Regeringens forslag om beskyttelse af rev sendt til EU-kommissionen

Regeringens forslag om beskyttelse af rev sendt til EU-kommissionen

Forslagene indebærer forbud mod brug af bundslæbende redskaber ved rev i flere Natura 2000-områder. Tillige indebærer forslagene et totalt forbud mod fiskeri i områder kortlagt som boblerev. Forbuddet vil også gælde i en 240 meter beskyttelseszone omkring de kortlagte revstrukturer.

Forslagene omfatter 10 Natura 2000 områder, som ligger i Kattegat (3 områder) samt i den vestlige del af Østersøen og Bælthavet (7 områder). Områderne er beliggende i farvande, hvor både tyske og svenske fiskere også må fiske. Forslagene har derfor været drøftet med de pågældende landes fiskeri- og miljømyndigheder. Der er enighed omkring indholdet, og derfor kan forslagene nu sendes til EU-Kommissionen.

”Det har været vigtigt for os at få svenskerne og tyskerne med på forslagene, da reglerne også kommer til at gælde for dem. Vi er blevet enige om forslag, som både beskytter miljøet og tager hensyn til fiskeriets interesser,” siger kontrol- og fiskeridirektør i NaturErhvervstyrelsen Anders Munk Jensen.

EU-kommissionen har nu op til fire måneder til at gennemgå forslagene, inden reguleringen endeligt kan implementeres.

Første land i EU

Rev er vigtige for livet og biodiversiteten i havene. Den største biodiversitet i dansk farvand ses netop på og ved revstrukturer. Mange fiskearter, skaldyr og marine pattedyr opholder sig på og ved rev, hvor revene kan byde på føde og gode skjulesteder. Det er derfor nødvendigt med en særlig beskyttelse af revene. De danske forslag er de første forslag om beskyttelse af den marine natur formuleret under den nye fælles fiskeripolitik, som sendes til EU-Kommissionen.

”Det handler om vigtige levesteder for dyr og planter, som hverken miljøet eller fiskeriet kan klare sig uden, så vi er stolte af at være bannerfører i forhold til de andre medlemsstater på dette punkt,” siger Anders Munk Jensen.

NaturErhvervstyrelsen vil fremadrettet arbejde videre med udformning af reguleringsforslag for de resterende Natura 2000 områder, som er udpeget for beskyttelse af revstrukturer. Dette vil ske i takt med, at områderne kortlægges af Miljøministeriet.

Du kan se de berørte områder her(PDF).

Læs tidligere pressemeddelelse fra Fødevarministeriet om beskyttelsen.

I Danmark er der udpeget 97 marine områder Natura 2000 områder, hvoraf 65 er udpeget for beskyttelse af revstrukturer. 
Forekomsten af boblerev er en relativ sjælden naturtype, som kun i danske farvande er set i Kattegat. Boblerev er særlige revstrukturer, som er dannet af sammenkittede sandpartikler, og som udsender bobler af metangas fra undergrunden. 
Bundslæbende fiskeri er fiskeri med redskaber som bomtrawl, bundtrawl og not. 

Læs mere om Natura 2000 her.