Regulering av fisket etter pigghå, håbrann og brugde i 2011

  • Post category:Nyheder

- Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om forbod mot fiske og fangst av pigghå, håbrann og brugde i 2011. Forbodet gjeld også fritidsfiske. - Den svært alvorlege situasjonen for bestanden gjer dessverre at unntaket frå forbodet mot fiske etter pigghå ikkje kan førast vidare, seier statssekretær Vidar Ulriksen. - Det internasjonale råd for havforsking (ICES) har vore svært klar i rådgjevinga – situasjonen for pigghå vert ikkje betre, og det bør vere forbod mot å drive direktefiske på bestanden. Allereie for eit år sidan varsla vi om at det var naudsynt med klare innstrammingar i pigghåfisket. Fisket vart avgrensa til å gjelde fartøy under 15 meter i 2010, som ledd i ei slik nedtrapping. Vi har ikkje fått signal om betring i situasjonen som gjer det forsvarleg å halde fram med eit slikt unntak, seier Ulriksen vidare. Den nordaust-atlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC) har i fleire år hatt eit forbod mot fiske etter pigghå i internasjonalt farvatn. I 2011 vil dette forbodet også gjelde brugde og håbrann. Det ligg ei klar forventning om at medlemslanda følgjer opp med samsvarande reguleringar i eigne soner. - I den norske raudlista 2010 er pigghå ein av artane som er lista som kritisk trua i norsk område, og denne vurderinga er godt forankra i havforskingsmiljøa. Brugde er på den norske raudlista vurdert som sterkt trua og håbrand er vurdert som sårbar. Forvaltning av haiartar har stor merksemd internasjonalt, og det er viktig at også Noreg følgjer opp med sterke nok tiltak når det er heilt naudsynt for at bestanden skal få ein sjanse til å kunne ta seg opp att, avsluttar Vidar Ulriksen. For å følge utviklinga av bestanden arbeider Fiskeridirektoratet med eit opplegg for overvakingsfiske etter pigghå, med deltaking frå næringa. Dette vil bli kunngjort på nyåret. Nytt i 2011 er også at landingspåbodet for brugde og håbrann vert oppheva, for å sikre rapportering av all fangst. Departementet legg opp til ein streng rapporteringspraksis for haiartar, slik at bifangstatistikken vert så korrekt som mogleg. Kontaktpersonar: Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 22 24 64 40 Avdelingsdirektør Sverre Johansen, 22 24 64 47

Fortsæt med at læseRegulering av fisket etter pigghå, håbrann og brugde i 2011

Regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2011

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2011. Den norske totalkvoten av nordsjøsild er på 62 001 tonn. Av dette skal 56 287 tonn fiskast i Nordsjøen og 4001 tonn i Skagerrak. Det er avsett eit kvantum på 1220 tonn til forskings- og undervisningskvotar og 1713 tonn til tredjeland. Den norske kvoten er fordelt med 4135 tonn til trålgruppa, 7000 tonn til kystfartøygruppa og 47 933 tonn til ringnotgruppa. Av ringnotgruppa sin del går 45 057 tonn til fartøy med ringnotløyve og 2876 tonn til SUK-gruppa. Det vert opna for eit direktefiske for trålgruppa, og det vert avsett 2000 tonn sild til å dekkje innblanding av sild i trålfangstane. Dersom bifangst av sild vert mindre enn 2000 tonn, kan Fiskeridirektoratet etter 1. desember 2011 opne for eit utvida direktefiske etter sild på det resterande kvantumet. Det vert avsett 150 tonn til fartøy i open gruppe i kystgruppa, med maksimalkvotar på 10 tonn. Kvotestigen for fartøy i lukka gruppe går frå 8,5 tonn med garantert kvantum på 5,7 tonn for fartøy under sju meter til 136 tonn med garantert kvantum på 91,2 tonn for fartøy mellom 21 meter og 21,35 meter. Det vert innført påmelding og loddtrekning for ringnotgruppa sitt fiske i Skagerrak. Påmeldingsfrist for dei som ønskjer å delta er måndag 3. januar 2011 kl. 1200. Påmeldinga skal sendast til Norges Sildesalgslag. Den særskilte turkvoteordninga for SUK-gruppa og kystgruppa vert oppheva. Kontaktpersonar: Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 22 24 64 40 Avdelingsdirektør Sverre Johansen, 22 24 64 47

Fortsæt med at læseRegulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2011

Regulering av fisket etter norsk vårgytande sild i 2011

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytande sild i 2011. Den norske totalkvoten av norsk vårgytande sild minkar frå 904 630 tonn i 2010 til 602 680 tonn i 2011. Av den norske totalkvoten er det avsett eit kvantum på 3000 tonn sild til forsking- og undervisningskvotar og 900 tonn sild til agnkvotar før fordeling på fartøygruppene. For dei 15 000 tonna sild som blir overførd til Russland får ringnot- og trålgruppa tilbake 48 000 tonn lodde. Kvotebytet vil såleis ikkje gjelde kystgruppa. Det er sett av 2000 tonn av kystflåten sin gruppekvote til fartøy som deltek i open gruppe før fordeling til fartøy i lukka gruppe. Fartøy i ringnotgruppa, trålgruppa og kystgruppa får ein maksimalkvote med eit garantert kvantum i 2011. Den norske kvoten er fordelt med 289 814 tonn til ringnotgruppa, 57 446 tonn til trålgruppa og 234 937 tonn til kystgruppa. Kystgruppa vil få fråtrekk på gruppekvoten for det kvantum som er overfiska i 2010 etter ordninga med kvotefleksibilitet. Kystgruppa vert delt inn i to lengdegrupper; fartøy med heimelslengde under 15 meter, og fartøy med heimelslengde på 15 meter og over. Gruppekvotane blir fastsette ut frå mengda kvotefaktorar tilhøyrande fartøy med heimelslengde under 15 meter, og fartøy med heimelslengde på 15 meter og over. Kontaktpersonar: Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 22 24 64 40 Avdelingsdirektør Sverre Johansen, 22 24 64 47

Fortsæt med at læseRegulering av fisket etter norsk vårgytande sild i 2011

Regulering av fisket etter breiflabb og kveite i 2011

  • Post category:Nyheder

Gjeldande regelverk for både breiflabb- og kveitefisket vert vidareførte. Det er forbode å fiske med garn etter breiflabb nord for 64I0;N i perioden frå og med 20. desember til og med 20. mai. I området mellom 62 og 64I0;N gjeld forbodet frå og med 1. mars til og med 20. mai. Det også forbode å fiske etter kveite med annan reiskap enn krok nord for 62I0;N i perioden frå og med 20. desember til og med 31. mars. Reglane i utøvingsforskrifta om maskestørrelse i breiflabbgarn, og om maskestørrelse og trådtype i kveitegarn, vert vidareførte. Tilsvarande vert kravet om at breiflabbgarn skal røktast minst kvar tredje dag vidareført. Det er forbode å drive direktefiske etter breiflabb med konsumtrål og snurrevad. Maksimal bifangst av breiflabb tillete i fiske etter andre artar med konsumtrål og snurrevad er 20 %. For fiske med reketrål er det tillete å ha maksimalt 10 % bifangst av breiflabb, og ved fiske med annan småmaska trål kan fartøyet ha inntil 0,5 % innblanding av breiflabb (i vekt i dei enkelte fangstar og ved landing) – avgrensa til maksimalt 500 kg per tur. For breiflabb er det behov for ei betre oversikt over bestandsstruktur og haustingsmønster. Bestanden ser mellom anna ut til å ha fått ei meir nordleg utbreiing dei siste åra. Departementet vil derfor i 2011 innhente ei oversikt over kunnskapsstatus for breiflabb, og vurdere om det er behov for å styrkje kunnskapsgrunnlaget. Dette arbeidet vil gi eit betre grunnlag for å vurdere ulike reguleringstiltak, mellom anna om gjeldande reglar om bifangst av breiflabb bør endrast. Kontaktpersonar: Ekspedisjonssjef Johán H. Williams, 22 24 64 40 Avdelingsdirektør Sverre Johansen, 22 24 64 47

Fortsæt med at læseRegulering av fisket etter breiflabb og kveite i 2011

Fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges ø-sone.

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-271-2010 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2011. Erstatter: J-126-2010 Gyldig fra: 16. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 16. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 16. desember 2010 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift: Kapittel 1. Generelle bestemmelser § 1 Generelt forbud Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62° N § 2 Kvoter nord for 62° N Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene: a) 14.127 tonn nordøstarktisk torsk b) 1.350 tonn nordøstarktisk hyse c) 2.550 tonn sei d) 14.050 tonn makrell i ICES-område IIa. Denne kvoten kan også fiskes i ICES-område IVa. e) 1.500 tonn uer (Sebastes mentella og Sebastes marinus) som bifangst f) 350 tonn andre arter som bifangst g) 50 tonn blåkveite som bifangst § 3 Bifangst av uer Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 15 % bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt i de enkelte fangster og av landet fangst. § 4 Bifangst av blåkveite Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7% innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12% blåkveite som bifangst i de enkelte fangster. § 5 Soneadgang ved fisket etter kolmule Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske 7.529 tonn av EUs kyststatsandel av kolmule i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Dette kvantumet kan også fiskes i Norges økonomiske sone sør for 62° N. § 6 Soneadgang ved fisket etter norsk vårgytende sild Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske 57.887 tonn av EUs kyststatsandel av norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen. § 7 Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål Det er forbudt å fiske med stormasket trål (130 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 66° 30’N 06° 59’Ø 66° 21’N 06° 44’Ø 65° 43’N 06° 00’Ø 65° 20’N 06° 00’Ø 65° 20’N 05° 30’Ø 66° 00’N 05° 30’Ø 67° 30’N 06° 34,27’Ø 67° 10’N 08° 00’Ø 67° 10’N 08° 35’Ø 67° 00’N 08° 18’Ø 66° 50’N 08° 09’Ø Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 62° 36’N 03° 00’Ø 62° 10’N 01° 15’Ø (ved NØS ytre grense) 62° 40’N 00° 52’Ø (ved NØS ytre grense) 63° 00’N 03° 00’Ø herifra i en rett linje til pkt. 1 Kapittel 3. Fisket i Norges økonomiske sone sør for 62° N § 8 Kvoter sør for 62° N Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene, utenom Skagerrak: a) 19.363 tonn torsk b) 19.662 tonn hyse c) 43.843 tonn sei d) 9.044 tonn hvitting e) 28.257 tonn rødspette f) 50.000 tonn sild g) 24.760 tonn makrell h) 357 tonn reker i) 1.500 tonn breiflabb j) 1.200 tonn sjøkreps k) 170 tonn brosme l) 850 tonn lange m) 5.000 tonn andre arter. Inntil 6.000 tonn av makrellkvoten som nevnt i første ledd bokstav g) kan fiskes i Norges økonomiske sone sør for 57 ° 30' N og i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Seikvoten som nevnt i første ledd bokstav c) kan fiskes i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Fartøy som fører dansk eller svensk flagg har i Skagerrak adgang til å fiske inntil 4 nautiske mil fra de norske grunnlinjene i henhold til avtale av 19. desember 1966 mellom Danmark, Sverige og Norge. § 9 Bifangst av hestmakrell Ved fisket etter kolmule er det tillatt å ha uunngåelig innblanding av hestmakrell. § 10 Soneadgang ved fisket etter makrell Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU soneadgang ved fiske etter makrell i henhold til Agreed Record of Conclusions of Fisheries Consultations between the European Union and Norway on the management of mackerel in the North-East Atlantic for 2011 av 10. desember 2010. Kapittel 5. Fellesbestemmelser § 11 Bifangst Ved fiske i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen skal den totale bifangsten, inkludert den delen av totalfangsten som anvendes til menneskeføde, ikke overstige: a) 5% sild i annet fiske og b) 10% bifangst av beskyttede arter i fiske etter arter som leveres til oppmaling. § 12 Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. De kvanta som fartøy fra medlemsstater i EU har adgang til å fiske i medhold av denne forskriften, anses for å være oppfisket dersom disse fartøyenes samlede fiske av vedkommende bestand når de kvanta som er avtalt for fartøy fra medlemsstater i EU. § 13 Dokumentasjon av kvotegrunnlag Fartøy omfattet av denne forskriften skal skifte fiskefelt dersom det ikke foreligger dokumentert kvotegrunnlag for den enkelte fangst og forventet fangst på samme fiskefelt. Feltskifte er ikke påkrevd ved mindre kvantum uunngåelig bifangst. Kravet om dokumentert kvotegrunnlag anses oppfylt dersom følgende opplysninger fremgår: a) Fartøyets navn, radiokallesignal og annet identitetsmerke; b) Dokumentutsteders navn, organisasjonsnummer og annen kontaktinformasjon; c) Angivelse av fartøyets gjenværende kvoter fordelt etter art og område. § 14 Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 15 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HØ/EW Kategoriene Nord for 62 annet Sør for 62 annet

Fortsæt med at læseFisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges ø-sone.

Forskrift om regulering av fisket etter reker ved Grønland i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-270-2010 Forskrift om regulering av fisket etter reker ved Grønland i 2011 Erstatter: J-19-2010 Gyldig fra: 15. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 16. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 15. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 36 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf delegeringsvedtak 16. oktober 2001 fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i Grønlands økonomiske sone i 2011. § 2 Kvote Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som fyller vilkårene i § 3, jf § 4, fiske inntil 3.100 tonn reker i Grønlands økonomiske sone i ICES-områdene XIV og Va. Deltakende fartøy kan fiske fritt innenfor totalkvoten. § 3 Vilkår for deltakelse For å kunne delta i fisket må følgende vilkår være oppfylt: 1) fartøyet må ha deltatt i rekefisket ved Grønland i minst ett av de fem siste årene 2) fartøyet må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet. § 4 Utskiftning Fartøy som ikke fyller vilkårene for deltakelse etter § 3 nr. 1, kan likevel delta når dette er et erstatningsfartøy for konsesjonshaver som tidligere hadde et fartøy som ville fylt vilkåret etter denne bestemmelsen. § 5 Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy) Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, tillate bruk av leiefartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet. Det må nyttes leiefartøy fra samme fartøygruppe. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 6 Stopp i fisket Fisket vil bli stoppet når totalkvoten er beregnet oppfisket. § 7 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61 62 , 64 og 65 og lov 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 8 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HY/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Nord for 62 annet

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter reker ved Grønland i 2011

Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-269-2010 Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2011 Erstatter: J-122-2010 Gyldig fra: 14. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 15. 12. 2010 Fiskeri- og kystdepartementet har den 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11,12, 16 og 37 fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande tobis i 2011. § 2 Fiske etter tobis i Norges økonomiske sone Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 60 000 tonn tobis fra og med 23. april 2011 til og med 23. juni 2011 innenfor følgende områder i Norges økonomiske sone avgrenset av linjer mellom følgende posisjoner: a) Inner Shoal sør 1. Nord 56 grader 40 minutter. Norsk sektorlinje i vest. 2. Nord 56 grader 40 minutter. Øst 4 grader 32 minutter. 3. Øst 4 grader 32 minutter Norsk sektorlinje i sør Rett linje rett sør. 4. Herfra videre langs den ytre grensen i Norges økonomiske sone til punkt 1. b) Outer Shoal sør – Snurreplassen – Triangel, 1. Nord 57 grader 14 minutter. Øst 4 grader 32 minutter. 2. Nord 57 grader 14 minutter. Øst 5 grader 18 minutter. 3. Norsk sektorlinje i sør. Øst 5 grader 18 minutter. Rett linje rett sør 4. Norsk sektorlinje i sør. Øst 4 grader 32 minutter. Rett linje rett sør c) Vestbanken øst 1. Øst 5 grader 55 minutter Norsk sektorlinje i sør. Rett linje rett sør 2. Nord 58 grader 30 minutter. Øst 5 grader 55 minutter. 3. Nord 58 grader 30 minutter. Norsk sektorlinje i øst. 4. Herfra videre langs den ytre grensen i Norges økonomiske sone til punkt 1. Maksimalkvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse fastsettes på grunnlag av basiskvoten (100 % av konsesjonskapasitet). Maksimalkvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet, jf §§ 2-8 annet ledd og 2-12 annet ledd i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften). § 3 Totalkvote og maksimalkvote ved fiske i EU-sonen Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 20 000 tonn tobis i EU-sonen i ICES statistikkområde IV. Maksimalkvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse fastsettes på grunnlag av basiskvoten (100 % av konsesjonskapasitet). Maksimalkvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet, jf §§ 2-8 annet ledd og 2-12 annet ledd i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften). § 4 Minstemål og innblanding under minstemål I fisket etter tobis er det forbudt å fiske tobis mindre enn 10 cm. Fartøy som fisker etter tobis kan ha inntil 10 % tobis under minstemål i antall i de enkelte fangster og ved landing. § 5 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. § 6 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål for å unngå neddreping. Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord. § 7 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping Er tobis forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 8 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, eller områdekvotene er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 9 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 10 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. TM/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter tobis i 2011

Forskrift om regulering av fiske etter hestmakrell i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-268-2010 Forskrift om regulering av fiske etter hestmakrell i 2011 Erstatter: J-176-2010 Gyldig fra: 14. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 15. 12. 2010 Fiskeri- og kystdepartementet har den 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar §§ 11 og 16 fastsatt følgende: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande hestmakrell (taggmakrell) i 2011. § 2 Totalkvote og periodekvoter Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande totalt 90 000 tonn hestmakrell i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Norske fartøy kan fiske inntil 3550 tonn i EU-sonen i statistikkområde IV. § 3 Bifangst Uten hinder av forbudet i § 1 kan hestmakrell fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter. I fisket etter hestmakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing. I fisket etter hestemakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing. § 4 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter hestmakrell når kvoten er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 5 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 6 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. TM/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fiske etter hestmakrell i 2011

Forskrift om regulering av fiske etter blåkveite nord for 62I0;N i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-267-2010 Forskrift om regulering av fiske etter blåkveite nord for 62I0;N i 2011 Erstatter: J-121-2010 Gyldig fra: 14. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 15. 12. 2010 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar §§ 11, 12, 16, 36 og 37. § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande blåkveite nord for 62I0;N i 2011. Unntatt fra forbudet i første ledd er fiske i fiskerisonen ved Jan Mayen. § 2 Totalkvote og periodekvoter Uten hinder av forbudet i § 1 første ledd kan norske fartøy med adgang til å fiske blåkveite fiske og lande inntil 7650 tonn blåkveite. Av dette kvantumet i første ledd avsettes 750 tonn blåkveite til forskningsformål. Av kvantumet i første ledd kan fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap, og som har adgang til å delta i direkte fiske etter blåkveite jf. forskrift av 12. november 2010 om deltakelse i kystfartøygruppens fiske for 2011, fiske og lande til sammen inntil 2160 tonn fra mandag 30. mai kl. 0000 til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket, og inntil 1440 tonn fra mandag 1. august kl. 0000 til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket. § 3 Maksimalkvoter for fartøy under 28 meter største lengde Fartøy som kan delta i fisket etter § 2 tredje ledd kan maksimalt fiske og lande følgende kvanta blåkveite rund vekt: Lengde Maksimalkvote 0 – 13,99 meter største lengde 10 tonn 14 – 19,99 meter største lengde 12 tonn 20 – 27,99 meter største lengde 14 tonn § 4 Daglig fangstrapportering Fartøy som deltar i fisket etter § 2 tredje ledd skal sende daglig rapport om fangstkvantum blåkveite til Norges Råfisklag eller Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag. § 5 Bifangst for konvensjonelle kystfartøy For fartøy som ikke har adgang til å delta i direktefisket etter blåkveite, eller når dette fisket ikke er tillatt, er det ved fiske etter andre fiskeslag nord for 62I0;N tillatt å ha blåkveite som bifangst. Mengden blåkveite om bord til enhver tid, ved avslutning av fisket og av landet fangst kan ikke overskride 7 %. Fartøy som leverer flere ganger per uke, kan likevel ha en større bifangst dersom mengden blåkveite som til sammen leveres per uke, ikke overstiger innblandingsprosenten etter første ledd. Innblandingsprosenten avregnes basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 0000 til søndag klokken 2359. Fartøy over 28 meter største lengde kan, uavhengig av første og annet ledd, ikke ha mer enn 14 tonn blåkveite som bifangst. Blåkveite tatt som bifangst før fartøyet deltar i det direkte fisket går til fradrag i det enkelte fartøys maksimalkvote i det direkte fisket. § 6 Kvote for konvensjonelle havfiskefartøy på eller over 28 meter og trålere Uten hinder av forbudet i § 1 første ledd kan konvensjonelle havfiskefartøy på eller over 28 meter største lengde og trålere fiske og lande en kvote på 40 tonn blåkveite rund vekt. Denne kvoten må også dekke eventuell bifangst i andre fiskerier. § 7 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. § 8 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til et annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst fisket av annet fartøy. § 9 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det er beregnet at totalkvote eller periodekvoter, herunder tatt hensyn til bifangst, blir oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 10 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 11 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. IB/EW Kategoriene Nord for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fiske etter blåkveite nord for 62I0;N i 2011

– Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav(NAFO-områ)

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-266-2010 Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Erstatter: J-98-2010 Gyldig fra: 14. 12. 2010 Bergen, 15. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 14. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 36 og 37 og forskrift 11. desember 2009 nr. 1507 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) § 9 fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 11. desember 2010 nr. 1507 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) gjøres følgende endringer: § 3 (endret) skal lyde: Fartøy som nevnt i § 2 skal sende de meldingene som fremgår av denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet. a) Melding om fiskestart Melding om fiskestart skal sendes senest 6 timer før ankomst i reguleringsområdet. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P COE, Melding om fiskestart Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Skippers navn MA P Navn på fartøyets skipper Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer Posisjon bredde LA P Posisjon bredde ved sending av melding, NDDMM Posisjon lengde LO P Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDMM Fangstområde RA P Angivelse av NAFO-underområde det skal fiskes i Fiskeslag DS P Fiskeslag som er hovedmål for fiske Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). b) Daglig fangstmelding (CAT) Fangstmelding om foregående døgns fangst skal sendes hver dag før kl. 1200 UTC. Slik melding skal også sendes selv om fangsten er 0. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P CAT, Daglig fangstmelding Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret Fangst CA P Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Antall fiskedager DF P Antall fiskedager i reguleringsområdet siden forrige CAT-melding Fangstområde RA P NAFO-underområde der fangsten er tatt Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). c) Daglig fangstmelding (CAX) Fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratet til å fiske uten observatør skal sende fangstmelding om foregående døgns fangst hver dag før kl. 1200 UTC. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P CAX, Fangstmelding Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer Fangstområde RA P NAFO-underområde der fangsten er tatt Fangst CA P Fangst siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Utkast RJ P Utkast siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Fangst under minstemål US P Fangst under minstemål siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) d) Fangstmelding ved grensekryssing 3L Fartøy som fisker reker i 3L skal sende fangstmelding en time før grensepassering ved inngang i og utgang av underområde 3L Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P COB, Fangstmelding ved grensepassering Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer Fangstområde RA P NAFO-underområde fartøyet går ut av Fangst CA P Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Fangstområde AE P NAFO-underområde fartøyet går inn i Kvantum om bord OB P Fangst om bord siden fartøyet startet fiske i reguleringsområdet fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt Antall fiskedager DF P Antall fiskedager i reguleringsområdet Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). e) Omlastingsmelding Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P TRA, melding om omlasting Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret Kvantum som skal overføres KG P Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Overført fra TF P1 Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra Overført til TT P1 Radiokallesignal på fartøyet det overføres til Posisjon bredde LA P2 Antatt posisjon bredde for omlasting, NDDMM Posisjon lengde LO P2 Antatt posisjon lengde for omlasting, E/WDDMM Dato PD P2 Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Tid PT P2 Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) 1Etter hva som er relevant 2Påkrevd for fartøy som angir fangst Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). f) Melding om havneanløp Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal sende melding om havneanløp senest 24 timer før landing finner sted. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P POR, melding om havneanløp Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Skippers navn MA V Navn på fartøyets skipper Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret Kyststat CS P Landingshavnens kyststat Havn PO P Navnet på havnen der det skal landes Dato PD P Antatt dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Tid PT P Antatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM) Kvantum som skal landes KG P Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt. Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). g) Melding om avslutning av fiske Melding om avslutning av fiske skal sendes senest 6 timer før utgang av reguleringsområdet. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/ Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P COX, melding om avslutning av fiske Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer Fangst CA P Fangst siden forrige CAT- melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt. Fangstområde RA P NAFO-område fartøyet går ut av Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn, kan fiskeslag angis ved betegnelsen MZZ (marine fish not specified). h) Gjennomføring Ansvarshavende om bord på fartøyet skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket kan starte. Meldinger sendt i henhold til denne forskriften anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK. § 4 Oppheves. Gjeldende §§ 5 – 13 blir til §§ 4 – 12. II Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Fiskeri- og kystdepartementet har den 11. desember 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 34, 36 og 37 fastsatt følgende forskrift: § 1 Virkeområde Denne forskrift gjelder for fiske i området nord for 35° N og vest for en linje trukket langs meridianen 42° V til posisjon 59° N 42° V og derfra langs meridianen 44° V til Grønlands kyst (NAFO-området). Med reguleringsområdet (regulatory area) menes den del av NAFO-området som ligger utenfor de områder hvor kyststatene har fiskerijurisdiksjon (internasjonalt farvann). Med underområder (divisions) menes de inndelinger av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1-6 med tillegg av en eller to bokstaver (eks. 3 M eller 3 NO). § 2 Deltakelse Det er forbudt å drive fiske i området som er beskrevet i § 1 uten på forhånd å ha registrert vedkommende fartøy hos Fiskeridirektøren. Registrering gjelder for spesifiserte fiskeslag, og for ett kalenderår av gangen. Fartøy som ikke har drevet fiske i det nordvestlige Atlanterhav i de senere år, kan nektes registrering. Det kan også nektes registrering av andre grunner, når det er nødvendig for å gjennomføre et rasjonelt fiske. Et fartøy som er registrert etter første ledd, kan strykes i registeret når vedkommende fartøy ikke oppfyller de fastsatte vilkår eller overtrer lov og forskrift for området eller ikke deltar i fisket i områdene beskrevet i § 1 innen de fastsatte frister. § 3 Rapportering Fartøy som nevnt i § 2 skal sende de meldingene som fremgår av denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet. a) Melding om fiskestart Melding om fiskestart skal sendes senest 6 timer før ankomst i reguleringsområdet. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P COE, Melding om fiskestart Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Skippers navn MA P Navn på fartøyets skipper Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer Posisjon bredde LA P Posisjon bredde ved sending av melding, NDDMM Posisjon lengde LO P Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDMM Fangstområde RA P Angivelse av NAFO-underområde det skal fiskes i Fiskeslag DS P Fiskeslag som er hovedmål for fiske Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). b) Daglig fangstmelding Fangstmelding om foregående døgns fangst skal sendes hver dag før kl. 1200 UTC. Slik melding skal også sendes selv om fangsten er 0. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P CAT, Daglig fangstmelding Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret Fangst CA P Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Antall fiskedager DF P Antall fiskedager i reguleringsområdet siden forrige CAT-melding Fangstområde RA P NAFO-underområde der fangsten er tatt Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). c) Daglig fangstmelding (CAX) Fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratet til å fiske uten observatør skal sende fangstmelding om foregående døgns fangst hver dag før kl. 1200 UTC. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P CAX, Fangstmelding Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer Fangstområde RA P NAFO-underområde der fangsten er tatt Fangst CA P Fangst siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Utkast RJ P Utkast siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Fangst under minstemål US P Fangst under minstemål siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) d) Fangstmelding ved grensekryssing 3L Fartøy som fisker reker i 3L skal sende fangstmelding en time før grensepassering ved inngang i og utgang av underområde 3L Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P COB, Fangstmelding ved grensepassering Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer Fangstområde RA P NAFO-underområde fartøyet går ut av Fangst CA P Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Fangstområde AE P NAFO-underområde fartøyet går inn i Kvantum om bord OB P Fangst om bord siden fartøyet startet fiske i reguleringsområdet fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt Antall fiskedager DF P Antall fiskedager i reguleringsområdet Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). e) Omlastingsmelding Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P TRA, melding om omlasting Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret Kvantum som skal overføres KG P Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Overført fra TF P1 Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra Overført til TT P1 Radiokallesignal på fartøyet det overføres til Posisjon bredde LA P2 Antatt posisjon bredde for omlasting, NDDMM Posisjon lengde LO P2 Antatt posisjon lengde for omlasting, E/WDDMM Dato PD P2 Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Tid PT P2 Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) 1Etter hva som er relevant 2Påkrevd for fartøy som aqvgir fangst Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). f) Melding om havneanløp Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal sende melding om havneanløp senest 24 timer før landing finner sted. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P POR, melding om havneanløp Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Skippers navn MA V Navn på fartøyets skipper Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret Kyststat CS P Landingshavnens kyststat Havn PO P Navnet på havnen der det skal landes Dato PD P Antatt dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Tid PT P Antatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM) Kvantum som skal landes KG P Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt. Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). g) Melding om avslutning av fiske Melding om avslutning av fiske skal sendes senest 6 timer før utgang av reguleringsområdet. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/ Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P COX, melding om avslutning av fiske Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer Fangst CA P Fangst siden forrige CAT- melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt. Fangstområde RA P NAFO-område fartøyet går ut av Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn, kan fiskeslag angis ved betegnelsen MZZ (marine fish not specified). h) Gjennomføring Ansvarshavende om bord på fartøyet skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket kan starte. Meldinger sendt i henhold til denne forskriften anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK. § 4 Forbud mot fiske Fiskeridirektøren kan forby ethvert fiske i det området eller deler av området som er beskrevet i § 1, når det foreligger internasjonale avtaler om dette eller når tildelte kvoter av kyststater i dette området eller kvote Norge er tildelt etter vedtak av Den nordvest-atlantiske fiskerikommisjon (NAFO) er oppfisket. Fisket kan stoppes midlertidig ved at en årskvote fordeles med mindre kvoter for kortere tidsrom enn et år. Fiskeridirektøren kan også bestemme at en kvote bare kan utnyttes av bestemte redskapstyper. § 5 Maskevidde i trål Det er forbudt å bruke trål i fiske etter reker dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 40 mm. I fisket etter alle fiskeslag unntatt lodde er det forbudt å bruke trål dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 130 mm. § 6 Påbud om bruk av sorteringsrist Ved bruk av reketrål skal det være innmontert sorteringsrist. Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere retningslinjer for utforming og montering av sorteringsrist etter første ledd. § 7 Bifangst ved trålfiske etter reker For det tilfelle at bifangst av regulerte bunnfiskearter pr. trålhal overstiger 5 % i vekt, skal fartøy umiddelbart forandre posisjon med minst 5 nautiske mil, for å unngå videre bifangster av regulerte bunnfiskearter. § 8 Reguleringsfullmakter Fiskeridirektøren kan endre denne forskriften og fastsette nærmere reguleringsbestemmelser som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fiske, herunder påmeldingsfrist, siste utseilingsdato, maksimalkvote m.v. § 9 Krav til stuingsplan og stuing av fangst Fartøy som fisker i reguleringsområdet skal føre stuingsplan som viser plassering av forskjellige arter i lasterommet spesifisert på kvantum produktvekt (i kilo). Stuingsplanen skal oppdateres hver dag for det foregående døgnet fra klokken 0000 UTC til klokken 2400 UTC. Stuingsplanen skal oppbevares om bord til landingen er avsluttet. Fisk av samme art kan plasseres flere steder i lasterommet, men må holdes klart atskilt fra andre arter. All fangst tatt i NAFO-området skal stues separat fra fangst tatt utenfor området. § 10 NAFO-reguleringer Deltagende fartøy skal følge regler i eller fastsatt i medhold av konvensjon om fiske i NAFO-området. § 11 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift straffes etter lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar kapittel 12. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. § 12 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 16. mars 1994 nr. 215 om regulering av fiske i Det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området). HØ/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læse– Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav(NAFO-områ)