Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-276-2010
Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2011

Erstatter: J-269-2009

Gyldig fra: 17. 12. 2010

Gyldig til: 31. 12. 2011

Bergen, 17. 12. 2010

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 17. desember 2010, med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr.37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 37, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i følgende områder:

1. I Nordsjøen, dvs. Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62°N avgrenset mot øst av en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr.
2. I Skagerrak, dvs. avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de danske og svenske grunnlinjene.

§ 2 Totalkvoter
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta i fisket etter reker fiske og lande inntil:

1. 3570 tonn reker i Nordsjøen
3882 tonn reker i Skagerrak

§ 3 Periodisering
Den samlede kvoten på 7452 tonn reker som kan fiskes i Nordsjøen og Skagerrak periodiseres som følger:

Periode: Periodekvote:

1. 1. januar – 30. april 2982 tonn
2. 1. mai – 31. august 2235 tonn
3. 1. september – 31. desember 2235tonn

§ 4 Maksimalkvote
Fartøy som har adgang til å delta i fisket kan fiske og lande til sammen følgende kvanta reker i følgende perioder i Nordsjøen og Skagerrak:

Periode: Maksimalkvote:

1. 1. januar – 30. april 40 tonn
2. 1. mai – 31. august 30 tonn
3. 1. september – 31. desember 30 tonn

Fartøy under 20 meter største lengde kan fortsette fisket innenfor et garantert kvantum på 7 tonn i hver av de tre periodene selv om periodekvotene er oppfisket.

§ 5 Helgedagsfredning
Det er forbudt å drive fiske fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager. Helgedagsfredningen gjelder ikke 2. påskedag og 2. pinsedag.

§ 6 Kontroll
Dersom fartøy ikke lander fangst fra en tur, skal fartøyet kontrolleres av Fiskeridirektoratets regionkontor før ny tur kan påbegynnes. Slik kontroll kan gjennomføres i Stavanger, Egersund og Kristiansand.

§ 7 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når periodekvotene eller totalkvotene i Nordsjøen og Skagerrak er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 8 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

TH/EW
Kategoriene

* Sør for 62 annet
Melding fra fiskeridirektøren
J-276-2010
Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2011

Erstatter: J-269-2009

Gyldig fra: 17. 12. 2010

Gyldig til: 31. 12. 2011

Bergen, 17. 12. 2010

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 17. desember 2010, med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr.37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 37, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i følgende områder:

1. I Nordsjøen, dvs. Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62°N avgrenset mot øst av en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr.
2. I Skagerrak, dvs. avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de danske og svenske grunnlinjene.

§ 2 Totalkvoter
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta i fisket etter reker fiske og lande inntil:

1. 3570 tonn reker i Nordsjøen
3882 tonn reker i Skagerrak

§ 3 Periodisering
Den samlede kvoten på 7452 tonn reker som kan fiskes i Nordsjøen og Skagerrak periodiseres som følger:

Periode: Periodekvote:

1. 1. januar – 30. april 2982 tonn
2. 1. mai – 31. august 2235 tonn
3. 1. september – 31. desember 2235tonn

§ 4 Maksimalkvote
Fartøy som har adgang til å delta i fisket kan fiske og lande til sammen følgende kvanta reker i følgende perioder i Nordsjøen og Skagerrak:

Periode: Maksimalkvote:

1. 1. januar – 30. april 40 tonn
2. 1. mai – 31. august 30 tonn
3. 1. september – 31. desember 30 tonn

Fartøy under 20 meter største lengde kan fortsette fisket innenfor et garantert kvantum på 7 tonn i hver av de tre periodene selv om periodekvotene er oppfisket.

§ 5 Helgedagsfredning
Det er forbudt å drive fiske fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager. Helgedagsfredningen gjelder ikke 2. påskedag og 2. pinsedag.

§ 6 Kontroll
Dersom fartøy ikke lander fangst fra en tur, skal fartøyet kontrolleres av Fiskeridirektoratets regionkontor før ny tur kan påbegynnes. Slik kontroll kan gjennomføres i Stavanger, Egersund og Kristiansand.

§ 7 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når periodekvotene eller totalkvotene i Nordsjøen og Skagerrak er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 8 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

Kategoriene

* Sør for 62 annet