Uer i ICES-statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-286-2010
Forskrift om regulering av fisket etter uer i ICES-statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon, og i Grønlands økonomiske sone i 2010
Erstatter: J-101-2010
Gyldig fra: 20. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 21. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 20. desember 2010 i medhold av lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) §§ 11, 16, 36 annet ledd og 47, jfr. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf delegeringsvedtak 16. oktober 2000, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Virkeområde
Denne forskriften gjelder fiske etter uer i ICES statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon og i Grønlands økonomiske sone.

§ 2 Forbud
Det er forbudt å fiske og levere uer med norske fartøy i ICES statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon og i Grønlands økonomiske sone.

§ 3 Kvote
Uten hensyn til forbudet i § 2 kan det fiskes inntil 400 tonn bunnlevende uer i Grønlands økonomiske sone.

Bare fartøy som har adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift av 12. november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske på kvoten av uer.

§ 4 Straff og inndragning
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62, 64 og 65 og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 10 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

HY/EW
Melding fra fiskeridirektøren
J-286-2010
Forskrift om regulering av fisket etter uer i ICES-statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon, og i Grønlands økonomiske sone i 2010
Erstatter: J-101-2010
Gyldig fra: 20. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 21. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 20. desember 2010 i medhold av lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) §§ 11, 16, 36 annet ledd og 47, jfr. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf delegeringsvedtak 16. oktober 2000, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Virkeområde
Denne forskriften gjelder fiske etter uer i ICES statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon og i Grønlands økonomiske sone.

§ 2 Forbud
Det er forbudt å fiske og levere uer med norske fartøy i ICES statistikkområder XII og XIV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon og i Grønlands økonomiske sone.

§ 3 Kvote
Uten hensyn til forbudet i § 2 kan det fiskes inntil 400 tonn bunnlevende uer i Grønlands økonomiske sone.

Bare fartøy som har adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift av 12. november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske på kvoten av uer.

§ 4 Straff og inndragning
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62, 64 og 65 og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 10 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

HY/EW