Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-41-2011
Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2011
Erstatter: J-41-2010
Gyldig fra: 03. 03. 2011
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 03. 03. 2011
Fiskeridirektoratet har den 03. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 16 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. kgl.res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, tredje ledd, jf. Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Forbud

Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Islands økonomiske sone i 2011.

§ 2 Totalkvote

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 500 tonn brosme, lange og blålange med line i Islands økonomiske sone sør for 64° N utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

Kun fartøy med adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan delta i fisket i henhold til første ledd.

§ 3 Bifangst

Ved fiske etter brosme, lange og blålange er det adgang til å ha bifangst av andre arter. Det totale kvantum av andre arter kan ikke overstige 25 % regnet av kvoten nevnt i § 2.

Som bifangst er det tillatt å ha inntil:

1. 5 % bifangst av kveite
2. 10 % bifangst av blåkveite
3. 10 % bifangst av snabeluer

Bifangsten i andre ledd skal regnes i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 4 Beregning av fangstkvanta

Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

§ 5 Antall deltakere og påmelding

Inntil 2 fartøy har adgang til å delta i fisket etter bunnfisk i Islands økonomiske sone i 2011.
Kun fartøy som er påmeldt innen 21. februar 2011 og utpekt ved loddtrekning kan delta.

§ 6 Fartøykvote

Den norske totalkvoten fordeles likt mellom de deltakende fartøyene.

§ 7 Utseilingsfrist

Siste frist for utseiling er 7. august. Fartøy som ikke overholder fristen, mister adgangen til å delta i fisket.

§ 8 Forbud mot fiske i internasjonalt farvann.

Norske fartøy som fisker i Islands økonomiske sone kan ikke fiske i internasjonalt farvann på samme tur.

§ 9 Refordeling

For å sikre at totalkvoten blir tatt kan fartøykvotene oppheves.

§ 10 Stopp i fisket

Fisket vil bli stoppet når totalkvoten er beregnet oppfisket.

§ 11 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 12 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011.

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Melding fra fiskeridirektøren
J-41-2011
Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2011
Erstatter: J-41-2010
Gyldig fra: 03. 03. 2011
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 03. 03. 2011
Fiskeridirektoratet har den 03. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 16 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. kgl.res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, tredje ledd, jf. Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Forbud

Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Islands økonomiske sone i 2011.

§ 2 Totalkvote

Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 500 tonn brosme, lange og blålange med line i Islands økonomiske sone sør for 64° N utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

Kun fartøy med adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan delta i fisket i henhold til første ledd.

§ 3 Bifangst

Ved fiske etter brosme, lange og blålange er det adgang til å ha bifangst av andre arter. Det totale kvantum av andre arter kan ikke overstige 25 % regnet av kvoten nevnt i § 2.

Som bifangst er det tillatt å ha inntil:

1. 5 % bifangst av kveite
2. 10 % bifangst av blåkveite
3. 10 % bifangst av snabeluer

Bifangsten i andre ledd skal regnes i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 4 Beregning av fangstkvanta

Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

§ 5 Antall deltakere og påmelding

Inntil 2 fartøy har adgang til å delta i fisket etter bunnfisk i Islands økonomiske sone i 2011.
Kun fartøy som er påmeldt innen 21. februar 2011 og utpekt ved loddtrekning kan delta.

§ 6 Fartøykvote

Den norske totalkvoten fordeles likt mellom de deltakende fartøyene.

§ 7 Utseilingsfrist

Siste frist for utseiling er 7. august. Fartøy som ikke overholder fristen, mister adgangen til å delta i fisket.

§ 8 Forbud mot fiske i internasjonalt farvann.

Norske fartøy som fisker i Islands økonomiske sone kan ikke fiske i internasjonalt farvann på samme tur.

§ 9 Refordeling

For å sikre at totalkvoten blir tatt kan fartøykvotene oppheves.

§ 10 Stopp i fisket

Fisket vil bli stoppet når totalkvoten er beregnet oppfisket.

§ 11 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 12 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011.

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann