Bekendtgørelse om ændring

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år

§1
I bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010 om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år, som ændret ved bekendtgørelse nr. 67 af 27. januar 2011, bekendtgørelse nr. 438 af 12. maj 2011, bekendtgørelse nr. 890 af 15. august 2011 og bekendtgørelse nr. 915 af 22. august 2011, foretages følgende ændring:

1. § 35, affattes således:
»§ 35. Det er ikke tilladt at fiske med not i Kattegat, østersøen og Bælterne.

Stk. 2. Ved fiskeri med trawl og/eller andet slæbende redskab i Kattegat, som skal foregå med maskestørrelser på 90 mm og derover, skal redskabet for fartøjer med en længde overalt på 10 meter og derover være påmonteret en selektiv fangstpose af en af de 3 typer, der er beskrevet i bilag 13a.

Stk. 3. Indtil 15. juli 2011 og fra 15. oktober til 31. december kan i stedet for de fangstposer, der er beskrevet i stk. 2, jf. bilag 13a anvendes det sorteringspanel, der er beskrevet i bilag 13, dog er perioden for fartøjer, der fisker med snurrevod, fra 15. september til 30. november.

Stk. 4. I stedet for de fangstposer, der er beskrevet i bilag 13 a, kan anvendes de selektive redskaber der er beskrevet i bekendtgørelse nr. 391 af 16. april 2010 om forbud mod visse former for fiskeri i nærmere afgrænsede områder i Kattegat og nordlige del af Øresund, bilag 4.«

§2
Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2011.