TripleNine er med i grønt udviklingsprojekt

TripleNine er med i grønt udviklingsprojekt

Projektet har til formål at undersøge mulighederne i et såkaldt kombinationsopdræt af fisk, muslinger og tang og vil på den måde kunne sikre et bedre vandmiljø og en større rentabilitet i produktionen.
Et af de store problemer ved fiskeopdræt er, at der tabes næringsstoffer til det omgivende miljø, når tusindvis af fisk går tæt og bliver fodret i forbindelse med produktionen.

Ved samtidigt at dyrke tang og muslinger ved siden af havbruget opsamles de tabte næringssalte, og næringssaltene bliver på den måde til nye sunde råvarer i stedet for at være en miljøbelastning.

Muslinger og tang optager næringsstoffer
Målet med projektet er at udvikle en måde, hvorpå man kan opdrætte fisk, muslinger og tang i samme område, så man udnytter kvælstofkredsløbet. Muslingerne og tangen lever nemlig af næringsstoffer fra fiskeproduktionen, der bl.a. indeholder kvælstof.

Ved at genbruge næringsstofferne fra fiskeproduktionen vil havbruget både kunne tjene flere penge og samtidig sikre et bedre vandmiljø.

Det særlige kombinationsopdræt vil både give en forøget fiskeproduktion og en betydelig produktion af tang og muslinger til forbrugerne og videreforarbejdning til foder til dyr.

Kan muslinger anvendes i produktionen af fiskemel?
”En af aktiviteterne i projektet er således en analyse af potentialet i tang og muslinger som råvarer for foderindustrien og for konsum. Og det er specielt her, TripleNine kommer ind i billedet,” siger Development Manager Kjeld Simonsen, TripleNine Fish Protein.

”Vi skal således have undersøgt, om og hvordan vi bedst kan forarbejde og anvende muslinger i produktionen af fiskemel,” tilføjer han.

Foreløbig ser der ud til at være mange udfordringer i den proces, siger Kjeld Simonsen, – men vi vil under alle omstændigheder gerne deltage i et sådant projekt, der har til formål at finde frem til en mere miljørigtig metode for opdræt af fisk, der jo er et væsentligt markedsområde for os.

Projektet Kombinationsopdræt af havbrugsfisk, tang og muslinger til foder og konsum
Kombinationsopdræt forventes at kunne muliggøre en femdobling af havbrugsproduktionen i Danmark uden at belaste vandmiljøet med yderligere kvælstof. Det er afgørende for at sikre havbrugenes internationale konkurrencedygtighed og for at kunne øge eksporten.

Projektet er et samspil mellem private og offentlige virksomheder og har deltagelse af aktører inden for både havbrugs-, tang- og muslingeproduktion, foderindustrien, rådgivere og forskningsinstitutioner som Hjarnø Havbrug,Dansk Akvakultur, Orbicon, Blue Food, DTU Miljø, TripleNine Fish Protein og DHI.

Projektet løber i perioden december 2011 til april 2015.

Projektet har fået bevilget 8.917.482 kr. fra Grønt Udviklings og Demonstrations Program (GUDP)

GUDP
er en moderne erhvervsstøtteordning, der administreres af Naturerhvervsstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer. Landbrug og Fiskeri, og som er rettet mod at løse nogle af de vigtigste udfordringer for fødevareerhvervet og hele samfundet.

Udfordringerne er at skabe en større bæredygtighed og samtidig løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor – samtidig med, at økonomien hele tiden forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst i Danmark og sikre arbejdspladser.

Kilde: TripleNine
FiskerForum.com