Melding fra fiskeridirektøren J-140-2011

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen 2011-2012
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen 2011-2012

Erstatter: J-135-2011
Gyldig fra: 19. 07. 2011
Gyldig til: 15. 02. 2012
Bergen, 19. 07. 2011

Fiskeridirektoratet har den 19. juli 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36 og 37, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. Fiskeri- og kystdepartementets delegasjon av 16. oktober 2001, bestemt:

§ 1 andre ledd (endret) skal lyde:
Uten hensyn til forbudet i første ledd, kan norske fartøy med ringnottillatelse fiske inntil 102 636 tonn lodde i Grønlands fiskerisone nord for 64°30`N, i Islands økonomiske sone nord for 64°30`N og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Herav kan det fiskes inntil 49 002 tonn lodde i Islands økonomiske sone, og inntil 66 525 tonn lodde i Grønlands fiskerisone.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

”””””””””””””””””””””””””””””

Forskriften lyder etter dette:

§ 1 Virkeområde
Det er forbudt for norske fartøy å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav.

Uten hensyn til forbudet i første ledd, kan norske fartøy med ringnottillatelse fiske inntil 102 636 tonn lodde i Grønlands fiskerisone nord for 64°30`N, i Islands økonomiske sone nord for 64°30`N og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Herav kan det fiskes inntil 49 002 tonn lodde i Islands økonomiske sone, og inntil 66 525 tonn lodde i Grønlands fiskerisone.

Denne forskrifts § 11 gjelder også for utenlandske fartøy som driver fiske og fangst i fiskerisonen ved Jan Mayen.

§ 2 Åpningsdato
I Grønlands fiskerisone nord for 64°30`N og i fiskerisonen ved Jan Mayen åpnes fisket den 8. juli 2011 kl. 15.00.

I Islands økonomiske sone nord for 64°30`N åpnes fisket den 1. oktober 2011.

§ 3 Påmelding

Fiskeridirektoratet kan, etter kunngjøring, innføre en ordning med påmelding til fisket etter lodde i Islands økonomiske sone.

§ 4 Utseiling
Ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. Ved utseiling må fartøy være faktisk utlosset, ha loddenot om bord og ha forlatt land/kai.

Fiskeridirektoratet kan fastsette siste frist for utseiling.

Norges Sildesalgslag eller Fiskeridirektoratet kan fastsette utseilingsstopp.

§ 5 Rapportering
Fartøy som har tatt utseiling skal melde fra til Norges Sildesalgslag ved inngang til Grønlands fiskerisone, Islands økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen.

Fartøy som har meldt inngang til en sone som nevnt i første ledd skal hvert døgn klokken 1200 UTC sende rapport til Norges Sildesalgslag om posisjon og fangst siden forrige melding. Rapport som nevnt i forrige punkt er ikke påkrevet de døgn fartøy ikke har tatt fangst.

§ 6 Innseilingsstopp
Norges Sildesalgslag eller Fiskeridirektoratet kan fastesette innseilingsstopp til Grønlands fiskerisone, Islands økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen.

§ 7 Maksimalkvoter
Fartøyene tildeles maksimalkvoter basert på universalnøkkelen.

Kvoten til det enkelte fartøy fremgår ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere totalkvoten med summen av basiskvotene. Faktoren fastsettes av Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet kan endre faktorer fastsatt etter denne bestemmelsen.

Basiskvoten blir omregnet slik at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

§ 8 Lastekapasitet
Det kan i fisket nyttes faktisk lastekapasitet tillatt for løsført fangst.

§ 9 Stopp i fisket
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvotene nevnt i § 1 er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket sin maksimalkvote.

§ 10 Forbud mot overføring av fangst
Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

§ 11 Stenging av fiskefelt
For å begrense fisket av lodde under minstemål kan Fiskeridirektoratet forby loddefiske i visse områder i fiskerisonen ved Jan Mayen.

§ 12 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§60, 61, 62, 64 og 65, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31.

§ 13 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 15. februar 2012.

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Nord for 62 bunnfisk