Nye bureaukratiske regler truer fiskeriet

Nye bureaukratiske regler truer fiskeriet

Advokat Morten Rosendahl fra Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius behandler i denne artikel det nye EU-pointsystem, scorelister og fiskerikontrol, som med virkning fra 1. december 2012 er højaktuel.
I næsten samme takt som antallet af fiskefartøjer og aktive fiskere bliver mindre år for år, øges omfanget af regler og måder efter hvilke myndighederne kan straffe og regulere fiskeriet.

2012 er ingen undtagelse men endnu et år hvor skruen får en ny stor tørn. Med ikrafttræden 1. december 2012 er udstedt en ny bekendtgørelse om pointtildeling m.v. til fiskeri-licensindehavere og førere af fiskefartøjer i forbindelse med ulovligt fiskeri. Bekendtgørelse nr. 1058 af 13.11.2012 refererer til ændringer af Fiskeriloven vedtaget i Folketinget i foråret og ellers detaljerede regler i 3 forskellige større EU-forordninger.

Pointsystemet kan sammenlignes med klippekort-regler for et almindeligt kørekort. Hver gang fiskerikontrollen fremover vælger at optage rapport for overtrædelse af fiskerilovgivningen, vil det blive overvejet om der udover bøde og evt. konfiskation også skal startes en pointsag.

I bilag 30 til Gennemførelsesforordningen er opregnet 12 områder for alvorlige overtrædelser som kan fører til tildeling af mellem 3 og 7 point. Manglende rapportering af fangstdata giver eksempelvis 3 point og 7 max. point kan bl.a. opnås ved direkte fiskeri efter en bestand, som der er indført fiskeristop eller fiskeriforbud for. Som i trafikken kan der gives flere klip i samme omgang, dog her max. 12 point.

Uanset, at der altså er en egentlig liste med en pointskala, så skal der for hver pointsag foretages en konkret vurdering med udgangspunkt i den forvoldte skade, overtrædelsens omfang, dens værdi og evt. gentagelse. Reglerne skal nok blive søgt taget i anvendelse af de danske myndigheder og på hvilket niveau der vil blive uddelt point må om nødvendigt forelægges for domstolene.

Konsekvenser ved tildeling af for mange point, starter ved 18 point, hvor fartøjets fiskerilicens inddrages i 2 måneder, derefter 4 måneder ved 36 point, 8 måneder ved 54 point, et år ved 72 point og permanent inddragelse ved 90 point. For fartøjsføreren er det retten til at fører et fiskefartøj der inddrages.

Som ved klip i kørekortet, kan point dog slettes igen efter en periode på 3 år. Dette forudsætter dog, at den pågældende (fartøj eller fører) ikke får nye point i de 3 år og er man først oppe på 18 point, bliver der ikke slettet noget uanset hvor lang tid der går.

Point følger fartøj og fartøjsfører

Point tildeles indehaveren af fiskerilicensen (fartøjsejer) og fartøjsfører. Som noget helt specielt gælder, at de tildelte point følger fartøjet. Det er således direkte foreskrevet, at en ny ejer skal oplyses om tildelte point, ligesom disse point skal oplyses allerede når fartøjet udbydes til salg. Af forarbejderne kan ikke udledes om man ved en fartøjsudskiftning lader pointene følge kapaciteten eller det fysiske fartøj, eller evt. begge. I sammen omgang kan man overveje om pointene i nogle sammenhænge evt. kan følge kvoteandele eller særlige fiskeritilladelser der flyttes væk fra et fartøj. Med det omfang fiskerireguleringen allerede har, fører nye regler altid til et hav af nye spørgsmål og problemer når endnu et nyt net af regler bliver kastet udover det eksisterende.

Det at point følger fartøj og/eller kapacitet, skal tages alvorligt, da det kan få stor betydning for værdien af et fartøj. Hvis et fartøj opnår 1 x max.point på 12 point, er der ikke langt op til de 18 point og en inddragelse i 2 mdr. og opretholdelse af disse point til evig tid. Giver det problemer at flytte kvoteandele væk fra fartøjet for at redde disse ved yderligere pointdeling, bliver situationen meget alvorlig.

Som set tidligere med nye regler på fiskeriområdet (havdage, kW-dage, satellitovervågning, lukkede områder) vil der måske blive taget let på dette i starten, men med et system hvor pointene lægges sammen over tid og næppe forsvinder, siger det næsten sig selv, at konsekvenserne vil øges med tiden.

Scorelister og fiskerikontrol

Tildeling af minuspoint til danske fiskefartøjer er dog ikke noget nyt, men eksisterer allerede hos Fiskerikontrollen selvom det ikke er vedtaget ved hverken lov eller forordninger.

Pointene hedder her med et mere moderne udtryk ”score” og tildeles med mellem 0 og 10 alt efter et fartøj og dets ejers evne til at overholde reglerne i det der kaldes ”udvalgte problemstillinger”. Fartøjerne har altså en negativ score hos fiskerikontrollen og i i NaturErhvervs rapport om den gennemførte Fiskerikontrol i 2011beskrives, hvorledes kontrolløren på kajen via smartphone kan hente scorelisten og sikrer at de særligt udvalgte kontrolleres frem for andre. Scorelisterne er et led i en risikobaseret kontrolindsats.

Både Danmarks Fiskeriforening og Advokatrådet har haft mange og seriøse indsigelser imod indførelsen af det nye EU-pointsystem. Nu er reglerne her alligevel og de næste par år vil der blive lagt et niveau for hvor meget der skal til før der tildeles point og inddrages licenser.

I vores rådgivning oplever vi ofte, at fiskere vælger at betale bøder der er for store eller slet ikke skulle være skrevet, fordi man ikke unødigt ønsker at komme i kontrollens søgelys fremover. Når man kender til kontrollens scorelister forstår man så udmærket, at de fleste tænker sig godt om inden de vælger at forelægge en uretfærdig sag for domstolene

Jeg vil alligevel opfordre de fiskere, der bliver de første til at løbe ind i de nye pointsager, til at kontakte Fiskeriforening og advokat for at få hjælp til at kæmpe for at grænsen for og omfanget af pointtildeling bliver rimelig.

Kilde: Advokat Morten Rosendahl fra Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius
FiskerForum.com