Forskrift om regulering av fisket etter reker ved Grønland i 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-270-2010
Forskrift om regulering av fisket etter reker ved Grønland i 2011
Erstatter: J-19-2010
Gyldig fra: 15. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 16. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 15. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 36 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf delegeringsvedtak 16. oktober 2001 fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i Grønlands økonomiske sone i 2011.

§ 2 Kvote
Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som fyller vilkårene i § 3, jf § 4, fiske inntil 3.100 tonn reker i Grønlands økonomiske sone i ICES-områdene XIV og Va.

Deltakende fartøy kan fiske fritt innenfor totalkvoten.

§ 3 Vilkår for deltakelse
For å kunne delta i fisket må følgende vilkår være oppfylt:

1) fartøyet må ha deltatt i rekefisket ved Grønland i minst ett av de fem siste årene
2) fartøyet må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet.

§ 4 Utskiftning
Fartøy som ikke fyller vilkårene for deltakelse etter § 3 nr. 1, kan likevel delta når dette er et erstatningsfartøy for konsesjonshaver som tidligere hadde et fartøy som ville fylt vilkåret etter denne bestemmelsen.

§ 5 Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy)
Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, tillate bruk av leiefartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet. Det må nyttes leiefartøy fra samme fartøygruppe.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 6 Stopp i fisket
Fisket vil bli stoppet når totalkvoten er beregnet oppfisket.

§ 7 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61 62 , 64 og 65 og lov 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

HY/EW

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Nord for 62 annet
Melding fra fiskeridirektøren
J-270-2010
Forskrift om regulering av fisket etter reker ved Grønland i 2011
Erstatter: J-19-2010
Gyldig fra: 15. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 16. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 15. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 36 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf delegeringsvedtak 16. oktober 2001 fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i Grønlands økonomiske sone i 2011.

§ 2 Kvote
Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som fyller vilkårene i § 3, jf § 4, fiske inntil 3.100 tonn reker i Grønlands økonomiske sone i ICES-områdene XIV og Va.

Deltakende fartøy kan fiske fritt innenfor totalkvoten.

§ 3 Vilkår for deltakelse
For å kunne delta i fisket må følgende vilkår være oppfylt:

1) fartøyet må ha deltatt i rekefisket ved Grønland i minst ett av de fem siste årene
2) fartøyet må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet.

§ 4 Utskiftning
Fartøy som ikke fyller vilkårene for deltakelse etter § 3 nr. 1, kan likevel delta når dette er et erstatningsfartøy for konsesjonshaver som tidligere hadde et fartøy som ville fylt vilkåret etter denne bestemmelsen.

§ 5 Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy)
Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, tillate bruk av leiefartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet. Det må nyttes leiefartøy fra samme fartøygruppe.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 6 Stopp i fisket
Fisket vil bli stoppet når totalkvoten er beregnet oppfisket.

§ 7 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 61 62 , 64 og 65 og lov 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

HY/EW

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Nord for 62 annet