– Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav(NAFO-områ)

Melding fra fiskeridirektøren
J-266-2010
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)
Erstatter: J-98-2010
Gyldig fra: 14. 12. 2010
Bergen, 15. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 14. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 36 og 37 og forskrift 11. desember 2009 nr. 1507 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) § 9 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 11. desember 2010 nr. 1507 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) gjøres følgende endringer:

§ 3 (endret) skal lyde:
Fartøy som nevnt i § 2 skal sende de meldingene som fremgår av denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet.

a) Melding om fiskestart

Melding om fiskestart skal sendes senest 6 timer før ankomst i reguleringsområdet.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P COE, Melding om fiskestart
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Skippers navn MA P Navn på fartøyets skipper
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer
Posisjon bredde LA P Posisjon bredde ved sending av melding, NDDMM
Posisjon lengde LO P Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDMM
Fangstområde RA P Angivelse av NAFO-underområde det skal fiskes i
Fiskeslag DS P Fiskeslag som er hovedmål for fiske
Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

b) Daglig fangstmelding (CAT)

Fangstmelding om foregående døgns fangst skal sendes hver dag før kl. 1200 UTC. Slik melding skal også sendes selv om fangsten er 0.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P CAT, Daglig fangstmelding
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Fangst CA P Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Antall fiskedager DF P Antall fiskedager i reguleringsområdet siden forrige CAT-melding
Fangstområde RA P NAFO-underområde der fangsten er tatt
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

c) Daglig fangstmelding (CAX)

Fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratet til å fiske uten observatør skal sende fangstmelding om foregående døgns fangst hver dag før kl. 1200 UTC.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P CAX, Fangstmelding
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer
Fangstområde RA P NAFO-underområde der fangsten er tatt
Fangst CA P Fangst siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Utkast RJ P Utkast siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Fangst under minstemål US P Fangst under minstemål siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
d) Fangstmelding ved grensekryssing 3L

Fartøy som fisker reker i 3L skal sende fangstmelding en time før grensepassering ved inngang i og utgang av underområde 3L

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P COB, Fangstmelding ved grensepassering
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer
Fangstområde RA P NAFO-underområde fartøyet går ut av
Fangst CA P Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Fangstområde AE P NAFO-underområde fartøyet går inn i
Kvantum om bord OB P Fangst om bord siden fartøyet startet fiske i reguleringsområdet fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Antall fiskedager DF P Antall fiskedager i reguleringsområdet
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

e) Omlastingsmelding

Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P TRA, melding om omlasting
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Kvantum som skal overføres KG P Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Overført fra TF P1 Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra
Overført til TT P1 Radiokallesignal på fartøyet det overføres til
Posisjon bredde LA P2 Antatt posisjon bredde for omlasting, NDDMM
Posisjon lengde LO P2 Antatt posisjon lengde for omlasting, E/WDDMM
Dato PD P2 Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Tid PT P2 Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Etter hva som er relevant
2Påkrevd for fartøy som angir fangst

Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

f) Melding om havneanløp

Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal sende melding om havneanløp senest 24 timer før landing finner sted.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P POR, melding om havneanløp
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Skippers navn MA V Navn på fartøyets skipper
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Kyststat CS P Landingshavnens kyststat
Havn PO P Navnet på havnen der det skal landes
Dato PD P Antatt dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Tid PT P Antatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)
Kvantum som skal landes KG P Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt.
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

g) Melding om avslutning av fiske

Melding om avslutning av fiske skal sendes senest 6 timer før utgang av reguleringsområdet.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/ Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P COX, melding om avslutning av fiske
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer
Fangst CA P Fangst siden forrige CAT- melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt.
Fangstområde RA P NAFO-område fartøyet går ut av
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn, kan fiskeslag angis ved betegnelsen MZZ (marine fish not specified).

h) Gjennomføring

Ansvarshavende om bord på fartøyet skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket kan starte.

Meldinger sendt i henhold til denne forskriften anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK.

§ 4 Oppheves.

Gjeldende §§ 5 – 13 blir til §§ 4 – 12.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)

Fiskeri- og kystdepartementet har den 11. desember 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 34, 36 og 37 fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Virkeområde
Denne forskrift gjelder for fiske i området nord for 35° N og vest for en linje trukket langs meridianen 42° V til posisjon 59° N 42° V og derfra langs meridianen 44° V til Grønlands kyst (NAFO-området).

Med reguleringsområdet (regulatory area) menes den del av NAFO-området som ligger utenfor de områder hvor kyststatene har fiskerijurisdiksjon (internasjonalt farvann). Med underområder (divisions) menes de inndelinger av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1-6 med tillegg av en eller to bokstaver (eks. 3 M eller 3 NO).

§ 2 Deltakelse
Det er forbudt å drive fiske i området som er beskrevet i § 1 uten på forhånd å ha registrert vedkommende fartøy hos Fiskeridirektøren.

Registrering gjelder for spesifiserte fiskeslag, og for ett kalenderår av gangen.

Fartøy som ikke har drevet fiske i det nordvestlige Atlanterhav i de senere år, kan nektes registrering. Det kan også nektes registrering av andre grunner, når det er nødvendig for å gjennomføre et rasjonelt fiske.

Et fartøy som er registrert etter første ledd, kan strykes i registeret når vedkommende fartøy ikke oppfyller de fastsatte vilkår eller overtrer lov og forskrift for området eller ikke deltar i fisket i områdene beskrevet i § 1 innen de fastsatte frister.

§ 3 Rapportering
Fartøy som nevnt i § 2 skal sende de meldingene som fremgår av denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet.

a) Melding om fiskestart

Melding om fiskestart skal sendes senest 6 timer før ankomst i reguleringsområdet.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P COE, Melding om fiskestart
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Skippers navn MA P Navn på fartøyets skipper
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer
Posisjon bredde LA P Posisjon bredde ved sending av melding, NDDMM
Posisjon lengde LO P Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDMM
Fangstområde RA P Angivelse av NAFO-underområde det skal fiskes i
Fiskeslag DS P Fiskeslag som er hovedmål for fiske
Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

b) Daglig fangstmelding

Fangstmelding om foregående døgns fangst skal sendes hver dag før kl. 1200 UTC. Slik melding skal også sendes selv om fangsten er 0.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P CAT, Daglig fangstmelding
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Fangst CA P Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Antall fiskedager DF P Antall fiskedager i reguleringsområdet siden forrige CAT-melding
Fangstområde RA P NAFO-underområde der fangsten er tatt
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

c) Daglig fangstmelding (CAX)

Fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratet til å fiske uten observatør skal sende fangstmelding om foregående døgns fangst hver dag før kl. 1200 UTC.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P CAX, Fangstmelding
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer
Fangstområde RA P NAFO-underområde der fangsten er tatt
Fangst CA P Fangst siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Utkast RJ P Utkast siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Fangst under minstemål US P Fangst under minstemål siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
d) Fangstmelding ved grensekryssing 3L

Fartøy som fisker reker i 3L skal sende fangstmelding en time før grensepassering ved inngang i og utgang av underområde 3L

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P COB, Fangstmelding ved grensepassering
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer
Fangstområde RA P NAFO-underområde fartøyet går ut av
Fangst CA P Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Fangstområde AE P NAFO-underområde fartøyet går inn i
Kvantum om bord OB P Fangst om bord siden fartøyet startet fiske i reguleringsområdet fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Antall fiskedager DF P Antall fiskedager i reguleringsområdet
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

e) Omlastingsmelding

Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P TRA, melding om omlasting
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Kvantum som skal overføres KG P Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Overført fra TF P1 Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra
Overført til TT P1 Radiokallesignal på fartøyet det overføres til
Posisjon bredde LA P2 Antatt posisjon bredde for omlasting, NDDMM
Posisjon lengde LO P2 Antatt posisjon lengde for omlasting, E/WDDMM
Dato PD P2 Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Tid PT P2 Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Etter hva som er relevant
2Påkrevd for fartøy som aqvgir fangst

Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

f) Melding om havneanløp

Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal sende melding om havneanløp senest 24 timer før landing finner sted.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P POR, melding om havneanløp
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Skippers navn MA V Navn på fartøyets skipper
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Kyststat CS P Landingshavnens kyststat
Havn PO P Navnet på havnen der det skal landes
Dato PD P Antatt dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Tid PT P Antatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)
Kvantum som skal landes KG P Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt.
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

g) Melding om avslutning av fiske

Melding om avslutning av fiske skal sendes senest 6 timer før utgang av reguleringsområdet.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/ Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P COX, melding om avslutning av fiske
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer
Fangst CA P Fangst siden forrige CAT- melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt.
Fangstområde RA P NAFO-område fartøyet går ut av
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn, kan fiskeslag angis ved betegnelsen MZZ (marine fish not specified).

h) Gjennomføring

Ansvarshavende om bord på fartøyet skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket kan starte.

Meldinger sendt i henhold til denne forskriften anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK.

§ 4 Forbud mot fiske
Fiskeridirektøren kan forby ethvert fiske i det området eller deler av området som er beskrevet i § 1, når det foreligger internasjonale avtaler om dette eller når tildelte kvoter av kyststater i dette området eller kvote Norge er tildelt etter vedtak av Den nordvest-atlantiske fiskerikommisjon (NAFO) er oppfisket.

Fisket kan stoppes midlertidig ved at en årskvote fordeles med mindre kvoter for kortere tidsrom enn et år.

Fiskeridirektøren kan også bestemme at en kvote bare kan utnyttes av bestemte redskapstyper.

§ 5 Maskevidde i trål
Det er forbudt å bruke trål i fiske etter reker dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 40 mm.

I fisket etter alle fiskeslag unntatt lodde er det forbudt å bruke trål dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 130 mm.

§ 6 Påbud om bruk av sorteringsrist
Ved bruk av reketrål skal det være innmontert sorteringsrist.

Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere retningslinjer for utforming og montering av sorteringsrist etter første ledd.

§ 7 Bifangst ved trålfiske etter reker
For det tilfelle at bifangst av regulerte bunnfiskearter pr. trålhal overstiger 5 % i vekt, skal fartøy umiddelbart forandre posisjon med minst 5 nautiske mil, for å unngå videre bifangster av regulerte bunnfiskearter.

§ 8 Reguleringsfullmakter
Fiskeridirektøren kan endre denne forskriften og fastsette nærmere reguleringsbestemmelser som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fiske, herunder påmeldingsfrist, siste utseilingsdato, maksimalkvote m.v.

§ 9 Krav til stuingsplan og stuing av fangst
Fartøy som fisker i reguleringsområdet skal føre stuingsplan som viser plassering av forskjellige arter i lasterommet spesifisert på kvantum produktvekt (i kilo).

Stuingsplanen skal oppdateres hver dag for det foregående døgnet fra klokken 0000 UTC til klokken 2400 UTC.

Stuingsplanen skal oppbevares om bord til landingen er avsluttet.

Fisk av samme art kan plasseres flere steder i lasterommet, men må holdes klart atskilt fra andre arter.

All fangst tatt i NAFO-området skal stues separat fra fangst tatt utenfor området.

§ 10 NAFO-reguleringer
Deltagende fartøy skal følge regler i eller fastsatt i medhold av konvensjon om fiske i NAFO-området.

§ 11 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift straffes etter lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar kapittel 12. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 16. mars 1994 nr. 215 om regulering av fiske i Det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området).

HØ/EW

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Melding fra fiskeridirektøren
J-266-2010
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)
Erstatter: J-98-2010
Gyldig fra: 14. 12. 2010
Bergen, 15. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 14. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 36 og 37 og forskrift 11. desember 2009 nr. 1507 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) § 9 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 11. desember 2010 nr. 1507 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) gjøres følgende endringer:

§ 3 (endret) skal lyde:
Fartøy som nevnt i § 2 skal sende de meldingene som fremgår av denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet.

a) Melding om fiskestart

Melding om fiskestart skal sendes senest 6 timer før ankomst i reguleringsområdet.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P COE, Melding om fiskestart
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Skippers navn MA P Navn på fartøyets skipper
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer
Posisjon bredde LA P Posisjon bredde ved sending av melding, NDDMM
Posisjon lengde LO P Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDMM
Fangstområde RA P Angivelse av NAFO-underområde det skal fiskes i
Fiskeslag DS P Fiskeslag som er hovedmål for fiske
Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

b) Daglig fangstmelding (CAT)

Fangstmelding om foregående døgns fangst skal sendes hver dag før kl. 1200 UTC. Slik melding skal også sendes selv om fangsten er 0.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P CAT, Daglig fangstmelding
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Fangst CA P Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Antall fiskedager DF P Antall fiskedager i reguleringsområdet siden forrige CAT-melding
Fangstområde RA P NAFO-underområde der fangsten er tatt
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

c) Daglig fangstmelding (CAX)

Fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratet til å fiske uten observatør skal sende fangstmelding om foregående døgns fangst hver dag før kl. 1200 UTC.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P CAX, Fangstmelding
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer
Fangstområde RA P NAFO-underområde der fangsten er tatt
Fangst CA P Fangst siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Utkast RJ P Utkast siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Fangst under minstemål US P Fangst under minstemål siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
d) Fangstmelding ved grensekryssing 3L

Fartøy som fisker reker i 3L skal sende fangstmelding en time før grensepassering ved inngang i og utgang av underområde 3L

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P COB, Fangstmelding ved grensepassering
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer
Fangstområde RA P NAFO-underområde fartøyet går ut av
Fangst CA P Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Fangstområde AE P NAFO-underområde fartøyet går inn i
Kvantum om bord OB P Fangst om bord siden fartøyet startet fiske i reguleringsområdet fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Antall fiskedager DF P Antall fiskedager i reguleringsområdet
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

e) Omlastingsmelding

Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P TRA, melding om omlasting
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Kvantum som skal overføres KG P Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Overført fra TF P1 Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra
Overført til TT P1 Radiokallesignal på fartøyet det overføres til
Posisjon bredde LA P2 Antatt posisjon bredde for omlasting, NDDMM
Posisjon lengde LO P2 Antatt posisjon lengde for omlasting, E/WDDMM
Dato PD P2 Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Tid PT P2 Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Etter hva som er relevant
2Påkrevd for fartøy som angir fangst

Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

f) Melding om havneanløp

Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal sende melding om havneanløp senest 24 timer før landing finner sted.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P POR, melding om havneanløp
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Skippers navn MA V Navn på fartøyets skipper
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Kyststat CS P Landingshavnens kyststat
Havn PO P Navnet på havnen der det skal landes
Dato PD P Antatt dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Tid PT P Antatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)
Kvantum som skal landes KG P Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt.
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

g) Melding om avslutning av fiske

Melding om avslutning av fiske skal sendes senest 6 timer før utgang av reguleringsområdet.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/ Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P COX, melding om avslutning av fiske
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer
Fangst CA P Fangst siden forrige CAT- melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt.
Fangstområde RA P NAFO-område fartøyet går ut av
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn, kan fiskeslag angis ved betegnelsen MZZ (marine fish not specified).

h) Gjennomføring

Ansvarshavende om bord på fartøyet skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket kan starte.

Meldinger sendt i henhold til denne forskriften anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK.

§ 4 Oppheves.

Gjeldende §§ 5 – 13 blir til §§ 4 – 12.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)

Fiskeri- og kystdepartementet har den 11. desember 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 34, 36 og 37 fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Virkeområde
Denne forskrift gjelder for fiske i området nord for 35° N og vest for en linje trukket langs meridianen 42° V til posisjon 59° N 42° V og derfra langs meridianen 44° V til Grønlands kyst (NAFO-området).

Med reguleringsområdet (regulatory area) menes den del av NAFO-området som ligger utenfor de områder hvor kyststatene har fiskerijurisdiksjon (internasjonalt farvann). Med underområder (divisions) menes de inndelinger av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1-6 med tillegg av en eller to bokstaver (eks. 3 M eller 3 NO).

§ 2 Deltakelse
Det er forbudt å drive fiske i området som er beskrevet i § 1 uten på forhånd å ha registrert vedkommende fartøy hos Fiskeridirektøren.

Registrering gjelder for spesifiserte fiskeslag, og for ett kalenderår av gangen.

Fartøy som ikke har drevet fiske i det nordvestlige Atlanterhav i de senere år, kan nektes registrering. Det kan også nektes registrering av andre grunner, når det er nødvendig for å gjennomføre et rasjonelt fiske.

Et fartøy som er registrert etter første ledd, kan strykes i registeret når vedkommende fartøy ikke oppfyller de fastsatte vilkår eller overtrer lov og forskrift for området eller ikke deltar i fisket i områdene beskrevet i § 1 innen de fastsatte frister.

§ 3 Rapportering
Fartøy som nevnt i § 2 skal sende de meldingene som fremgår av denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet.

a) Melding om fiskestart

Melding om fiskestart skal sendes senest 6 timer før ankomst i reguleringsområdet.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P COE, Melding om fiskestart
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Skippers navn MA P Navn på fartøyets skipper
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer
Posisjon bredde LA P Posisjon bredde ved sending av melding, NDDMM
Posisjon lengde LO P Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDMM
Fangstområde RA P Angivelse av NAFO-underområde det skal fiskes i
Fiskeslag DS P Fiskeslag som er hovedmål for fiske
Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

b) Daglig fangstmelding

Fangstmelding om foregående døgns fangst skal sendes hver dag før kl. 1200 UTC. Slik melding skal også sendes selv om fangsten er 0.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P CAT, Daglig fangstmelding
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Fangst CA P Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Antall fiskedager DF P Antall fiskedager i reguleringsområdet siden forrige CAT-melding
Fangstområde RA P NAFO-underområde der fangsten er tatt
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

c) Daglig fangstmelding (CAX)

Fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratet til å fiske uten observatør skal sende fangstmelding om foregående døgns fangst hver dag før kl. 1200 UTC.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P CAX, Fangstmelding
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer
Fangstområde RA P NAFO-underområde der fangsten er tatt
Fangst CA P Fangst siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Utkast RJ P Utkast siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Fangst under minstemål US P Fangst under minstemål siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
d) Fangstmelding ved grensekryssing 3L

Fartøy som fisker reker i 3L skal sende fangstmelding en time før grensepassering ved inngang i og utgang av underområde 3L

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P COB, Fangstmelding ved grensepassering
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer
Fangstområde RA P NAFO-underområde fartøyet går ut av
Fangst CA P Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Fangstområde AE P NAFO-underområde fartøyet går inn i
Kvantum om bord OB P Fangst om bord siden fartøyet startet fiske i reguleringsområdet fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Antall fiskedager DF P Antall fiskedager i reguleringsområdet
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

e) Omlastingsmelding

Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P TRA, melding om omlasting
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Kvantum som skal overføres KG P Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Overført fra TF P1 Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra
Overført til TT P1 Radiokallesignal på fartøyet det overføres til
Posisjon bredde LA P2 Antatt posisjon bredde for omlasting, NDDMM
Posisjon lengde LO P2 Antatt posisjon lengde for omlasting, E/WDDMM
Dato PD P2 Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Tid PT P2 Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Etter hva som er relevant
2Påkrevd for fartøy som aqvgir fangst

Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

f) Melding om havneanløp

Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal sende melding om havneanløp senest 24 timer før landing finner sted.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P POR, melding om havneanløp
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Skippers navn MA V Navn på fartøyets skipper
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Kyststat CS P Landingshavnens kyststat
Havn PO P Navnet på havnen der det skal landes
Dato PD P Antatt dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Tid PT P Antatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)
Kvantum som skal landes KG P Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt.
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified).

g) Melding om avslutning av fiske

Melding om avslutning av fiske skal sendes senest 6 timer før utgang av reguleringsområdet.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/ Valgfritt Forklaring
Meldingstype TM P COX, melding om avslutning av fiske
Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år
Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode
Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal
Fartøynavn NA V Fartøyets navn
Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer
Fangst CA P Fangst siden forrige CAT- melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt.
Fangstområde RA P NAFO-område fartøyet går ut av
Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn, kan fiskeslag angis ved betegnelsen MZZ (marine fish not specified).

h) Gjennomføring

Ansvarshavende om bord på fartøyet skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket kan starte.

Meldinger sendt i henhold til denne forskriften anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK.

§ 4 Forbud mot fiske
Fiskeridirektøren kan forby ethvert fiske i det området eller deler av området som er beskrevet i § 1, når det foreligger internasjonale avtaler om dette eller når tildelte kvoter av kyststater i dette området eller kvote Norge er tildelt etter vedtak av Den nordvest-atlantiske fiskerikommisjon (NAFO) er oppfisket.

Fisket kan stoppes midlertidig ved at en årskvote fordeles med mindre kvoter for kortere tidsrom enn et år.

Fiskeridirektøren kan også bestemme at en kvote bare kan utnyttes av bestemte redskapstyper.

§ 5 Maskevidde i trål
Det er forbudt å bruke trål i fiske etter reker dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 40 mm.

I fisket etter alle fiskeslag unntatt lodde er det forbudt å bruke trål dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 130 mm.

§ 6 Påbud om bruk av sorteringsrist
Ved bruk av reketrål skal det være innmontert sorteringsrist.

Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere retningslinjer for utforming og montering av sorteringsrist etter første ledd.

§ 7 Bifangst ved trålfiske etter reker
For det tilfelle at bifangst av regulerte bunnfiskearter pr. trålhal overstiger 5 % i vekt, skal fartøy umiddelbart forandre posisjon med minst 5 nautiske mil, for å unngå videre bifangster av regulerte bunnfiskearter.

§ 8 Reguleringsfullmakter
Fiskeridirektøren kan endre denne forskriften og fastsette nærmere reguleringsbestemmelser som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fiske, herunder påmeldingsfrist, siste utseilingsdato, maksimalkvote m.v.

§ 9 Krav til stuingsplan og stuing av fangst
Fartøy som fisker i reguleringsområdet skal føre stuingsplan som viser plassering av forskjellige arter i lasterommet spesifisert på kvantum produktvekt (i kilo).

Stuingsplanen skal oppdateres hver dag for det foregående døgnet fra klokken 0000 UTC til klokken 2400 UTC.

Stuingsplanen skal oppbevares om bord til landingen er avsluttet.

Fisk av samme art kan plasseres flere steder i lasterommet, men må holdes klart atskilt fra andre arter.

All fangst tatt i NAFO-området skal stues separat fra fangst tatt utenfor området.

§ 10 NAFO-reguleringer
Deltagende fartøy skal følge regler i eller fastsatt i medhold av konvensjon om fiske i NAFO-området.

§ 11 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift straffes etter lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar kapittel 12. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 16. mars 1994 nr. 215 om regulering av fiske i Det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området).

HØ/EW

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann