Forskrift om stopp i fisket etter torsk i NAFO-området i 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-44-2011
Forskrift om stopp i fisket etter torsk i NAFO-området i 2011
Gyldig fra: 07. 03. 2011
Bergen, 07. 03. 2011
Fiskeridirektoratet har den 7. mars 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 11 og Fiskeridirektoratets forskrift av 3. desember 2010 om regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2011 § 6, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Stopp i fisket
Fiske etter torsk i NAFO-område 3M stoppes med umiddelbar virkning.

§ 2 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

 

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Melding fra fiskeridirektøren
J-44-2011
Forskrift om stopp i fisket etter torsk i NAFO-området i 2011
Gyldig fra: 07. 03. 2011
Bergen, 07. 03. 2011
Fiskeridirektoratet har den 7. mars 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 11 og Fiskeridirektoratets forskrift av 3. desember 2010 om regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2011 § 6, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Stopp i fisket
Fiske etter torsk i NAFO-område 3M stoppes med umiddelbar virkning.

§ 2 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.

MKB/EW

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann