Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-41-2011 Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2011 Erstatter: J-41-2010 Gyldig fra: 03. 03. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 03. 03. 2011 Fiskeridirektoratet har den 03. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 16 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. kgl.res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst, samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12, tredje ledd, jf. Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift: § 1 Forbud Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Islands økonomiske sone i 2011. § 2 Totalkvote Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 500 tonn brosme, lange og blålange med line i Islands økonomiske sone sør for 64° N utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Kun fartøy med adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift 12. november 2010 nr. 1420 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan delta i fisket i henhold til første ledd. § 3 Bifangst Ved fiske etter brosme, lange og blålange er det adgang til å ha bifangst av andre arter. Det totale kvantum av andre arter kan ikke overstige 25 % regnet av kvoten nevnt i § 2. Som bifangst er det tillatt å ha inntil: 1. 5 % bifangst av kveite 2. 10 % bifangst av blåkveite 3. 10 % bifangst av snabeluer Bifangsten i andre ledd skal regnes i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst. § 4 Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. § 5 Antall deltakere og påmelding Inntil 2 fartøy har adgang til å delta i fisket etter bunnfisk i Islands økonomiske sone i 2011. Kun fartøy som er påmeldt innen 21. februar 2011 og utpekt ved loddtrekning kan delta. § 6 Fartøykvote Den norske totalkvoten fordeles likt mellom de deltakende fartøyene. § 7 Utseilingsfrist Siste frist for utseiling er 7. august. Fartøy som ikke overholder fristen, mister adgangen til å delta i fisket. § 8 Forbud mot fiske i internasjonalt farvann. Norske fartøy som fisker i Islands økonomiske sone kan ikke fiske i internasjonalt farvann på samme tur. § 9 Refordeling For å sikre at totalkvoten blir tatt kan fartøykvotene oppheves. § 10 Stopp i fisket Fisket vil bli stoppet når totalkvoten er beregnet oppfisket. § 11 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 12 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011. Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læse

Nordisk Råd går ind i Nordatlantisk makrelkrig

EU og Norge er i konflikt med Island og Færøerne om adkomst til fiskeri i Nordatlanten. Nordisk Råds Miljøudvalg opfordrer på Rådets januarmøde 26/1 kraftigt parterne til at komme til forhandlingsbordet og finde en løsning, som sikrer bæredygtig udnyttelse af makrelbestanden – et fiskeri, som omsætter for milliarder årligt.

Fortsæt med at læse

Forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2010/2011

Melding fra fiskeridirektøren J-8-2011 Forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen i 2010/2011 Erstatter: J-23-2010 Gyldig fra: 11. 01. 2011 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 11. 01. 2011 Fiskeridirektoratet har den 11. januar 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36 og 37, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. Fiskeri- og kystdepartementets delegasjon av 16. oktober 2001, bestemt: § 1 Virkeområde Det er forbudt for norske fartøy å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav. Uten hensyn til forbudet i første ledd, kan norske fartøy med ringnottillatelse fiske inntil 38 611 tonn lodde i fiskerisonen ved Jan Mayen, i Grønlands fiskerisone nord for 64°30`N og i Islands økonomiske sone nord 64°30`N. Herav kan det fiskes inntil 27 171 tonn lodde i Islands økonomiske sone. Denne forskrifts § 10 gjelder også for utenlandske fartøy som driver fiske og fangst i fiskerisonen ved Jan Mayen. § 2 Åpningsdato Fisket åpnes den 11. januar 2011. § 3 Påmelding, loddtrekning og utseiling Deltakelse i fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen, skjer etter kunngjøring og skriftlig påmelding til Norges Sildesalgslag innen 6. januar 2011. Fiskeridirektoratet vil etter påmeldingsfristens utløp avgjøre utseilingsadgang og utseilingsrekkefølge ved loddtrekning. Norges Sildeslagslag administrerer utseiling og gir melding til de påmeldte fartøy om utseilingsrekkefølgen. Uttrukne fartøy som ikke ønsker å delta, skal straks melde fra til Norges Sildesalgslag. Ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. Ved utseiling må fartøy være faktisk utlosset, ha loddenot om bord og ha forlatt land/kai. Fiskeridirektoratet kan fastsette siste frist for utseiling. Dersom det etter siste frist for utseiling gjenstår fartøy på trekningslisten, kan Norges Sildesalgslag gå videre på listen. Fartøy på trekningslisten som da får adgang til å delta, må melde utseiling innen tre døgn fra meldingen om deltakelse er mottatt. § 4 Rapportering Fartøy som har tatt utseiling skal melde fra til Norges Sildesalgslag ved inngang til Islands økonomiske sone. Fartøy som har meldt inngang til Islands økonomiske sone skal hver dag klokken 1200 UTC sende rapport til Norges Sildesalgslag om posisjon og fangst siden forrige melding. § 5 Utseilingsstopp Norges Sildesalgslag eller Fiskeridirektoratet kan fastsette hvor mange fartøy som kan ta utseiling og fastsette utseilingsstopp. § 6 Maksimalkvoter Fartøy med adgang til å delta kan fiske og lande inntil 900 tonn lodde. § 7 Lastekapasitet Det kan i fisket nyttes faktisk lastekapasitet tillatt for løsført fangst. § 8 Stopp i fisket Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvoten nevnt i § 1 er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin maksimalkvote. § 9 Forbud mot overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. § 10 Stenging av fiskefelt For å begrense fisket av lodde under minstemål kan Fiskeridirektoratet forby loddefiske i visse områder i fiskerisonen ved Jan Mayen. § 11 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§60, 61, 62, 64 og 65, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. § 12 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2011. IB/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Nord for 62 pelagisk

Fortsæt med at læse