ha deltatt i fangst av vågehval i minst ett av de seks siste årene e) det omsøkte fartøyet må ha deltatt i fangst av vågehval i minst ett av de siste seks årene f) det må sendes skriftlig søknad til Fiskeridirektoratet om deltakelse i fangsten innen en nærmere fastsatt frist Søknad om tillatelse etter første ledd kan avslås dersom fartøyeieren eller andre som har drevet fartøyet, grovt eller gjentatte ganger har overtrådt bestemmelser gitt i eller i medhold av deltakerloven eller annen fiskerilovgivning. For å kunne delta i fangst av vågehval må søker og skytter gjennomgå de kursene, herunder skyteprøve, som Fiskeridirektoratet bestemmer. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen. Det er et vilkår for tildeling av tillatelse til å drive fangst av vågehval at det tas slike prøver av fangsten som Fiskeridirektoratet bestemmer. § 3 Unntak Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkåret i § 2 første ledd bokstav c for partsrederi eller aksjeselskap. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkåret i § 2 første ledd bokstav d og e når søker har vært forhindret fra å drive hvalfangst på grunn av politiske verv. Søker som har anskaffet nytt fartøy til erstatning for fartøy som nevnt i § 2 første ledd bokstav e, kan gis adgang til å delta med dette fartøyet. § 4 Rekruttering Den som fyller vilkårene i § 2, med unntak av kravet til deltakelse i § 2 bokstav d, kan gis tillatelse til å delta i fangst. Ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis, skal det legges vekt på de faglige ogtekniske forutsetningene for å drive hvalfangst. Det kan stilles vilkår om at en eller flere av mannskapet skal ha erfaring fra hvalfangst. Tillatelsen kan begrenses til å gjelde bestemte områder. § 5 Stedfortreder Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller etter skriftlig søknad gi den som er gitt tillatelse til å drive fangst av vågehval adgang til å benytte stedfortreder på følgende vilkår: a) stedfortreder må være ført på blad B i fiskermanntallet b) stedfortreder må ha deltatt i fangst av vågehval i minst to av de tre siste årene c) stedfortreder må ha gjennomgått de kursene som Fiskeridirektoratet bestemmer § 6 Leiefartøy Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller som medfører vesentlig driftsavbrudd, gi midlertidig tillatelse til å delta i vågehvalfangst med annet fartøy. § 7 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 8 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011. HY/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Nord for 62 annet Sør for 62 annet

Fortsæt med at læseForskrift om adgang til å delta i fangst av vågehval i 2011

Forskrift om fangst av ål i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-48-2011 Forskrift om fangst av ål i 2011 Erstatter: J-242-2009 Gyldig fra: 11. 02. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 21. 03. 2011 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 11. februar 2011 med hjemmel i lov 6. Juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 7, 16, 22 og 36: § 1 Generelt forbud Det er forbudt å fange, oppbevare og lande ål. Forbudet gjelder også fritidsfiske. § 2 Overvåkingsfiske Fiskeridirektoratet kan iverksette et overvåkningsfiske og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av et slikt fiske. § 3 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 4 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011. IB/EW Kategoriene Nord for 62 bunnfisk Sør for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseForskrift om fangst av ål i 2011

Ophevning av stenging av områder i Barentshavet, kysten og i fjordene for fiske etter reker med trål

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-49-2011 Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål. Erstatter: J-10-2011 Gyldig fra: 16. 03. 2011 Bergen, 21. 03. 2011 Fiskeridirektøren har den 16. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift: I Fiskeridirektørens forskrift av 10. september 2010 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål oppheves. II Denne forskrift trer i kraft straks. HJ/EW Kategoriene Nord for 62 annet

Fortsæt med at læseOphevning av stenging av områder i Barentshavet, kysten og i fjordene for fiske etter reker med trål

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-47-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011 Erstatter: J-46-2011 Gyldig fra: 14. 03. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 15. 03. 2011 Fiskeridirektoratet har den 14. mars 2011 med hjemmel i forskrift av 17. desember 2010 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011 § 19 fastsatt følgende forskrift: I forskrift av 17. desember 2010 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011 gjøres følgende endringer: I § 16 (endret) skal lyde: Det er forbudt å fiske lodde innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene, med mindre Fiskeridirektoratets regionkontor bestemmer noe annet. Fartøy som ønsker å fiske innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen må søke Fiskeridirektoratets regionkontor om dispensasjon. Hvis det gis tillatelse til et slikt fiske må det plasseres inspektør/kontrollør om bord i fartøyene. Uten hensyn til bestemmelsene i første og annet ledd kan det fiskes lodde innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene og inntil grunnlinjene i et område sør for Nord 70 grader 23, 5 minutter, samt i følgende område avgrenset med rette linjer mellom følgende posisjoner: 1 Nord 70 grader 52,0 minutter, øst 26 grader 10,0 minutter, 2 Nord 71 grader 14,2 minutter, øst 26 grader 10,0 minutter, 3 Nord 71 grader 12,8 minutter, øst 27 grader 10,0 minutter, 4 Nord 70 grader 52,0 minutter, øst 27 grader 10,0 minutter, og herfra videre til posisjon 1. Fiskeridirektoratets regionkontor kan forby fiske av lodde ved fare for neddreping, eller dersom fangst ikke tilfredsstiller krav om mindre enn 35 kg torsk over minstemål per 100 tonn lodde, eller dersom innblanding av fisk under minstemål overskrider det som fremgår av forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fiske i sjøen (utøvelsesforskriften) § 46 nr 13 og 14. Det er forbudt å fiske etter lodde innenfor et område avgrenset med rette linjer mellom følgende posisjoner: 1 Nord 71 grader 01,0 minutter, øst 28 grader 53,6 minutter, 2 Nord 71 grader 15,0 minutter, øst 29 grader 10,0 minutter, 3 Nord 71 grader 15,0 minutter, øst 29 grader 30,0 minutter, 4 Nord 70 grader 53,0 minutter, øst 29 grader 30,0 minutter, og herfra videre langs 4-mila til posisjon 1. II Denne forskriften trer i kraft straks Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011 Fiskeri- og kystdepartementet har den 17. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36, 37, 42 og 47 , og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99 fastsatt følgende: KAPITTEL 1 FISKEFORBUD OG KVOTER § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande lodde i det nordøstlige Atlanterhav og i Barentshavet (ICES statistikkområder I og II) i 2011. § 2 Totalkvote og åpningsdato Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy, i perioden 20. januar 2011 og frem til fisket stoppes av Fiskeridirektoratet, fiske totalt 275 000 tonn lodde i området sør for 74°N og vest for 32°Ø, med unntak av fiskevernsonen rundt Svalbard, og med de begrensninger som følger av § 16. Av kvantumet nevnt i første ledd avsettes 5 000 tonn til forsknings- og undervisningskvoter. Fartøy som ønsker å lete eller fiske etter lodde øst for 32°Ø må ha avtalt dette med Fiskeridirektoratets overvåkningstjeneste. Overvåkningstjenesten kan sette nærmere vilkår for leting eller fiske etter lodde øst for 32°Ø, samt bestemme at fartøy må ha observatør om bord. § 3 Gruppekvote for ringnotfartøy Fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, kan fiske og lande inntil 199 613 tonn. § 4 Gruppekvote for trålfartøy Fartøy med loddetråltillatelse, jf forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-22, kan fiske og lande inntil 34 867 tonn. § 5 Gruppekvote for fartøy i kystfartøygruppen Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, jf. forskrift av 12. november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) § 37, kan fiske og lande inntil 35 520 tonn. KAPITTEL 2 FISKET I RINGNOTGRUPPEN § 6 Fartøykvote Fartøy med ringnottillatelse tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: 1.500 hl +40 % av konsesjonskapasiteten fra 0 - 4.000 hl +30 % av konsesjonskapasiteten fra 4.000 - 6.000 hl +20 % av konsesjonskapasiteten fra 6.000 - 10.000 hl +10 % av konsesjonskapasiteten over 10.000 hl Kvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. Basiskvoten blir omregnet slik at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilogram) KAPITTEL 3 FISKET I TRÅLGRUPPEN § 7 Maksimalkvote Fartøy med loddetråltillatelse tildeles maksimalkvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: 50 tonn +50 % av bruttotonnasje fra 0 - 99 tonn +40 % av bruttotonnasje fra 100 - 199 tonn +30 % av bruttotonnasje fra 200 - 299 tonn +20 % av bruttotonnasje fra 300 - 399 tonn +10 % av bruttotonnasje fra 400 - 600 tonn Maksimalkvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene. Ved beregning av basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 1998. Øket bruttotonnasje som følge av ombygging eller utskifting etter denne dato skal ikke legges til grunn som beregningsgrunnlag. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. KAPITTEL 4 FISKET I KYSTFARTØYGRUPPEN § 8 Maksimalkvoter Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen tildeles like maksimalkvoter uavhengig av fartøystørrelse. Maksimalkvote vil bli fastsatt etter at fristen for påmelding er gått ut. KAPITTEL 5 FELLESBESTEMMELSER § 9 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. § 10 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål for å unngå neddreping. Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord. Det er ikke tillatt for fartøy i åpen gruppe å overføre fangst. § 11 Påmelding Fartøy i trål- og kystgruppen som ønsker å delta i loddefisket må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag, innen 14. mars 2011 kl. 0000. Ingen fartøy kan være påmeldt eller delta i mer enn én gruppe. § 12 Bruk av føringsfartøy Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til at fartøy nyttes som føringsfartøy i fisket etter lodde. Redskap og eventuelt produksjonsutstyr skal være plombert av Fiskeridirektoratets regionkontor. Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratets regionkontor. § 13 Utseilingsdato Fiskeridirektoratet kan fastsette siste utseilingsdato for trål- og kystgruppen. Melding om utseiling skal sendes Norges Sildesalgslag. Fartøy som siste utseilingsdato ikke allerede har fisket og levert lodde, må ha avsluttet annet fiske, eventuelt levert annen fangst og være på feltet eller ha kurs mot feltet siste utseilingsdato. Det er dessuten en forutsetning at fartøyet har nødvendig redskap for loddefiske om bord. Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra kravet om siste utseilingsdato. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 14 Omregningsfaktorer Ved loddeproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn rognlodde blir avregnet med 2 tonn fersk lodde på kvoten. Ved lodderognproduksjon er omregningsfaktoren 7,58 slik at 1 tonn lodderogn avregnes med 7,58 tonn fersk lodde på kvoten. Summen av alle leverte produkter, inklusive kapp og faks, skal ikke overstige den fastsatte kvote for det enkelte fartøy. § 15 Inspektør om bord Fiskeridirektoratet kan plassere inspektører om bord i det enkelte fartøy for inspeksjonsoppdrag og observatører kan plasseres om bord for observasjon og registrering av fisket. § 16 Stengte områder Det er forbudt å fiske lodde innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene, med mindre Fiskeridirektoratets regionkontor bestemmer noe annet. Fartøy som ønsker å fiske innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen må søke Fiskeridirektoratets regionkontor om dispensasjon. Hvis det gis tillatelse til et slikt fiske må det plasseres inspektør/kontrollør om bord i fartøyene. Uten hensyn til bestemmelsene i første og annet ledd kan det fiskes lodde innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene og inntil grunnlinjene i et område sør for Nord 70 grader 23, 5 minutter, samt i følgende område avgrenset med rette linjer mellom følgende posisjoner: 1 Nord 70 grader 52,0 minutter, øst 26 grader 10,0 minutter, 2 Nord 71 grader 14,2 minutter, øst 26 grader 10,0 minutter, 3 Nord 71 grader 12,8 minutter, øst 27 grader 10,0 minutter, 4 Nord 70 grader 52,0 minutter, øst 27 grader 10,0 minutter, og herfra videre til posisjon 1. Fiskeridirektoratets regionkontor kan forby fiske av lodde ved fare for neddreping, eller dersom fangst ikke tilfredsstiller krav om mindre enn 35 kg torsk over minstemål per 100 tonn lodde, eller dersom innblanding av fisk under minstemål overskrider det som fremgår av forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fiske i sjøen (utøvelsesforskriften) § 46 nr 13 og 14. Det er forbudt å fiske etter lodde innenfor et område avgrenset med rette linjer mellom følgende posisjoner: 1 Nord 71 grader 01,0 minutter, øst 28 grader 53,6 minutter, 2 Nord 71 grader 15,0 minutter, øst 29 grader 10,0 minutter, 3 Nord 71 grader 15,0 minutter, øst 29 grader 30,0 minutter, 4 Nord 70 grader 53,0 minutter, øst 29 grader 30,0 minutter, og herfra videre langs 4-mila til posisjon 1. § 17 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping Er lodde forsettlig eller uaktsomt dumpet eller er det på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor treffe vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 18 Meldeplikt ved sprenging av not Fartøy med ringnottillatelse og kystnotfartøy med deltakeradgang i fisket lodde skal melde fra til Fiskeridirektoratet ved notsprenging. Melding sendes til Fiskeridirektoratet region Troms på eget skjema. Meldeplikt etter første ledd gjelder ikke for fartøy som er underlagt krav til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata, jf. forskrift av 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy. § 19 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket, samt innføre konsumpåbud. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. KAPITTEL 6 STRAFF OG IKRAFTTREDELSE § 20 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtreder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 om forvaltning av viltlevande ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65, og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 21 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. IB/EW Kategoriene Nord for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011

Forskrift om stopp i fisket etter torsk i NAFO-området i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-44-2011 Forskrift om stopp i fisket etter torsk i NAFO-området i 2011 Gyldig fra: 07. 03. 2011 Bergen, 07. 03. 2011 Fiskeridirektoratet har den 7. mars 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 11 og Fiskeridirektoratets forskrift av 3. desember 2010 om regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2011 § 6, fastsatt følgende forskrift: § 1 Stopp i fisket Fiske etter torsk i NAFO-område 3M stoppes med umiddelbar virkning. § 2 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 3 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks. MKB/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læseForskrift om stopp i fisket etter torsk i NAFO-området i 2011

Forskrift om fastsettelse av siste utseilingsdato i fisket etter lodde i Barentshavet i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-43-2011 Forskrift om fastsettelse av siste utseilingsdato i fisket etter lodde i Barentshavet i 2011 Gyldig fra: 03. 03. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 07. 03. 2011 Fiskeridirektoratet har den 3. mars 2011 med hjemmel i forskrift av 17. desember 2010 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011 §§ 13 og 19 fastsatt følgende forskrift: I § 1 Siste utseilingsdato Fartøy i kystfartøygruppen som er påmeldt til vinterloddefiske i Barentshavet i 2011 må senest innen søndag 13. mars 2011 sende melding om utseiling til Norges Sildesalgslag. Fartøy som siste utseilingsdato ikke allerede har fisket og levert lodde, må ha avsluttet annet fiske, eventuelt levert annen fangst og være på feltet, eller ha kurs mot feltet, siste utseilingsdato. Det er dessuten en forutsetning at fartøyet har nødvendig redskap for loddefiske om bord. § 2 Straff Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes i henhold til lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. II § 3 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 31.desember 2011. IB/EW Kategoriene Nord for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om fastsettelse av siste utseilingsdato i fisket etter lodde i Barentshavet i 2011

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-42-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011 Erstatter: J-281-2010 Gyldig fra: 07. 03. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 07. 03. 2011 Fiskeridirektoratet har 7. mars 2011 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12 og 16, og forskrift av 20. desember 2010 nr. 1777 om regulering av fisket etter makrell i 2011 § 23 andre ledd, fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 20. desember 2010 nr 1777 om regulering av fisket etter makrell i 2011 gjøres følgende endring: § 15 andre ledd bokstav c) (endret) skal lyde: c) Fartøy som har deltatt i direktehåvingsfiske kan ikke delta i samfiske i samme kalenderår, med mindre fartøyet har minst 20 % igjen av egen kvote på tidspunktet for utøvelsen av samfiske. II Forskriften trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 20. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36 og 37, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr 99: KAPITTEL I. FISKEFORBUD OG KVOTER § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2011. § 2 Totalkvote og områdekvoter Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta, fiske og lande 182 827 tonn makrell i Norges territorialfarvann, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantum avsettes 3150 tonn til forsknings- og undervisningsformål, samt 1100 tonn til agn. Totalkvoten angitt i første ledd kan fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa. Av dette kvantum kan 36 565 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde VIa (nord for 56º30’N), og hvorav 14 050 tonn kan fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IIa, og VII d, e, f og h. Av totalkvoten kan inntil 3000 tonn fiskes i ICES statistikkområde IIIa. Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt i denne forskrift for fiske i EU-sonen i ICES statistikkområde IIa, IVa, VIa (nord for 56º30’N) og VII d, e, f og h. § 3 Gruppekvoter og områdekvoter for ringnotfartøy Fartøy med ringnottillatelse, jf § 4-1 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), kan fiske og lande inntil 126 818 tonn makrell. Ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) med adgang til å delta, jf § 17 i forskrift av 12. november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften), kan fiske og lande inntil 11 479 tonn makrell. I tillegg til gruppekvoten kommer ufisket kvantum i 2010 som kan overføres til 2011 på fartøynivå. Dette kvantumet kan kun fiskes i Norges territorialfarvann eller økonomiske sone. § 4 Gruppekvote og områdekvoter for trålfartøy Fartøy med makrelltråltillatelse, jf konsesjonsforskriftens § 2-21 kan fiske og lande inntil 7143 tonn makrell til konsum. I tillegg til gruppekvoten kommer ufisket kvantum i 2010 som kan overføres til 2011 på fartøynivå. Dette kvantumet kan kun fiskes i Norges territorialfarvann eller økonomiske sone. § 5 Gruppekvoter for fartøy i kystfartøygruppen Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, jf deltakerforskriften §§ 16 og 18, kan fiske og lande totalt 36 870 tonn makrell, hvorav: a) fartøy med adgang til å delta i fisket med hjemmelslengde under 11 meter kan fiske og lande inntil 9835 tonn. b) fartøy med adgang til å delta med hjemmelslengde på eller over 11 meter kan fiske og lande inntil 26 535 tonn. c) fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande inntil 400 tonn. d) ikke-manntallsførte fiskere som fisker med landnot kan fiske og lande inntil 100 tonn. § 6 Kvotefleksibilitet over årsskiftet Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2011 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2012. Dersom det gjenstår mer enn 10 % av en fartøygruppes restkvote, kan den overskytende kvoten refordeles til de andre fartøygruppene. KAPITTEL 2. FISKE I RINGNOTGRUPPEN § 7 Fartøykvoter Fartøy i ringnotgruppen tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: 1500 hl + 40 % av konsesjonskapasiteten fra 0- 4000 hl 30 % av konsesjonskapasiteten fra 4000- 6000 hl 20 % av konsesjonskapasiteten fra 6000- 10 000 hl 10 % av konsesjonskapasiteten over 10 000 hl Basiskvoten blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo). Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. For ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) legges fastsatt basiskvote per 19. november 2006 til grunn for utregning av fartøykvoten. Fartøy med ringnottillatelse og ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) som er tildelt kvote etter denne bestemmelsen kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2011. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2012. Fartøy som i 2011 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift av 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten § 15 kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå. KAPITTEL 3. FISKE I TRÅLGRUPPEN § 8 Fartøykvoter Fartøy med tillatelse til å fiske med trål, tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende basiskvoter: 50 tonn + 50 % av bruttotonnasje fra 0 – 100 40 % av bruttotonnasje fra 101 – 200 30 % av bruttotonnasje fra 201 – 300 20 % av bruttotonnasje fra 301 – 400 10 % av bruttotonnasje fra 401 – 600 Kvotene til det enkelte fartøyet fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. Ved beregning av fartøyets basiskvote gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev eller identitetsbevis utstedt senest 31. desember 2001, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev eller identitetsbevis etter foretatt utskifting eller ombygging i overensstemmelse med utskifting- eller ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere. Fartøy med makrelltråltillatelse som deltar som ringnotfartøy eller som kystfartøy, kan ikke delta i trålgruppens fiske etter makrell. Fartøy med makrelltråltillatelse som er tildelt kvote etter denne bestemmelsen kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 2011. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2012. Fartøy som i 2011 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift av 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordningen for havfiskeflåten § 15 kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på fartøynivå. § 9 Partråling Uten hinder av forbudet i § 18 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten: a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til. b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling. c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten. d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag. e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av 2011. Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans. KAPITTEL 4. FISKE I KYSTFARTØYGRUPPEN § 10 Kvote for fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter makrell med hjemmelslengde under 11 eller hjemmelslengde på eller over 11 meter kan fiske og lande følgende kvanta: Hjemmels-lengde Kvotefaktor Opprinnelig fartøygruppe Maksimalkvote/ fartøykvote største lengde under 11 m Maksimalkvote/ fartøykvote største lengde på eller over 11 m Herav garantert kvote 0-9,99 1,2145 Not 53,80 40,91 28,02 1,2714 Garn/snøre 56,32 42,83 29,33 10-10,99 1,5455 Not 68,46 52,06 35,66 2,2249 Garn/snøre 98,56 74,94 51,33 11-12,99 1,5455 Not 35,66 35,66 2,2249 Garn/snøre 51,33 51,33 13-14,99 4,6683 Not 107,70 107,70 2,2249 Garn/snøre 51,33 51,33 15-17,99 6,6747 Not 153,99 153,99 2,708 Garn/snøre 62,48 62,48 18-21,35 10,6632 Not 246,01 246,01 2,708 Garn/snøre 62,48 62,48 Kvoteenheten for garantert kvote for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter og kvoteenheten for fartøykvote for fartøy med hjemmelslengde på eller over 11 er 23,071 tonn. Kvoteenheten for maksimalkvoten er 44,297 tonn for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter med største lengde under 11 meter, og 33,684 tonn for fartøy med største lengde på eller over 11 meter. § 11 Kvote for fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande inntil 5 tonn makrell. § 12 Kvote for fartøy som fisker makrell med landnot fra fartøy som ikke er merkeregistrert Den som fisker makrell med landnot fra fartøy som ikke er merkeregistrert kan fiske og lande inntil 15 tonn makrell. Garantert kvantum er 5 tonn. § 13 Kvoteskjæringsdato og refordeling Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve kvotene for fartøy i kystgruppen som har hjemmelslengde under 11 meter 25. august 2011, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve kvotene for fartøy i kystgruppen som har hjemmelslengde på eller over 11 meter 16. september 2011, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. § 14 Redskapsfleksibilitet Fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell med not kan også fiske notkvoten med garn eller snøre. Tilsvarende kan fartøy med adgang til å delta med garn og snøre fiske denne kvoten med not. § 15 Samfiske i forbindelse med låssetting To kystfartøy med største lengde under 13 meter eller kystfartøy med største lengde mellom 13 og 14,99 meter med hjemmelslengde mellom 10 og 12,99 meter, med adgang til å delta i fisket med not, og som er utrustet og bemannet for samfiske kan gå sammen om kast og fiske for låssetting inntil en kvote tilsvarende summen av kvoteenhetene for disse to fartøyene, jf § 10. Kvantum utover dette må det enkelte fartøy fiske og lande alene. For øvrig gjelder følgende vilkår: a) Ingen kan gå sammen om kast uten på forhånd å være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag for samfiske til låssetting. Ved påmelding må samfiskerne utpeke en av deltakerne som ansvarshavende. Fiskere som har gått sammen om kast plikter å oppgi alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, eiere, registreringsmerke, ansvarshavende, nøyaktig fangststed osv. til salgslaget. Kopi av påmeldingen sendes samtidig til FMC Norge (telefaks 55 23 82 76 eller fmc@fiskeridir.no). b) Hvert fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i 2011. Et fartøy kan likevel delta i ett nytt samfiskelag dersom tidligere fartøy i samfiskelaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning. c) Fartøy som har deltatt i direktehåvingsfiske kan ikke delta i samfiske i samme kalenderår, med mindre fartøyet har minst 20 % igjen av egen kvote på tidspunktet for utøvelsen av samfiske. d) Låssettingen skal skje innenfor grunnlinjen, og samfiskere plikter å føre daglig tilsyn med låset frem til fangsten er levert. Bruket skal merkes på forsvarlig måte med minimum en blåse fra hver enkelt deltaker. e) Landing av fangst som er låssatt kan bare skje ved opptak fra lås/pose i sjøen til godkjent førings-/kjøperfarøy. Låset/posen skal være oppankret/fortøyd til land før overføring til førings-/kjøperfartøy finner sted. Adgangen til å gå sammen om kast gjelder ikke i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratets regionkontor avgjør om samfiske kan utøves og hvordan samfiske kan utøves i sperrede områder med puljevis innseiling. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 16 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging Fartøy under 13 meter største lengde som ved utskifting eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 31. desember 2001, eller godkjent målebrev datert senest samme dato. Fartøy på eller over 13 meter største lengde som ved utskiftning eller ombygging får endret sin faktiske lengde, får sin kvote beregnet etter lengde ført i merkeregisteret senest 9. juli 1998, eller godkjent målebrev datert senest samme dato. § 17 Endring av hjemmelslengde Fartøy som 15. mars 2007 var registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister med største lengde på eller over 11 meter og kvote med hjemmelslengde fra og med 10 til og med 10,99 meter, kan få hjemmelslengden endret til 11 meter. Det er et vilkår at eieren av fartøyet samtykker. Dersom fartøyet er skiftet ut, kan endringen i stedet fastsettes for erstatningsfartøyet. Tilsvarende gjelder for erstatningsfartøy med største lengde på eller over 11 meter som erstatter fartøy som før 15. mars 2007 hadde kvote med hjemmelslengde fra og med 10 til og med 10,99 meter. Det er et vilkår at erstatningsfartøyet ble kjøpt eller kontrahert før 16. mars 2007. Det er videre et vilkår at Fiskeridirektoratet mottok søknad om ervervstillatelse for dette fartøyet før samme dato. Det kan gjøres unntak for sist nevnte vilkår dersom det er åpenbart at øvrige vilkår er oppfylt. Dersom deltakeradgangen til fartøy som ellers kunne fått endret hjemmelslengde etter denne paragrafen er oppgitt som følge av tildeling av strukturkvote, kan det eller de fartøy som er tildelt strukturkvote få endret kvotefaktoren forholdsmessig. Det er et vilkår at eieren av mottakende fartøy samtykker. Vedtak om endring av hjemmelslengde og kvotefaktor treffes av Fiskeridirektoratet. KAPITTEL 5. FELLESBESTEMMELSER § 18 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. § 19 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom notfartøy for å unngå neddreping. Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. Dette gjelder ikke for fartøy i åpen gruppe. § 20 Bifangst Makrellfangster kan inneholde bifangst av sild med inntil 10 % i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing. Sildefangster kan inneholde bifangst av makrell med inntil 10 % i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing. § 21 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping Er makrell forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 22 Meldeplikt ved sprenging av not Fartøy med ringnottillatelse og kystnotfartøy med deltakeradgang i fisket etter makrell skal melde fra til Fiskeridirektoratets regionkontor ved notsprenging på eget skjema. Meldeplikten etter første ledd gjelder ikke for fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata, jf forskrift av 21. desember 2009 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy. § 23 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene, områdekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. KAPITTEL 6. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE § 24 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65, og i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. § 25 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. TM/EW Kategoriene Nord for 62 pelagisk Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011

Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-41-2011 Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2011 Erstatter: J-41-2010 Gyldig fra: 03. 03. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 03. 03. 2011 Fiskeridirektoratet har den 03. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 16 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. kgl.res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, tredje ledd, jf. Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift: § 1 Forbud Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Islands økonomiske sone i 2011. § 2 Totalkvote Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 500 tonn brosme, lange og blålange med line i Islands økonomiske sone sør for 64° N utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Kun fartøy med adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan delta i fisket i henhold til første ledd. § 3 Bifangst Ved fiske etter brosme, lange og blålange er det adgang til å ha bifangst av andre arter. Det totale kvantum av andre arter kan ikke overstige 25 % regnet av kvoten nevnt i § 2. Som bifangst er det tillatt å ha inntil: 1. 5 % bifangst av kveite 2. 10 % bifangst av blåkveite 3. 10 % bifangst av snabeluer Bifangsten i andre ledd skal regnes i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst. § 4 Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. § 5 Antall deltakere og påmelding Inntil 2 fartøy har adgang til å delta i fisket etter bunnfisk i Islands økonomiske sone i 2011. Kun fartøy som er påmeldt innen 21. februar 2011 og utpekt ved loddtrekning kan delta. § 6 Fartøykvote Den norske totalkvoten fordeles likt mellom de deltakende fartøyene. § 7 Utseilingsfrist Siste frist for utseiling er 7. august. Fartøy som ikke overholder fristen, mister adgangen til å delta i fisket. § 8 Forbud mot fiske i internasjonalt farvann. Norske fartøy som fisker i Islands økonomiske sone kan ikke fiske i internasjonalt farvann på samme tur. § 9 Refordeling For å sikre at totalkvoten blir tatt kan fartøykvotene oppheves. § 10 Stopp i fisket Fisket vil bli stoppet når totalkvoten er beregnet oppfisket. § 11 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 12 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011. Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2011

Forskrift om endring av forskrift om fastsetting av kvotefaktor i fisket etter makrell i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-40-2011 Forskrift om endring av forskrift om fastsetting av kvotefaktor i fisket etter makrell i 2011 Erstatter: J-14-2011 Gyldig fra: 01. 03. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 02. 03. 2011 Fiskeridirektoratet har 1. mars 2011 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12 og 16, og forskrift av 20. desember 2010 nr. 1777 om regulering av fisket etter makrell i 2011 §§ 7, andre ledd, 8 andre ledd og 23, samt og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr 99, fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeridirektoratets forskrift om fastsetting av kvotefaktor i fisket etter makrell i 2010 gjøres følgende endring: § 3 Konsesjonspliktige ringnotfartøy (ny) skal lyde: Ved beregning av fartøykvoter for konsesjonspliktige ringnotfartøy, jf konsesjonsforskriften § 4-1, skal faktoren 2,99 anvendes. § 3 endres til § 4. II Forskriften trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om fastsetting av kvotefaktor i fisket etter makrell i 2011 Fiskeridirektoratet har 19. januar 2011 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12 og 16, og forskrift av 20. desember 2010 nr. 1777 om regulering av fisket etter makrell i 2011 §§ 7, andre ledd, 8 andre ledd og 23, samt og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr 99, fastsatt følgende forskrift: § 1 Fartøy med makrelltråltillatelse Ved beregning av fartøykvoter for fartøy med makrelltråltillatelse, jf forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-21, skal faktoren 0,69 anvendes. § 2 Ringnotfartøy mellom 21,35 og 28 meter Ved beregning av fartøykvoter for ringnotfartøy mellom 21,35 og 28 meter største lengde, jf forskrift av 12. november 2010 nr. 1420 om deltakelse i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakelsesforskriften) § 17, skal faktoren 2,88 anvendes. § 3 Konsesjonspliktige ringnotfartøy Ved beregning av fartøykvoter for konsesjonspliktige ringnotfartøy, jf konsesjonsforskriften § 4-1, skal faktoren 2,99 anvendes. § 4 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011. TM/IAA Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Nord for 62 pelagisk Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om endring av forskrift om fastsetting av kvotefaktor i fisket etter makrell i 2011