Forskrift om regulering av fiske etter hestmakrell i 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-268-2010
Forskrift om regulering av fiske etter hestmakrell i 2011
Erstatter: J-176-2010
Gyldig fra: 14. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 15. 12. 2010
Fiskeri- og kystdepartementet har den 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar §§ 11 og 16 fastsatt følgende:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande hestmakrell (taggmakrell) i 2011.

§ 2 Totalkvote og periodekvoter
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande totalt 90 000 tonn hestmakrell i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

Norske fartøy kan fiske inntil 3550 tonn i EU-sonen i statistikkområde IV.

§ 3 Bifangst
Uten hinder av forbudet i § 1 kan hestmakrell fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter.

I fisket etter hestmakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing.

I fisket etter hestemakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing.

§ 4 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter hestmakrell når kvoten er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 5 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 6 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

TM/EW

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Sør for 62 pelagisk
Melding fra fiskeridirektøren
J-268-2010
Forskrift om regulering av fiske etter hestmakrell i 2011
Erstatter: J-176-2010
Gyldig fra: 14. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 15. 12. 2010
Fiskeri- og kystdepartementet har den 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar §§ 11 og 16 fastsatt følgende:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande hestmakrell (taggmakrell) i 2011.

§ 2 Totalkvote og periodekvoter
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande totalt 90 000 tonn hestmakrell i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann.

Norske fartøy kan fiske inntil 3550 tonn i EU-sonen i statistikkområde IV.

§ 3 Bifangst
Uten hinder av forbudet i § 1 kan hestmakrell fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter.

I fisket etter hestmakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing.

I fisket etter hestemakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing.

§ 4 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter hestmakrell når kvoten er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 5 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 6 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

TM/EW

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Sør for 62 pelagisk