forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-65-2011
Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2011
Erstatter: J-277-2010
Gyldig fra: 05. 04. 2011
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 06. 04. 2011
Fiskeridirektoratet har 5. april 2011 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2000 og Fiskeri- og kystdepartementet forskrift av 16. desember 2010 om regulering av fisket etter kolmule i 2011 § 12 fastsatt følgende forskrift:

I

I forskrift av 16. desember 2010 om regulering av fisket etter kolmule i 2011 gjøres følgende endring:

§ 6 fjerde ledd (nytt) skal lyde:
Deltakelse i fisket etter kolmule i EU-sonen avgjøres ved loddtrekning. Fartøy som får delta i 2011 vil kunne utelukkes fra deltakelse i EU-sonen i 2012 dersom dette blir avgjort ved loddtrekning. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere vilkår for gjennomføring av fisket.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2011

Fiskeri- og kystdepartementet har den 16. desember 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12, 14, 16 og 46, og lov om retten til å delta i fiske og fangst av 26. mars 1999 nr. 15 § 21, jf delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr 99, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2011.

§ 2 Totalkvote
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande 22 033 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantum avsettes 1 000 tonn til dekning av bifangst i 2011, samt 2 000 tonn til forsknings- og undervisningskvoter.

Av totalkvoten kan inntil 6587 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområdene II, IVa, VIa nord for 56°30’ N, VIb og VII vest av 12°V. Av dette kvantum kan 1646 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa.

Av totalkvoten kan inntil 1672 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

§ 3 Gruppekvote for fartøy med kolmuletråltillatelse
Fartøy med kolmuletråltillatelse, jf. § 2-23 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), kan fiske og lande inntil 6289 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 6289 tonn fiskes i EU-sonen.

§ 4 Gruppekvote for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse
Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, jf. §§ 2-6 og 2-10 i konsesjonsforskriften, kan fiske og lande inntil 12 743 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

I Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone kan fartøy med nordsjøstråltillatelse bare fiske og lande kolmule sør for 64°N.

Av gruppekvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan inntil 298 tonn fiskes i EU-sonen.

§ 5 Deltakelse for fartøy med kolmuletråltillatelse
For fartøy med kolmuletråltillatelse avgjøres deltakelsen i fisket etter kolmule i 2011 etter kunngjøring og skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratet.

Etter påmeldingsfristens utløp kan Fiskeridirektoratet avgjøre deltakelsen ved loddtrekning. Fartøy som får delta i fisket etter kolmule i 2011 vil ikke ha mulighet til å delta i en eventuell loddtrekning om deltakelse i fisket etter kolmule i 2012. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere kriterier for gjennomføringen av dette fisket.

§ 6 Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse
For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan Fiskeridirektoratet fastsette maksimalkvoter på grunnlag av basiskvote (100 % av konsesjonskapasitet). Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet, jf §§ 2-8 annet ledd og 2-12 annet ledd i konsesjonsforskriften.

Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt etter denne bestemmelse for forskjellige områder.

Deltakelse i fisket etter kolmule i EU-sonen avgjøres ved loddtrekning. Fartøy som får delta i 2011 vil kunne utelukkes fra deltakelse i EU-sonen i 2012 dersom dette blir avgjort ved loddtrekning. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere vilkår for gjennomføring av fisket.

§ 7 Kvotefleksibilitet over årsskiftet
Ved overfiske eller underfiske i 2011 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2012.

§ 8 Partråling
Uten hinder av forbudet i § 9 kan fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av 2011.

f) Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 9 Kvoteutnyttelse
Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 10 Overføring av fangst
Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål for å unngå neddreping. Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

§ 11 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping
Er kolmule forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 12 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene, områdekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 13 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) §§ 60, 61, 63, 64 og 65, eller lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 14 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

TO/EW

Kategoriene
Nord for 62 pelagisk
Sør for 62 pelagisk
Melding fra fiskeridirektøren
J-65-2011
Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2011
Erstatter: J-277-2010
Gyldig fra: 05. 04. 2011
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 06. 04. 2011
Fiskeridirektoratet har 5. april 2011 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2000 og Fiskeri- og kystdepartementet forskrift av 16. desember 2010 om regulering av fisket etter kolmule i 2011 § 12 fastsatt følgende forskrift:

I

I forskrift av 16. desember 2010 om regulering av fisket etter kolmule i 2011 gjøres følgende endring:

§ 6 fjerde ledd (nytt) skal lyde:
Deltakelse i fisket etter kolmule i EU-sonen avgjøres ved loddtrekning. Fartøy som får delta i 2011 vil kunne utelukkes fra deltakelse i EU-sonen i 2012 dersom dette blir avgjort ved loddtrekning. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere vilkår for gjennomføring av fisket.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2011

Fiskeri- og kystdepartementet har den 16. desember 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12, 14, 16 og 46, og lov om retten til å delta i fiske og fangst av 26. mars 1999 nr. 15 § 21, jf delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr 99, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2011.

§ 2 Totalkvote
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande 22 033 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Av dette kvantum avsettes 1 000 tonn til dekning av bifangst i 2011, samt 2 000 tonn til forsknings- og undervisningskvoter.

Av totalkvoten kan inntil 6587 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområdene II, IVa, VIa nord for 56°30’ N, VIb og VII vest av 12°V. Av dette kvantum kan 1646 tonn fiskes i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa.

Av totalkvoten kan inntil 1672 tonn fiskes i Færøyenes fiskerisone.

§ 3 Gruppekvote for fartøy med kolmuletråltillatelse
Fartøy med kolmuletråltillatelse, jf. § 2-23 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), kan fiske og lande inntil 6289 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

Av gruppekvoten for fartøy med kolmuletråltillatelse kan inntil 6289 tonn fiskes i EU-sonen.

§ 4 Gruppekvote for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse
Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, jf. §§ 2-6 og 2-10 i konsesjonsforskriften, kan fiske og lande inntil 12 743 tonn kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

I Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone kan fartøy med nordsjøstråltillatelse bare fiske og lande kolmule sør for 64°N.

Av gruppekvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan inntil 298 tonn fiskes i EU-sonen.

§ 5 Deltakelse for fartøy med kolmuletråltillatelse
For fartøy med kolmuletråltillatelse avgjøres deltakelsen i fisket etter kolmule i 2011 etter kunngjøring og skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratet.

Etter påmeldingsfristens utløp kan Fiskeridirektoratet avgjøre deltakelsen ved loddtrekning. Fartøy som får delta i fisket etter kolmule i 2011 vil ikke ha mulighet til å delta i en eventuell loddtrekning om deltakelse i fisket etter kolmule i 2012. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere kriterier for gjennomføringen av dette fisket.

§ 6 Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse
For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse kan Fiskeridirektoratet fastsette maksimalkvoter på grunnlag av basiskvote (100 % av konsesjonskapasitet). Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne.

For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet, jf §§ 2-8 annet ledd og 2-12 annet ledd i konsesjonsforskriften.

Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt etter denne bestemmelse for forskjellige områder.

Deltakelse i fisket etter kolmule i EU-sonen avgjøres ved loddtrekning. Fartøy som får delta i 2011 vil kunne utelukkes fra deltakelse i EU-sonen i 2012 dersom dette blir avgjort ved loddtrekning. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere vilkår for gjennomføring av fisket.

§ 7 Kvotefleksibilitet over årsskiftet
Ved overfiske eller underfiske i 2011 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2012.

§ 8 Partråling
Uten hinder av forbudet i § 9 kan fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:

a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.

b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.

c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.

d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten er tatt som partrållag.

e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn to andre fartøy i løpet av 2011.

f) Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret som følge av en strukturordning.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 9 Kvoteutnyttelse
Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy.

Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår.

Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 10 Overføring av fangst
Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål for å unngå neddreping. Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

§ 11 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping
Er kolmule forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 12 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, gruppekvotene, områdekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 13 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) §§ 60, 61, 63, 64 og 65, eller lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 14 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

 

Kategoriene
Nord for 62 pelagisk
Sør for 62 pelagisk