Boreriggen ’Maersk Guardian’ nu i Hirtshals Havn

Fredag den 29. april 2011 kl. 05.00 blev der sat en milepæl for Hirtshals Havn, da boreriggen ’Maersk Guardian’ ankom til havnen. ’Maersk Guardian’ blev slæbt til Hirtshals Havn af de to oceangående slæbebåde ’Maersk Dispatcher’ og ’Island Vanguard’. Uden for indsejlingen blev slæbet koblet om, så ’Maersk Dispatcher’ og to mindre havnebugserbåd fra Hamborg kunne slæbe boreriggen ind i havnen.

Fortsæt med at læse

Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-41-2011 Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2011 Erstatter: J-41-2010 Gyldig fra: 03. 03. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 03. 03. 2011 Fiskeridirektoratet har den 03. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 16 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. kgl.res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, tredje ledd, jf. Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift:§ 1 ForbudDet er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Islands økonomiske sone i 2011.§ 2 TotalkvoteUten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 500 tonn brosme, lange og blålange med line i Islands økonomiske sone sør for 64° N utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.Kun fartøy med adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan delta i fisket i henhold til første ledd.§ 3 BifangstVed fiske etter brosme, lange og blålange er det adgang til å ha bifangst av andre arter. Det totale kvantum av andre arter kan ikke overstige 25 % regnet av kvoten nevnt i § 2.Som bifangst er det tillatt å ha inntil:1. 5 % bifangst av kveite 2. 10 % bifangst av blåkveite 3. 10 % bifangst av snabeluerBifangsten i andre ledd skal regnes i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst.§ 4 Beregning av fangstkvantaAlle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.§ 5 Antall deltakere og påmeldingInntil 2 fartøy har adgang til å delta i fisket etter bunnfisk i Islands økonomiske sone i 2011. Kun fartøy som er påmeldt innen 21. februar 2011 og utpekt ved loddtrekning kan delta.§ 6 FartøykvoteDen norske totalkvoten fordeles likt mellom de deltakende fartøyene.§ 7 UtseilingsfristSiste frist for utseiling er 7. august. Fartøy som ikke overholder fristen, mister adgangen til å delta i fisket.§ 8 Forbud mot fiske i internasjonalt farvann.Norske fartøy som fisker i Islands økonomiske sone kan ikke fiske i internasjonalt farvann på samme tur.§ 9 RefordelingFor å sikre at totalkvoten blir tatt kan fartøykvotene oppheves.§ 10 Stopp i fisketFisket vil bli stoppet når totalkvoten er beregnet oppfisket.§ 11 StraffDen som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.§ 12 IkrafttredelseDenne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011.Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læse