Europa-Kommissionen fremlægger forslag til ny forordning om bæredygtig forvaltning af laks i Østersø

Europa-Kommissionen fremlægger forslag til ny forordning om bæredygtig forvaltning af laks i Østersø

Bruxelles, den 12. august 2011 – Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en ny forordning fra Rådet og Europa-Parlamentet om en flerårig plan for bæredygtig forvaltning af laks i Østersøen.
Den videnskabelige rådgivning tyder på, at bestandene i nogle af de 30 floder med vildlaks i Østersøområdet er uden for sikre biologiske grænser og i fare for nedfiskning. Den ikkebindende forvaltningsplan, der blev vedtaget af Den Internationale Østersøfiskerikommission i 1997, udløb i 2010, og hvis der ikke udarbejdes en ny plan, vil der ikke være nogen klare mål for den fremtidige forvaltning af bestandene, og fiskernes og turistbranchens vilkår vil blive præget af uforudsigelighed.

Det har Europa-Kommissionen reageret på ved at foreslå en ny flerårig forvaltningsplan for laks i Østersøen. Forslagets formål er bæredygtig udnyttelse af alle laksebestande i floderne i Østersøområdet og dermed sikre bevaringsstatus for hele bestanden i Østersøen. Den nye forordnings specifikke mål er at sikre en bæredygtig udnyttelse af laksebestanden i Østersøen i overensstemmelse med princippet om maksimalt bæredygtigt udbytte opretholdelse af den genetiske integritet og diversitet hos laksebestanden i Østersøen.

Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, udtalte: “Når forordningen er trådt i kraft, vil den bane vej for udnyttelse af laksebestanden i Østersøen på et niveau, der giver det maksimale bæredygtige udbytte. Når de nødvendige forvaltningsforanstaltninger er på plads, vil laksefiskeriet i Østersøen fortsætte med at skaffe regionen arbejdspladser og indtægter i årene fremover.”

Baggrund

Dette er de vigtigste elementer i den flerårige plan:

*Der fastsættes klare målsætninger og mål (opnåelse af 75 % af smoltproduktionspotentialet i de enkelte floder med vildlaks 10 år efter forordningens ikrafttræden).

*Den samlede tilladte fangstmængde omfatter alt havfiskeri, også fangster fra andre fartøjer, der benyttes til rekreativt fiskeri.

*Krav til medlemsstaterne om at definere og gennemføre tekniske bevarelsesforanstaltninger, f.eks. lukkede områder og perioder for at beskytte vandrende gydefisk i deres kystfarvande, senest 24 måneder efter planens ikrafttræden.

*Udfasning af udsætning af laks i floder, hvor der er menneskeskabte forhindringer, og hvor der ikke er potentiale for genopretning af selvbærende vildlaksebestande, for at beskytte vildbestandenes genetiske mangfoldighed.

*Økonomisk støtte fra Den Europæiske Fiskerifond til direkte udsætning i floder, hvor der er potentiale for selvbærende vildlaksebestande, som en bevarelsesforanstaltning for vildlaksebestanden.

Forslaget er i overensstemmelse med EU’s miljøpolitik, navnlig målsætningerne i habitatdirektivet, vandrammedirektivet og havstrategirammedirektivet, og ventes at føre til retablering af laksebestanden i Østersøen og sikre bæredygtig udnyttelse af den.

Forslaget er baseret på videnskabelig rådgivning fra ICES, for så vidt angår miljøparametrene, og fra Finnish Game and Fisheries Research Institute (det finske forskningsinstitut for vildt og fiskeri), for så vidt angår de sociale og økonomiske vurderinger, og på vurderinger og rådgivning fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) .