Ny viden om kvælstofindsatserne
En ny rapport om kvælstofindsatserne giver ikke et entydigt billede af, hvorfor kvælstofudledningen ikke er faldet.

Ny viden om kvælstofindsatserne

En ny rapport om kvælstofindsatserne giver ikke et entydigt billede af, hvorfor kvælstofudledningen ikke er faldet. Forudsætningerne for flere af elementerne i den tidligere regerings Fødevare- og landbrugspakke ser dog ikke ud til at holde. Miljø- og Fødevareministeriet vil nu indgå i dialog med de centrale interessenter.

Kvælstofudvalgets rapport er klar, men den kan ikke give et entydigt svar på, hvorfor der ikke er sket et fald i landbrugets udledning af kvælstof som forudsat i Fødevare- og landbrugspakken. Rapporten viser også, at der, under de nuværende forudsætninger, er et meget stort spænd for den forventede kvælstofudledning i 2021.

»Det har været vigtigt for os, at kvælstofudvalget så grundigt på forudsætningerne bag Landbrugspakken. Vi har behov for at blive klogere på, hvorfor kvælstofudledningen ikke er faldet. Kvælstofudvalget har givet et bidrag til dette, men der er ikke et entydigt billede,« siger fødevareminister Mogens Jensen.

Udvalget kan derimod mere entydigt konkludere, at man med Fødevare- og landbrugspakken overvurderede effekten af nogle af de tiltag, som indgår i aftalen. Eksempelvis må det pt. forventes, at der fortsat ikke vil være tilstrækkeligt med fremdrift i de kollektive virkemidler til at leve op til målsætningerne.

»I efteråret besluttede vi at skrue op for kvælstofindsatsen i 2020. Det er jeg glad for, fordi det nu står klart, at flere af tiltagene i den tidligere regerings landbrugspakke ikke leverer den effekt, de skal. Når vi for eksempel ser på de kollektive virkemidler, kan vi se, at der et hul i forhold til de forudsætninger, den tidligere regering lagde til grund. Vi er langt fra at nå vores målsætninger for vandmiljøet,« siger miljøminister Lea Wermelin.

For at få belyst kvælstofindsatsen nærmere vil kvælstofudvalgets afrapportering nu blive drøftet med landbrugs- og miljøorganisationerne i Blåt Fremdriftsforum. Således vil f.eks. Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund nu blive inddraget og få mulighed for at bidrage. Organisationerne vil blive inviteret til en workshop, hvor afrapporteringen vil blive gennemgået.

Miljø- og Fødevareministeriet vil også drøfte afrapporteringen med EU-Kommissionen for at skabe sikkerhed for, at Danmark lever op til forpligtelserne i EU’s vandmiljøregulering. Efter drøftelserne med Kommissionen og input fra miljø- og landbrugsorganisationer, vil der blive taget en drøftelse med Folketingets partier.

For at sikre et forbedret overblik over fremdriften i de kollektive virkemidler har Miljøstyrelsen i dag lanceret en hjemmeside, hvor eks. landmænd og andre interesserede kan se en løbende opdateret status. Hjemmesiden kan findes her

Kvælstofudvalgets afrapportering

Opdatering af baseline 2021, Aarhus Universitet, Teknisk rapport nr. 162, 2020

Fakta

  • Kvælstofudvalget blev nedsat af den tidligere regering (Venstre, De Konservative og Liberal Alliance) og Dansk Folkeparti. Baggrunden var bl.a., at kvælstofudledningen ikke var faldet.

Kvælstofudvalget har bl.a. set på følgende:

  • Evaluering af baselinefremskrivningen og herunder en undersøgelse af landmændenes faktiske kvælstofforbrug
  • Kvælstofeffekten af MFO-arealer.
  • Forudsætningerne for de kollektive virkemidler.

Aarhus Universitet har bidraget til evaluering af flere af elementerne i kvælstofudvalgets undersøgelse.

Kvælstofudvalget har fundet, at der er væsentlige afvigelser ift. det forudsatte i 2021 for effekten af baseline, de kollektive virkemidler og MFO-arealerne.