fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen

Melding fra fiskeridirektøren J-255-2010 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2011 Erstatter: J-243-2009 Gyldig fra: 09. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 10. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 9. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 14, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen § 4 og Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:Kapittel 1. Generelle bestemmelser§ 1 Generelt forbud Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N§ 2 Kvoter nord for 62° N Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:a) 6.388 tonn nordøstarktisk torsk b) 1.916 tonn andre arter som bifangst. Denne kvoten kan bare fiskes som bifangst i fisket etter torsk.Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske 143.359 tonn norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Av dette kvantumet kan likevel bare 26.676 tonn fiskes i Norges økonomiske sone.§ 3 Bifangst av uer Ved fiske etter torsk er det adgang til å ha inntil 15 % bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.§ 4 Bifangst av blåkveite Ved fiske etter torsk er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord og av landet fangst ved avslutning av fisket i Norges økonomiske sone. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % bifangst av blåkveite i de enkelte fangster.§ 5 Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål. Det er forbudt å fiske med stormasket trål (130 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:66° 30’N 06° 59’Ø 66° 21’N 06° 44’Ø 65° 43’N 06° 00’Ø 65° 20’N 06° 00’Ø 65° 20’N 05° 30’Ø 66° 00’N 05° 30’Ø 67° 30’N 06° 34,27’Ø 67° 10’N 08° 00’Ø 67° 10’N 08° 35’Ø 67° 00’N 08° 18’Ø 66° 50’N 08° 09’Ø, herifra i en rett linje til pkt.1 Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:62° 36’N 03° 00’Ø 62° 10’ N 01° 15’Ø (ved ytre grense for Norges økonomiske sone) 62° 40’N 00° 52’Ø (ved ytre grense for Norges økonomiske sone) 63° 00’N 03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1 Kapittel 3. Fellesbestemmelser§ 6 Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.§ 7 Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.§ 8 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.HØ/EWKategoriene Nord for 62 annet

Fortsæt med at læse

Makrelforhandlinger

Der arbejdes fortsat målrettet mod at sikre en afslutning af den nordatlantiske makrelstrid.I sidste uge var EU embedsmænd rejst til møde i Reykjavik, for at drøfte situationen med den Islandske regering. Den 10. september havde EU embedsmænd, lignende drøftelser med Færøerne.

Fortsæt med at læse

Store stigning i antallet af makrel i den Islandske eksklusive økonomiske zone

Det Islandske forskningens fartøj Árni Fridriksson har netop afsluttet et togt i det nordlige Atlanterhav, togtet er en del af et internationalt forskningsprojekt i det nordøstlige Atlanterhav.Togtet med Árni Fridriksson er foregået i perioden fra 20 juli til 12 august 2010, under togtet er der fokuseret på udbredelsen af makrel, sild og blåhvilling i den Islandske eksklusive økonomiske zone (EEZ), samt vandets temperatur og arternes spisevaner.

Fortsæt med at læse

Island svarer igen

Der har været mange reaktioner fra Skotland, senest fra den konservative MEP Struan Stevenson, der ønsker blokaden udvidet til at omfatte alle vare fra Island og Færøerne. FiskerForum har forsøgt at få en udtalelse fra Fiskeriministrene på Færøerne og Island, og den Islandske fiskeriminister skriver følgende i en pressemeddelelse:Ifølge FN's konvention om havretten og FN-aftalen om fiskebestande, har de fire kyststater, Island, EU, Færøerne og Norge, pligt til at samarbejde om bevarelse og forvaltning af makrel bestanden.

Fortsæt med at læse