Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-269-2010 Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2011 Erstatter: J-122-2010 Gyldig fra: 14. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 15. 12. 2010 Fiskeri- og kystdepartementet har den 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11,12, 16 og 37 fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande tobis i 2011. § 2 Fiske etter tobis i Norges økonomiske sone Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 60 000 tonn tobis fra og med 23. april 2011 til og med 23. juni 2011 innenfor følgende områder i Norges økonomiske sone avgrenset av linjer mellom følgende posisjoner: a) Inner Shoal sør 1. Nord 56 grader 40 minutter. Norsk sektorlinje i vest. 2. Nord 56 grader 40 minutter. Øst 4 grader 32 minutter. 3. Øst 4 grader 32 minutter Norsk sektorlinje i sør Rett linje rett sør. 4. Herfra videre langs den ytre grensen i Norges økonomiske sone til punkt 1. b) Outer Shoal sør – Snurreplassen – Triangel, 1. Nord 57 grader 14 minutter. Øst 4 grader 32 minutter. 2. Nord 57 grader 14 minutter. Øst 5 grader 18 minutter. 3. Norsk sektorlinje i sør. Øst 5 grader 18 minutter. Rett linje rett sør 4. Norsk sektorlinje i sør. Øst 4 grader 32 minutter. Rett linje rett sør c) Vestbanken øst 1. Øst 5 grader 55 minutter Norsk sektorlinje i sør. Rett linje rett sør 2. Nord 58 grader 30 minutter. Øst 5 grader 55 minutter. 3. Nord 58 grader 30 minutter. Norsk sektorlinje i øst. 4. Herfra videre langs den ytre grensen i Norges økonomiske sone til punkt 1. Maksimalkvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse fastsettes på grunnlag av basiskvoten (100 % av konsesjonskapasitet). Maksimalkvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet, jf §§ 2-8 annet ledd og 2-12 annet ledd i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften). § 3 Totalkvote og maksimalkvote ved fiske i EU-sonen Uten hinder av § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 20 000 tonn tobis i EU-sonen i ICES statistikkområde IV. Maksimalkvoten for fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse fastsettes på grunnlag av basiskvoten (100 % av konsesjonskapasitet). Maksimalkvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å dividere de respektive gruppekvotene med summen av basiskvotene. Fiskeridirektoratet fastsetter faktoren og kan endre denne. For fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse nyttes fastsatt konsesjonskapasitet, jf §§ 2-8 annet ledd og 2-12 annet ledd i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften). § 4 Minstemål og innblanding under minstemål I fisket etter tobis er det forbudt å fiske tobis mindre enn 10 cm. Fartøy som fisker etter tobis kan ha inntil 10 % tobis under minstemål i antall i de enkelte fangster og ved landing. § 5 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra bestemmelsen i første og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. § 6 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål for å unngå neddreping. Et vilkår for slik overføring er at fartøyene er utrustet og bemannet for fiske. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord. § 7 Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping Er tobis forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratet er klageinstans. § 8 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene, eller områdekvotene er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 9 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 10 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. TM/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter tobis i 2011

Forskrift om regulering av fiske etter hestmakrell i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-268-2010 Forskrift om regulering av fiske etter hestmakrell i 2011 Erstatter: J-176-2010 Gyldig fra: 14. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 15. 12. 2010 Fiskeri- og kystdepartementet har den 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar §§ 11 og 16 fastsatt følgende: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande hestmakrell (taggmakrell) i 2011. § 2 Totalkvote og periodekvoter Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande totalt 90 000 tonn hestmakrell i Norges indre farvann, sjøterritorium, økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann. Norske fartøy kan fiske inntil 3550 tonn i EU-sonen i statistikkområde IV. § 3 Bifangst Uten hinder av forbudet i § 1 kan hestmakrell fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter. I fisket etter hestmakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av makrell i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing. I fisket etter hestemakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing. § 4 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter hestmakrell når kvoten er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 5 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 60, 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 6 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. TM/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fiske etter hestmakrell i 2011

Forskrift om regulering av fiske etter blåkveite nord for 62I0;N i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-267-2010 Forskrift om regulering av fiske etter blåkveite nord for 62I0;N i 2011 Erstatter: J-121-2010 Gyldig fra: 14. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 15. 12. 2010 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar §§ 11, 12, 16, 36 og 37. § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande blåkveite nord for 62I0;N i 2011. Unntatt fra forbudet i første ledd er fiske i fiskerisonen ved Jan Mayen. § 2 Totalkvote og periodekvoter Uten hinder av forbudet i § 1 første ledd kan norske fartøy med adgang til å fiske blåkveite fiske og lande inntil 7650 tonn blåkveite. Av dette kvantumet i første ledd avsettes 750 tonn blåkveite til forskningsformål. Av kvantumet i første ledd kan fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap, og som har adgang til å delta i direkte fiske etter blåkveite jf. forskrift av 12. november 2010 om deltakelse i kystfartøygruppens fiske for 2011, fiske og lande til sammen inntil 2160 tonn fra mandag 30. mai kl. 0000 til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket, og inntil 1440 tonn fra mandag 1. august kl. 0000 til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket. § 3 Maksimalkvoter for fartøy under 28 meter største lengde Fartøy som kan delta i fisket etter § 2 tredje ledd kan maksimalt fiske og lande følgende kvanta blåkveite rund vekt: Lengde Maksimalkvote 0 – 13,99 meter største lengde 10 tonn 14 – 19,99 meter største lengde 12 tonn 20 – 27,99 meter største lengde 14 tonn § 4 Daglig fangstrapportering Fartøy som deltar i fisket etter § 2 tredje ledd skal sende daglig rapport om fangstkvantum blåkveite til Norges Råfisklag eller Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag. § 5 Bifangst for konvensjonelle kystfartøy For fartøy som ikke har adgang til å delta i direktefisket etter blåkveite, eller når dette fisket ikke er tillatt, er det ved fiske etter andre fiskeslag nord for 62I0;N tillatt å ha blåkveite som bifangst. Mengden blåkveite om bord til enhver tid, ved avslutning av fisket og av landet fangst kan ikke overskride 7 %. Fartøy som leverer flere ganger per uke, kan likevel ha en større bifangst dersom mengden blåkveite som til sammen leveres per uke, ikke overstiger innblandingsprosenten etter første ledd. Innblandingsprosenten avregnes basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 0000 til søndag klokken 2359. Fartøy over 28 meter største lengde kan, uavhengig av første og annet ledd, ikke ha mer enn 14 tonn blåkveite som bifangst. Blåkveite tatt som bifangst før fartøyet deltar i det direkte fisket går til fradrag i det enkelte fartøys maksimalkvote i det direkte fisket. § 6 Kvote for konvensjonelle havfiskefartøy på eller over 28 meter og trålere Uten hinder av forbudet i § 1 første ledd kan konvensjonelle havfiskefartøy på eller over 28 meter største lengde og trålere fiske og lande en kvote på 40 tonn blåkveite rund vekt. Denne kvoten må også dekke eventuell bifangst i andre fiskerier. § 7 Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fisket og levert innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fisket og levert hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i det aktuelle fiskeriet, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. § 8 Overføring av fangst Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til et annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst fisket av annet fartøy. § 9 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det er beregnet at totalkvote eller periodekvoter, herunder tatt hensyn til bifangst, blir oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 10 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 11 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. IB/EW Kategoriene Nord for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fiske etter blåkveite nord for 62I0;N i 2011

– Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav(NAFO-områ)

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-266-2010 Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Erstatter: J-98-2010 Gyldig fra: 14. 12. 2010 Bergen, 15. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 14. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 36 og 37 og forskrift 11. desember 2009 nr. 1507 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) § 9 fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 11. desember 2010 nr. 1507 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) gjøres følgende endringer: § 3 (endret) skal lyde: Fartøy som nevnt i § 2 skal sende de meldingene som fremgår av denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet. a) Melding om fiskestart Melding om fiskestart skal sendes senest 6 timer før ankomst i reguleringsområdet. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P COE, Melding om fiskestart Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Skippers navn MA P Navn på fartøyets skipper Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer Posisjon bredde LA P Posisjon bredde ved sending av melding, NDDMM Posisjon lengde LO P Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDMM Fangstområde RA P Angivelse av NAFO-underområde det skal fiskes i Fiskeslag DS P Fiskeslag som er hovedmål for fiske Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). b) Daglig fangstmelding (CAT) Fangstmelding om foregående døgns fangst skal sendes hver dag før kl. 1200 UTC. Slik melding skal også sendes selv om fangsten er 0. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P CAT, Daglig fangstmelding Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret Fangst CA P Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Antall fiskedager DF P Antall fiskedager i reguleringsområdet siden forrige CAT-melding Fangstområde RA P NAFO-underområde der fangsten er tatt Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). c) Daglig fangstmelding (CAX) Fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratet til å fiske uten observatør skal sende fangstmelding om foregående døgns fangst hver dag før kl. 1200 UTC. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P CAX, Fangstmelding Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer Fangstområde RA P NAFO-underområde der fangsten er tatt Fangst CA P Fangst siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Utkast RJ P Utkast siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Fangst under minstemål US P Fangst under minstemål siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) d) Fangstmelding ved grensekryssing 3L Fartøy som fisker reker i 3L skal sende fangstmelding en time før grensepassering ved inngang i og utgang av underområde 3L Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P COB, Fangstmelding ved grensepassering Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer Fangstområde RA P NAFO-underområde fartøyet går ut av Fangst CA P Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Fangstområde AE P NAFO-underområde fartøyet går inn i Kvantum om bord OB P Fangst om bord siden fartøyet startet fiske i reguleringsområdet fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt Antall fiskedager DF P Antall fiskedager i reguleringsområdet Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). e) Omlastingsmelding Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P TRA, melding om omlasting Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret Kvantum som skal overføres KG P Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Overført fra TF P1 Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra Overført til TT P1 Radiokallesignal på fartøyet det overføres til Posisjon bredde LA P2 Antatt posisjon bredde for omlasting, NDDMM Posisjon lengde LO P2 Antatt posisjon lengde for omlasting, E/WDDMM Dato PD P2 Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Tid PT P2 Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) 1Etter hva som er relevant 2Påkrevd for fartøy som angir fangst Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). f) Melding om havneanløp Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal sende melding om havneanløp senest 24 timer før landing finner sted. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P POR, melding om havneanløp Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Skippers navn MA V Navn på fartøyets skipper Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret Kyststat CS P Landingshavnens kyststat Havn PO P Navnet på havnen der det skal landes Dato PD P Antatt dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Tid PT P Antatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM) Kvantum som skal landes KG P Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt. Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). g) Melding om avslutning av fiske Melding om avslutning av fiske skal sendes senest 6 timer før utgang av reguleringsområdet. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/ Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P COX, melding om avslutning av fiske Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer Fangst CA P Fangst siden forrige CAT- melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt. Fangstområde RA P NAFO-område fartøyet går ut av Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn, kan fiskeslag angis ved betegnelsen MZZ (marine fish not specified). h) Gjennomføring Ansvarshavende om bord på fartøyet skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket kan starte. Meldinger sendt i henhold til denne forskriften anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK. § 4 Oppheves. Gjeldende §§ 5 – 13 blir til §§ 4 – 12. II Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Fiskeri- og kystdepartementet har den 11. desember 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 34, 36 og 37 fastsatt følgende forskrift: § 1 Virkeområde Denne forskrift gjelder for fiske i området nord for 35° N og vest for en linje trukket langs meridianen 42° V til posisjon 59° N 42° V og derfra langs meridianen 44° V til Grønlands kyst (NAFO-området). Med reguleringsområdet (regulatory area) menes den del av NAFO-området som ligger utenfor de områder hvor kyststatene har fiskerijurisdiksjon (internasjonalt farvann). Med underområder (divisions) menes de inndelinger av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1-6 med tillegg av en eller to bokstaver (eks. 3 M eller 3 NO). § 2 Deltakelse Det er forbudt å drive fiske i området som er beskrevet i § 1 uten på forhånd å ha registrert vedkommende fartøy hos Fiskeridirektøren. Registrering gjelder for spesifiserte fiskeslag, og for ett kalenderår av gangen. Fartøy som ikke har drevet fiske i det nordvestlige Atlanterhav i de senere år, kan nektes registrering. Det kan også nektes registrering av andre grunner, når det er nødvendig for å gjennomføre et rasjonelt fiske. Et fartøy som er registrert etter første ledd, kan strykes i registeret når vedkommende fartøy ikke oppfyller de fastsatte vilkår eller overtrer lov og forskrift for området eller ikke deltar i fisket i områdene beskrevet i § 1 innen de fastsatte frister. § 3 Rapportering Fartøy som nevnt i § 2 skal sende de meldingene som fremgår av denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet. a) Melding om fiskestart Melding om fiskestart skal sendes senest 6 timer før ankomst i reguleringsområdet. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P COE, Melding om fiskestart Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Skippers navn MA P Navn på fartøyets skipper Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer Posisjon bredde LA P Posisjon bredde ved sending av melding, NDDMM Posisjon lengde LO P Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDMM Fangstområde RA P Angivelse av NAFO-underområde det skal fiskes i Fiskeslag DS P Fiskeslag som er hovedmål for fiske Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). b) Daglig fangstmelding Fangstmelding om foregående døgns fangst skal sendes hver dag før kl. 1200 UTC. Slik melding skal også sendes selv om fangsten er 0. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P CAT, Daglig fangstmelding Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret Fangst CA P Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Antall fiskedager DF P Antall fiskedager i reguleringsområdet siden forrige CAT-melding Fangstområde RA P NAFO-underområde der fangsten er tatt Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). c) Daglig fangstmelding (CAX) Fartøy som har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratet til å fiske uten observatør skal sende fangstmelding om foregående døgns fangst hver dag før kl. 1200 UTC. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P CAX, Fangstmelding Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer Fangstområde RA P NAFO-underområde der fangsten er tatt Fangst CA P Fangst siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Utkast RJ P Utkast siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Fangst under minstemål US P Fangst under minstemål siden forrige CAX-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) d) Fangstmelding ved grensekryssing 3L Fartøy som fisker reker i 3L skal sende fangstmelding en time før grensepassering ved inngang i og utgang av underområde 3L Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P COB, Fangstmelding ved grensepassering Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer Fangstområde RA P NAFO-underområde fartøyet går ut av Fangst CA P Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Fangstområde AE P NAFO-underområde fartøyet går inn i Kvantum om bord OB P Fangst om bord siden fartøyet startet fiske i reguleringsområdet fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt Antall fiskedager DF P Antall fiskedager i reguleringsområdet Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). e) Omlastingsmelding Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P TRA, melding om omlasting Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret Kvantum som skal overføres KG P Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Overført fra TF P1 Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra Overført til TT P1 Radiokallesignal på fartøyet det overføres til Posisjon bredde LA P2 Antatt posisjon bredde for omlasting, NDDMM Posisjon lengde LO P2 Antatt posisjon lengde for omlasting, E/WDDMM Dato PD P2 Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Tid PT P2 Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) 1Etter hva som er relevant 2Påkrevd for fartøy som aqvgir fangst Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). f) Melding om havneanløp Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal sende melding om havneanløp senest 24 timer før landing finner sted. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P POR, melding om havneanløp Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Skippers navn MA V Navn på fartøyets skipper Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret Kyststat CS P Landingshavnens kyststat Havn PO P Navnet på havnen der det skal landes Dato PD P Antatt dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Tid PT P Antatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM) Kvantum som skal landes KG P Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt. Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn kan fiskeslag angis ved betegnelse MZZ (marine fish not specified). g) Melding om avslutning av fiske Melding om avslutning av fiske skal sendes senest 6 timer før utgang av reguleringsområdet. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: Dataelement Kode Påkrevd/ Valgfritt Forklaring Meldingstype TM P COX, melding om avslutning av fiske Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år Autentisering AU P Avtalt autentiseringskode Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal Fartøynavn NA V Fartøyets navn Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer Fangst CA P Fangst siden forrige CAT- melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt. Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt. Fangstområde RA P NAFO-område fartøyet går ut av Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD) Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM) Dersom samlet rund vekt av de ulike fiskeslag om bord utgjør mindre enn 1 tonn, kan fiskeslag angis ved betegnelsen MZZ (marine fish not specified). h) Gjennomføring Ansvarshavende om bord på fartøyet skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket kan starte. Meldinger sendt i henhold til denne forskriften anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK. § 4 Forbud mot fiske Fiskeridirektøren kan forby ethvert fiske i det området eller deler av området som er beskrevet i § 1, når det foreligger internasjonale avtaler om dette eller når tildelte kvoter av kyststater i dette området eller kvote Norge er tildelt etter vedtak av Den nordvest-atlantiske fiskerikommisjon (NAFO) er oppfisket. Fisket kan stoppes midlertidig ved at en årskvote fordeles med mindre kvoter for kortere tidsrom enn et år. Fiskeridirektøren kan også bestemme at en kvote bare kan utnyttes av bestemte redskapstyper. § 5 Maskevidde i trål Det er forbudt å bruke trål i fiske etter reker dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 40 mm. I fisket etter alle fiskeslag unntatt lodde er det forbudt å bruke trål dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 130 mm. § 6 Påbud om bruk av sorteringsrist Ved bruk av reketrål skal det være innmontert sorteringsrist. Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere retningslinjer for utforming og montering av sorteringsrist etter første ledd. § 7 Bifangst ved trålfiske etter reker For det tilfelle at bifangst av regulerte bunnfiskearter pr. trålhal overstiger 5 % i vekt, skal fartøy umiddelbart forandre posisjon med minst 5 nautiske mil, for å unngå videre bifangster av regulerte bunnfiskearter. § 8 Reguleringsfullmakter Fiskeridirektøren kan endre denne forskriften og fastsette nærmere reguleringsbestemmelser som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fiske, herunder påmeldingsfrist, siste utseilingsdato, maksimalkvote m.v. § 9 Krav til stuingsplan og stuing av fangst Fartøy som fisker i reguleringsområdet skal føre stuingsplan som viser plassering av forskjellige arter i lasterommet spesifisert på kvantum produktvekt (i kilo). Stuingsplanen skal oppdateres hver dag for det foregående døgnet fra klokken 0000 UTC til klokken 2400 UTC. Stuingsplanen skal oppbevares om bord til landingen er avsluttet. Fisk av samme art kan plasseres flere steder i lasterommet, men må holdes klart atskilt fra andre arter. All fangst tatt i NAFO-området skal stues separat fra fangst tatt utenfor området. § 10 NAFO-reguleringer Deltagende fartøy skal følge regler i eller fastsatt i medhold av konvensjon om fiske i NAFO-området. § 11 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift straffes etter lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar kapittel 12. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte. § 12 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 16. mars 1994 nr. 215 om regulering av fiske i Det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området). HØ/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læse– Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav(NAFO-områ)

Forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-265-2010 Forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 Erstatter: J-35-2010 Gyldig fra: 14. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 15. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 14. desember 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 11, 12 og 16, jf. forskrift om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande rødspette i følgende områder i 2011: a) I Nordsjøen, det vil si Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone sør for 62° N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen i ICES statistikkområde IV. b) I Skagerrak, det vil si avgrenset mot vest av en rett linje gjennom fra Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene. § 2 Totalkvoter Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande inntil: a) 4 538 tonn i Nordsjøen b) 159 tonn i Skagerrak Alle kvanta i denne forskriften angis i rund vekt. § 3 Gruppekvoter for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper kan fiske og lande inntil a) 200 tonn i Nordsjøen. b) 35 tonn i Skagerrak. § 4 Gruppekvoter for trålfartøy Fartøy med nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil: a) 4338 tonn i Nordsjøen. b) 124 tonn i Skagerrak. § 5 Maksimalkvoter for trålfartøy Fartøy med nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil: a) 1500 tonn i Nordsjøen. b) 35 tonn i Skagerrak. § 6 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. § 7 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61, 62, 64 og 65 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 8 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. IB/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Sør for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2011

Forskrift om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-261-2010 Forskrift om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011. Erstatter: J-246-2009 Gyldig fra: 14. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 14. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16, 36, 37 og 47, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift: § 1 Formål Formålet med denne forskriften er å observere og kartlegge bifangst i notfisket etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes. § 2 Forbud mot notfiske med lys Fiskeridirektoratet kan treffe vedtak om forbud mot å fiske kystbrisling og sild med lys eller lysebåt øst for Lindesnes i statistikkområde 09 i tidsrommene januar - februar og oktober – desember i 2011. Fiskeridirektoratet kan endre tidsrom for forbud mot notfiske med lys. Når det er fastsatt forbud med hjemmel første ledd, kan fartøy bare ta utseiling, fiske, overføre fangst til lås, foreta opptak fra lås eller not og ilandføre fangst på de vilkårene som er fastsatt i denne forskriften. For kystbrislingfiske i fredningstiden gjelder forskrift av 13. november 1961 for fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og småsild. § 3 Melding om utseiling (ut) Fartøy som vil fiske brisling (bri) eller sild (sil) øst for Lindesnes i forbudsperioder fastsatt med hjemmel i § 1 første ledd, skal sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 ved utseiling. Meldingen skal sendes fra det mobiltelefonnummeret som benyttes av fartøyet i den tiden observatørordningen pågår. Utseilingsmelding skal sendes ved hver utseiling. Dette gjelder også dersom fartøyet ikke oppnådde fangst i forbindelse med en tidligere meldt utseiling. Melding om utseiling skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom: ut fartøynavn registreringsmerke dato klokkeslett avgang eventuelt samfiskefartøy Eksempel: ut lollo a14b 0601 1500 kurt ut kurt a15c 0601 0930 lollo Ved samfiske gis melding om begge fartøy pr. tur. Én tur omfatter høsting, låssetting, opptak og ilandføring. § 4 Melding før overføring til lås (ov) Fartøy som låssetter skal i god tid før overføring sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 om overføring fra not til lås, slik at observatør kan starte observasjon rett før kastet er avsluttet. Melding om overføring skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom: ov fartøynavn tidspunkt for forventet overføring GPS-posisjon i grader, minutter og sekunder art (bri eller sil,) antatt fangst i tonn eventuelt samfiskefartøy Eksempel ov lollo 0530 591031n 100927ø bri 20 kurt Observatør kan i særlige tilfeller beslutte å unnlate observasjon. Slikt vedtak må loggføres. § 5 Melding før opptak fra not eller lås (op) Fartøy som skal håve direkte om bord skal i god tid sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 om opptak, slik at observatør kan starte observasjon kort tid før kastet er avsluttet. Fartøy som skal ta fangst fra lås om bord i fartøy, skal i god tid før opptak sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 om opptak, slik at observatør kan starte observasjon kort tid før opptak tar til. Melding om opptak skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom: op fartøynavn tidspunkt for opptak GPS-posisjon i grader, minutter og sekunder art (bri eller sil) antatt fangst i tonn eventuelt samfiskefartøy Eksempel: op lollo 0701 590011n 100730ø bri 20 kurt Observatør kan i særlige tilfeller beslutte å unnlate observasjon. Slikt vedtak må loggføres. § 6 Ilandføring (la) Fartøy som fører fangst til mottak på land, skal i god tid før lossing av fartøyet sende melding til Fiskeridirektoratet på SMS til nr. 1933 om lossing, slik at observatør kan foreta observasjon fra lossingen starter. Melding om ilandføring skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom: la fartøynavn tidspunkt for oppstart lossing mottakets navn eller GPS-posisjon i grader, minutter og sekunder eventuelt samfiskefartøy Eksempel: la lollo 1100 (englevik )/603011n 140500ø kurt Observatør kan beslutte å unnlate observasjon, eller frafalle plikten for fartøy til å gi landingsmelding med hjemmel i denne paragraf. Slike vedtak må loggføres. § 7 Plikt til å følge anvisninger Fartøy skal følge anvisninger fra Fiskeridirektoratets observatør. § 8 Administrasjon av observatørordningen Observatørordningen administreres av Fiskeridirektoratet Region Sør. § 9 Straff Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§, 61, 62, 63, 64 OG 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 10 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011og gjelder til og med 31. desember 2011. ES/EW Kategoriene Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild med lys øst for Lindesnes i 2011

Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2011

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-260-2010 Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2011 Erstatter: J-22-2010 Gyldig fra: 14. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 14. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har 14. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37, jfr Fiskeri- og kystdepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr 4686 om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske, fastsatt følgende forskrift: KAPITTEL 1. FISKEFORBUD OG KVOTER § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brisling i følgende områder: I ICES statistikkområde IV i Norges territorialfarvann og økonomiske sone og i EU-sonen. Med statistikkområde i første punktum forstås i denne forskriften statistikkområde IV vest for en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr. I Norges territorialfarvann og i ICES statistikkområde IIIa i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i området avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen. § 2 Totalkvoter Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med ringnottillatelse og pelagisk trål-/ nordsjøtråltillatelse fiske og lande inntil 10 000 tonn havbrisling i EU-sonen. Uten hinder av forbudet i § 1 punkt 2, kan fartøy som har adgang til å delta i kystbrislingfisket i medhold av forskrift av 12 november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) § 36, fiske og lande brisling i Skagerrak. Fangsten avregnes kvantumet på 3 900 tonn til Norge. KAPITTEL 2. FISKE MED RINGNOTFARTØY OG PELAGISK TRÅL-/NORDSJØTRÅLFARTØY § 3 Fredningsperiode i havbrislingfisket Det er forbudt å fiske havbrisling fra og med 1. april til og med 31. juli. § 4 Påmelding og loddtrekning Fisket av totalkvoten i EU-sonen skjer etter kunngjøring og skriftlig påmelding til Norges Sildesalgslag innen mandag 20. desember 2010 kl 2400. Straks etter påmeldingsfristens utløp avgjøres utseilingsrekkefølgen ved loddtrekning. Trekningslisten er en utseilingsordning, ikke en tidsubegrenset deltakeradgang. Norges Sildesalgslag fastsetter hvor mange fartøy som får ta utseiling og forestår avvikling av utseiling i henhold til listen. Fartøy som har fått utseiling av Norges Sildesalgslag må ha tatt utseiling senest 48 timer etter 1 januar kl 0000. Når sildelaget går videre på listen må fartøy ha tatt utseiling senest 48 timer etter at sildelaget har gitt fartøy deltakeradgang. Dersom fartøy på anmodning frafaller å delta, går salgslaget videre på listen. Norges Sildesalgslag kan suspendere trekningslisten. § 5 Maksimalkvote ved fiske i EU-sonen Maksimalkvoten for fartøy ved fiske i EU-sonen er 800 tonn. Fiskeridirektoratet kan endre maksimalkvoten. § 6 Bifangst Havbrislingfangster kan inneholde inntil 10 % sild i vekt ved landing. KAPITTEL 3. FISKE MED KYSTNOTFARTØY § 7 Fredning og avvikling av kystbrislingfisket Uten hinder av forbudet i § 1 kan kystnotfartøy som fyller vilkårene for å få delta i kystbrislingfisket i medhold av forskrift av 12 november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppenes fiske for 2011 (deltakerforskriften) § 36, fiske brisling i Norges indre farvann og sjøterritorium etter 31. juli såfremt det i henhold til fredningsbestemmelsene i forskrift av 13. november 1961 nr. 3 om fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og småsild eller oppmalingsforbudet i forskrift av 22. desember 2004 om utøvelsen av fisket i sjøen § 49, er adgang til å fiske kystbrisling. § 8 Lysfiskeforbudet øst for Lindesnes Det er forbudt å fiske kystbrisling med kunstig lys i de tidsrom som er fastsatt med hjemmel i forskrift av 14. desember 2010 om observatørordning ved fiske etter kystbrisling og sild øst for Lindesnes. KAPITTEL 4. FELLESBESTEMMELSER § 9 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når total- eller områdekvotene som nevnt i § 2 er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. KAPITTEL 5. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE § 10 Straff Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 11 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. ES/EW Kategoriene Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter brisling i 2011

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-259-2010 Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011 Erstatter: J-73-2010 Gyldig fra: 13. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 13. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 13. desember 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 14 og Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift: KAPITTEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER § 1 Generelt forbud Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. KAPITTEL 2. FISKET I NORGES ØKONOMISKE SONE NORD FOR 62° N § 2 Kvoter nord for 62° N Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene: a) 2.150 tonn nordøstarktisk torsk b) 630 tonn nordøstarktisk hyse c) 1.000 tonn nordøstarktisk sei d) 260 tonn andre arter som bifangst, herunder uer og blåkveite. Etter søknad fra Grønland til norske fiskerimyndigheter, og under forutsetning av russisk aksept, har grønlandske fartøy adgang til å fiske deler av kvotene av torsk og hyse som Grønland er tildelt av Russland, i Norges økonomiske sone nord for 62° N. § 3 Bifangst av uer Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 15 % innblanding av uer i de enkelte fangster og av landet fangst. § 4 Bifangst av blåkveite Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster. § 5 Fisket i det tilstøtende område i Barentshavet All fangst i det området som er angitt i forskrift av 11. januar 1978 nr. 5 om utlendingers fiske og fangst i et tilstøtende område i Barentshavet som grenser opp til Norges og Russlands fastlandskyst § 1, skal rapporteres til Fiskeridirektoratet. Fangster i området som nevnt i første ledd avregnes på de tildelte kvoter for norsk og russisk jurisdiksjonsområde med like andeler for hvert av de to land. § 6 Forbud mot fiske med torsketrål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål Det er forbudt å fiske med stormasket trål (130 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 1. N 66° 30’ Ø 06° 59’ 2. N 66° 21’ Ø 06° 44’ 3. N 65° 43’ Ø 06° 00’ 4. N 65° 20’ Ø 06° 00’ 5. N 65° 20’ Ø 05° 30’ 6. N 66° 00’ Ø 05° 30’ 7. N 66° 30’ Ø 06° 34,27’ 8. N 67° 10’ Ø 08° 00’ 9. N 67° 10’ Ø 08° 35’ 10. N 67° 00’ Ø 08° 18’ 11. N 66° 50’ Ø 08° 09’ herifra i en rett linje til pkt. 1 Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 1. N 62° 36’ Ø 03° 00’ 2. N 62° 10’ Ø 01° 15’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone) 3. N 62° 40’ Ø 00° 52’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone) 4. N 63° 00’ Ø 03° 00’ herifra i rett linje til pkt. 1. KAPITTEL 3. FELLESBESTEMMELSER § 7 Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. § 8 Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 9 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. HØ/EW Kategoriene Nord for 62 annet

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2

fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-252-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2011 Erstatter: J-237-2010 Gyldig fra: 07. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 08. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 7. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 15, 16 og 36, jf delegeringsvedtak av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift: I I forskrift av 1. desember 2010 om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2011, gjøres det følgende endringer: § 3 oppheves. Etterfølgende bestemmelser gis nye fortløpende numre. II Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2011 Fiskeridirektoratet har den 1. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 15, 16 og 36, jf delegeringsvedtak av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande følgende arter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2011: Bairds’s smoothhead (Alepocephalus bairdii) Risso’s smoothhead (Alepocephalus rostratus) Blå antimora (Antimora rostrata) Dolkfisk (Aphanopus carbo) Iceland catshark (Apristuris spp.) Vassild (Argentina silus) Beryx (Beryx spp.) Brosme (Brosme brosme) Gulper shark (Centrophorus granulosus) Brunhå (Centrophorus squamosus) Islandshå (Centroscyllium fabricii) Dypvannshå (Centroscymnus coelolepis) Bunnhå (Centroscymnus crepidater) Dypvanns rød-krabbe (Chacon (Geyron) affinis) Havmus (Chimaera monstrosa) Frilled shark (Chlamydoselachus anguineus) Havål (Conger conger) Skolest (Coryphaenoides rupestris) Spansk håkjerring (Dalatias licha) Gråhå (Deania calceus) Svart (dypvanns) kardinalfisk (Epigonus telescopus) Stor svarthå (Etmopterus princeps) Svarthå (Etmopterus spinax) Hågjel (Galeus melastomus) Mouse catshark (Galeus murinus) Blåkjeft (Helicolenus dactylopterus) Kamtann hai (Hexanchus griseus) Orange roughy (Hoplostethus atlanticus) Silver roughy (pink) (Hoplostethus mediterraneus) Blåvinget havmus (Hydrolagus mirabilis) Reimfisk (slirefisk)(Lepidopus caudatus) Ulvefisk (Lycodes esmarkii) Isgalt (Marcrourus berglax) Blålange (Molva dypterigia) Lange (Molva molva) Mora (Mora moro) Tornhå (Oxynotus paradoxus) Flekkpagell (Pagellus bogaraveo) Forkbeards/Skjellbrosme (Phycis spp) Vrakfisk (Polyprion americanus) Rundskate (Raja fyllae) Isskate (Raja hyperborea) Svartskat (Raja nidarosienus) Blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides) Straightnose rabbitfish (Rhinochimaera atlantica) Knifetooth dogfish (Scymnodon ringens) Lusuer (Sebastes viviparus) Håkjerring (Somniosus microcephalys) Spiny skorpionfisk (Trachyscorpia cristulata). § 2 Antall fiskedøgn og fartøy Uten hinder av forbudet i § 1 kan 17 norske fartøy fiske i totalt 508 fiskedøgn i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område). Unntaket gjelder ikke for orange roughy, jf. § 1 nr 28. § 3 Garnforbud Det er forbudt å sette garn dypere enn 200 meter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område). § 4 Utkastforbud Det er forbudt å foreta utkast av haiarter nevnt i § 1 som er død eller døende. Det er forbudt å ha om bord eller lande haifinner som overskrider 5 % av den totale vekten av hai om bord. Det er forbudt å ha om bord eller lande fangster av hai tatt i strid med disse bestemmelsene. § 5 Bifangst Dersom det tas hai som bifangst i andre fiskeri, skal disse søkes levende gjenutsatt. § 6 Stopp i fisket Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det totalt er fisket i 508 fiskedøgn. § 7 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. § 8 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. MBK/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann

Fortsæt med at læsefisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV

Forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sonen i 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-251-2010 Forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sonen i 2011 Erstatter: J-30-2010 Gyldig fra: 06. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 07. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 6. desember 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 11 og 16, jf. forskrift om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sjøtunge i EU-sonen i 2011. § 2 Totalkvote Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som fisker med konvensjonelle redskap totalt fiske og lande 50 tonn sjøtunge i EU-sonen i ICES statistikkområde IV. § 3 Bifangst for trålfartøy Fartøy som ikke har adgang til å drive et direkte fiske etter sjøtunge i medhold av § 2 kan innenfor totalkvoten fiske og lande sjøtunge som bifangst. § 4 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket. § 5 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61, 62, 64 og 65 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 6 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. IB/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Sør for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sonen i 2011