Forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2010/2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-8-2011 Forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2010/2011 Erstatter: J-23-2010 Gyldig fra: 11. 01. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 11. 01. 2011 Fiskeridirektoratet har den 11. januar 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36 og 37, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. Fiskeri- og kystdepartementets delegasjon av 16. oktober 2001, bestemt: § 1 Virkeområde Det er forbudt for norske fartøy å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav. Uten hensyn til forbudet i første ledd, kan norske fartøy med ringnottillatelse fiske inntil 38 611 tonn lodde i fiskerisonen ved Jan Mayen, i Grønlands fiskerisone nord for 64°30`N og i Islands økonomiske sone nord 64°30`N. Herav kan det fiskes inntil 27 171 tonn lodde i Islands økonomiske sone. Denne forskrifts § 10 gjelder også for utenlandske fartøy som driver fiske og fangst i fiskerisonen ved Jan Mayen. § 2 Åpningsdato Fisket åpnes den 11. januar 2011. § 3 Påmelding, loddtrekning og utseiling Deltakelse i fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen, skjer etter kunngjøring og skriftlig påmelding til Norges Sildesalgslag innen 6. januar 2011. Fiskeridirektoratet vil etter påmeldingsfristens utløp avgjøre utseilingsadgang og utseilingsrekkefølge ved loddtrekning. Norges Sildeslagslag administrerer utseiling og gir melding til de påmeldte fartøy om utseilingsrekkefølgen. Uttrukne fartøy som ikke ønsker å delta, skal straks melde fra til Norges Sildesalgslag. Ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. Ved utseiling må fartøy være faktisk utlosset, ha loddenot om bord og ha forlatt land/kai. Fiskeridirektoratet kan fastsette siste frist for utseiling. Dersom det etter siste frist for utseiling gjenstår fartøy på trekningslisten, kan Norges Sildesalgslag gå videre på listen. Fartøy på trekningslisten som da får adgang til å delta, må melde utseiling innen tre døgn fra meldingen om deltakelse er mottatt. § 4 Rapportering Fartøy som har tatt utseiling skal melde fra til Norges Sildesalgslag ved inngang til Islands økonomiske sone. Fartøy som har meldt inngang til Islands økonomiske sone skal hver dag klokken 1200 UTC sende rapport til Norges Sildesalgslag om posisjon og fangst siden forrige melding. § 5 Utseilingsstopp Norges Sildesalgslag eller Fiskeridirektoratet kan fastsette hvor mange fartøy som kan ta utseiling og fastsette utseilingsstopp. § 6 Maksimalkvoter Fartøy med adgang til å delta kan fiske og lande inntil 900 tonn lodde. § 7 Lastekapasitet Det kan i fisket nyttes faktisk lastekapasitet tillatt for løsført fangst. § 8 Stopp i fisket Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvoten nevnt i § 1 er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin maksimalkvote. § 9 Forbud mot overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. § 10 Stenging av fiskefelt For å begrense fisket av lodde under minstemål kan Fiskeridirektoratet forby loddefiske i visse områder i fiskerisonen ved Jan Mayen. § 11 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§60, 61, 62, 64 og 65, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. § 12 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011. IB/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Nord for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2010/2011

fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-255-2010 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2011 Erstatter: J-243-2009 Gyldig fra: 09. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 10. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 9. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 14, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift: Kapittel 1. Generelle bestemmelser § 1 Generelt forbud Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N § 2 Kvoter nord for 62° N Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene: a) 6.388 tonn nordøstarktisk torsk b) 1.916 tonn andre arter som bifangst. Denne kvoten kan bare fiskes som bifangst i fisket etter torsk. Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske 143.359 tonn norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Av dette kvantumet kan likevel bare 26.676 tonn fiskes i Norges økonomiske sone. § 3 Bifangst av uer Ved fiske etter torsk er det adgang til å ha inntil 15 % bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst. § 4 Bifangst av blåkveite Ved fiske etter torsk er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord og av landet fangst ved avslutning av fisket i Norges økonomiske sone. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % bifangst av blåkveite i de enkelte fangster. § 5 Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål. Det er forbudt å fiske med stormasket trål (130 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 66° 30’N 06° 59’Ø 66° 21’N 06° 44’Ø 65° 43’N 06° 00’Ø 65° 20’N 06° 00’Ø 65° 20’N 05° 30’Ø 66° 00’N 05° 30’Ø 67° 30’N 06° 34,27’Ø 67° 10’N 08° 00’Ø 67° 10’N 08° 35’Ø 67° 00’N 08° 18’Ø 66° 50’N 08° 09’Ø, herifra i en rett linje til pkt.1 Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 62° 36’N 03° 00’Ø 62° 10’ N 01° 15’Ø (ved ytre grense for Norges økonomiske sone) 62° 40’N 00° 52’Ø (ved ytre grense for Norges økonomiske sone) 63° 00’N 03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1 Kapittel 3. Fellesbestemmelser § 6 Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. § 7 Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 8 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HØ/EW Kategoriene Nord for 62 annet

Fortsæt med at læsefisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen

Noreg, EU, Færøyane, Island og Russland har inngått ein avtale om forvaltninga av norsk vårgytande s

Noreg, EU, Færøyane, Island og Russland har inngått ein avtale om forvaltninga av norsk vårgytande sild for 2011. Totalkvoten neste år blir på 988 000 tonn. Noreg sin del av dette på 61 prosent ligg fast og utgjer 602 680 tonn.

Fortsæt med at læseNoreg, EU, Færøyane, Island og Russland har inngått ein avtale om forvaltninga av norsk vårgytande s