Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-272-2010
Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011

Erstatter: J-147-2010

Gyldig fra: 16. 12. 2010

Gyldig til: 31. 12. 2011

Bergen, 17. 12. 2010

Fiskeridirektoratet har 16. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 11, 12, 16 og 36 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2000, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Grønlands økonomiske sone i (ICES-områdene Va, XII og XIV og NAFO-underområde 1) i 2011.

§ 2 Totalkvoter
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske følgende kvanta:

1. 1 700 tonn blåkveite ved Vest-Grønland1 099 tonn blåkveite ved Øst-Grønland
2. 75 tonn kveite ved Vest-Grønland
3. 310 tonn kveite ved Øst-Grønland
4. 400 tonn bunnlevende uer ved Øst-Grønland
5. 300 tonn pelagisk uer[1]
6. 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland[2]
7. 120 tonn skolest ved Øst- og Vest-Grønland
8. 150 tonn bifangst av andre arter

§ 3 Gruppekvoter

1. Trålfartøy kan fiske inntil 1.630 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 869,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland.
2. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 70 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 229,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland.
3. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 75 tonn kveite ved Vest-Grønland og 310 tonn kveite ved Øst-Grønland.
4. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland
5. Trålfartøy og fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 400 tonn uer ved Øst-Grønland.

Bare fartøy som har adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift av 3. desember 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske på kvoten som er avsatt i første ledd nummer 2, 3 og 4.

§ 4 Påmelding og tillatelse
Fartøy som ønsker å delta i fisket med trål må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet. Dersom det er påmeldt flere fartøy enn antall lisenser gir rom for, vil deltakelsen bli begrenset på grunnlag av loddtrekning.

Ingen fartøy må delta i fisket uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

§ 5 Fartøykvoter
Fartøy som fisker blåkveite med trål på Vest-Grønland, tildeles fartøykvoter.

§ 6 Utseilingsfrist
Fartøy som får tillatelse til å delta i fisket etter blåkveite med trål ved Vest-Grønland, må ha tatt utseiling innen 15. september.

§ 7 Refordeling
Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve fartøykvotene dersom en rasjonell utøvelse av fisket tilsier det.

§ 8 Stopp i fisket
Fisket vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket.

§ 9 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 10 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

HY/EW

[1] Kvoten på 300 tonn pelagisk uer er betinget av at det oppnås enighet om regulering av dette fisket i NEAFCs reguleringsområde (Irminger havet) i 2011.

[2] Begrenset til forsøksfiske etter nærmere fastsatte vilkår
Kategoriene

* Andre lands soner og internasjonalt farvann
Melding fra fiskeridirektøren
J-272-2010
Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2011

Erstatter: J-147-2010

Gyldig fra: 16. 12. 2010

Gyldig til: 31. 12. 2011

Bergen, 17. 12. 2010

Fiskeridirektoratet har 16. desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 11, 12, 16 og 36 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 16. oktober 2000, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Grønlands økonomiske sone i (ICES-områdene Va, XII og XIV og NAFO-underområde 1) i 2011.

§ 2 Totalkvoter
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske følgende kvanta:

1. 1 700 tonn blåkveite ved Vest-Grønland1 099 tonn blåkveite ved Øst-Grønland
2. 75 tonn kveite ved Vest-Grønland
3. 310 tonn kveite ved Øst-Grønland
4. 400 tonn bunnlevende uer ved Øst-Grønland
5. 300 tonn pelagisk uer[1]
6. 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland[2]
7. 120 tonn skolest ved Øst- og Vest-Grønland
8. 150 tonn bifangst av andre arter

§ 3 Gruppekvoter

1. Trålfartøy kan fiske inntil 1.630 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 869,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland.
2. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 70 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 229,5 tonn blåkveite ved Øst-Grønland.
3. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 75 tonn kveite ved Vest-Grønland og 310 tonn kveite ved Øst-Grønland.
4. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 750 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland
5. Trålfartøy og fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 400 tonn uer ved Øst-Grønland.

Bare fartøy som har adgang til å delta i fisket i henhold til forskrift av 3. desember 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 (deltakerforskriften) i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske på kvoten som er avsatt i første ledd nummer 2, 3 og 4.

§ 4 Påmelding og tillatelse
Fartøy som ønsker å delta i fisket med trål må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet. Dersom det er påmeldt flere fartøy enn antall lisenser gir rom for, vil deltakelsen bli begrenset på grunnlag av loddtrekning.

Ingen fartøy må delta i fisket uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

§ 5 Fartøykvoter
Fartøy som fisker blåkveite med trål på Vest-Grønland, tildeles fartøykvoter.

§ 6 Utseilingsfrist
Fartøy som får tillatelse til å delta i fisket etter blåkveite med trål ved Vest-Grønland, må ha tatt utseiling innen 15. september.

§ 7 Refordeling
Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve fartøykvotene dersom en rasjonell utøvelse av fisket tilsier det.

§ 8 Stopp i fisket
Fisket vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket.

§ 9 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 10 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

HY/EW

[1] Kvoten på 300 tonn pelagisk uer er betinget av at det oppnås enighet om regulering av dette fisket i NEAFCs reguleringsområde (Irminger havet) i 2011.

[2] Begrenset til forsøksfiske etter nærmere fastsatte vilkår
Kategoriene

* Andre lands soner og internasjonalt farvann