Konsesjonsforskriften

Melding fra fiskeridirektøren
J-24-2011
Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften)
Erstatter: J-220-2010
Gyldig fra: 07. 01. 2011
Bergen, 31. 01. 2011
Fastsatt ved kongelig resolusjon nr. 2 og 3 av 7. januar 2011 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 andre og tredje ledd, § 14, § 18 andre ledd, jf § 11 andre ledd bokstav a og § 30. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet.

I

I forskrift 13. oktober 2006 nr 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) gjøres følgende endringer:

II

§ 2-26 (endret) skal lyde:

§ 2-26 (leiefartøy)
Ved forlis eller havari som medfører vesentlig driftsavbrudd kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket etter norsk vårgytende sild, i fisket etter nordsjøsild, i fisket etter kolmule, i fisket etter tobis, i fisket etter vassild, i fisket etter makrell, i fisket etter torsk, hyse eller sei, og i fisket etter lodde dersom det havarerte eller forliste fartøyet ikke deltok i et åpent fiske etter lodde.

§ 4-6 (endret) skal lyde:

§ 4-6 (leiefartøy)
Ved forlis eller havari som medfører vesentlig driftsavbrudd kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket etter norsk vårgytende sild, i fisket etter nordsjøsild, i fisket etter kolmule, i fisket etter makrell og i fisket etter lodde.

§ 2-25 første ledd (endret) skal lyde:
Fiskeridirektoratet kan tildele tillatelse til fartøy som er tildelt ringnottillatelse eller deltakeradgang for små ringnotfartøy til å bruke trål i fisket etter makrell, taggmakrell (hestmakrell), sild og havbrisling i Nordsjøen, etter lodde eller norsk vårgytende sild.

§ 4-7 (ny) skal lyde:

§ 4-7 (nottillatelse til fartøy med pelagisk- og nordsjøtråltillatelse)
Fiskeridirektoratet kan tildele tillatelse til fartøy som er tildelt pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse til å bruke not i fisket etter nordsjøsild, norsk vårgytende sild, makrell, lodde og havbrisling dersom fartøyet har tillatelse til å delta i det enkelte av disse fiskeriene.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften)

Fastsatt ved kongelig resolusjon 13. oktober 2006 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 andre og tredje ledd, § 14, § 18 andre ledd jf. § 11 andre ledd bokstav a og § 30. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet.

1. Innledende bestemmelser

§ 1-1 (virkeområde) Forskriften inneholder bestemmelser om spesiell tillatelse til å drive

fiske med trål,
fiske med reketrål,
fiske med ringnot og
fiske med snurpenot etter sei.
fiske med snurrevad

§ 1-2 (søknad om spesiell tillatelse)
Søknad om spesiell tillatelse etter deltakerloven § 12 skal fremmes på fastsatt skjema og sendes Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor søkeren er bosatt eller foretaket er registrert, dersom søknaden fremmes av et foretak.

Søknaden skal innholde blant annet følgende opplysninger:

a) personnummer eller organisasjonsnummer for søker,
b) hvilke former for fiske eller fangst det søkes om tillatelse til å delta i,
c) opplysninger om fartøyets kjennetegn, lengde, tonnasje og lasteromsvolum og
d) dokumentasjon på at gebyr etter forskrift 26. juni 1998 nr. 606 om gebyr for behandling av søknad om ervervstillatelse og spesiell tillatelse til å drive fiske § 3 er innbetalt.

§ 1-3 (generelle kriterier for tildeling av spesiell tillatelse)
Søknad om spesiell tillatelse kan innvilges dersom:

a) søknaden gjelder tillatelser for et brukt fartøy eller nybygg, til utskifting av et fartøy eieren er tildelt tilsvarende tillatelse for,
b) søknaden gjelder tillatelser for et fartøy som kjøpes for fortsatt drift eller
c) eieren er gitt forhåndstilsagn om utskiftingstillatelse, jf. § 1-5.

§ 1-4 (driftskrav ved salg av fartøy for fortsatt drift)
Det er et vilkår for tildeling av ny spesiell tillatelse for et fartøy som selges for fortsatt drift at det er levert fangst innenfor fiskerier som selgeren har deltatt i som er høstet i kraft av den aktuelle tillatelsen i løpet av inneværende kalenderår eller de to foregående. Dette driftskravet gjelder ikke for tildeling av:

a) avgrenset nordsjøtråltillatelse
b) norsk vårgytende sildtråltillatelse
c) makrelltråltillatelse
d) loddetråltillatelse
e) kolmuletråltillatelse
f) vassildtråltillatelse eller
g) seinottillatelse.

Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra driftskravet når fartøyet som selges for fortsatt drift skal benyttes i en strukturkvoteordning.

§ 1-5 (forhåndstilsagn om utskiftingstillatelse)
Dersom fartøyet er forlist i løpet av de siste seks månedene eller planlegges solgt uten at eieren har anskaffet nytt fartøy, kan det gis tilsagn om tildeling av ny spesiell tillatelse for et ubestemt erstatningsfartøy til eieren av utskiftingsfartøyet.

Slikt tilsagn gis med en varighet på to år, og kan bare forlenges dersom det er årsaker utenfor rederiets kontroll som medfører at erstatningsfartøy ikke er anskaffet innenfor fristen.

Erstatningsfartøyet må oppfylle de vilkår som til enhver tid er fastsatt i eller med hjemmel i deltakerloven for fartøy med slik tillatelse.

§ 1-6 (tilordning av kvote fra fartøy eieren har eierandel i)
Kvote fra fartøy en eier har eierandel i skal tilordnes eieren som følger:

a) når eierandelen i et fartøy er over 50%, tilordnes eieren fartøyets kvote fullt ut,
b) når eierandelen i et fartøy er mellom 20% og 50%, tilordnes eieren en forholdsmessig andel av fartøyets kvote, og
c) når eierandelen i et fartøy er mindre enn 20%, tilordnes eieren ikke noe av fartøyets kvote.

Bestemmelsen får anvendelse ved tilordning av kvote fra fartøy eieren har eierandel i etter §§ 2-4, 2-5, 2-9, 2-16 eller 4-5.

2. Særskilt om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål

§ 2-1 (torsketråltillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler torsketråltillatelse.

Torsketråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter alle fiskeslag i de områder og til de tider departementet bestemmer.

Tillatelsen gjelder ikke fiske med trål etter makrell, lodde, kolmule, vassild, sild eller fisk som skal anvendes til industrielt formål i området øst av 0-meridianen og sør for 64°N.

§ 2-2 (størrelsesbegrensning)
Det kan ikke tildeles torsketråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 1500 m³.

§ 2-3 (ombordproduksjon)
Det er forbudt å drive ombordproduksjon på fartøy uten særskilt tillatelse.

Det er forbudt å installere utstyr for ombordproduksjon uten særskilt tillatelse.

Det kan ikke tildeles tillatelse til å skifte ut fartøy som ikke har installert utstyr for ombordproduksjon med fartøy som har installert utstyr for ombordproduksjon (fabrikkskip).

Med ombordproduksjon menes all videre bearbeiding av fiskekjøtt som blir gjort om bord i fartøyet, med unntak av frysing og pakking, etter at fisken er bløgget, sløyd og hodekappet.

§ 2-4 (eierkonsentrasjon)
En eier kan ikke inneha torsketråltillatelse for flere fartøy enn det antall fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil ni kvotefaktorer.

Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i

eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

§ 2-5 (særlige regler om eierkonsentrasjon når fartøy og fiskeindustribedrift eies av samme eier)
Når fartøy og fiskeindustribedrift er eid av samme eier gjelder følgende konsentrasjonsgrenser:

a) eieren kan ikke inneha torsketråltillatelse for flere fartøy enn det antall fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil ni kvotefaktorer uavhengig av hvilke fiskeindustribedrifter fangsten leveres til, og
b) når mer enn en fiskeindustribedrift er eid av samme eier, kan eieren inneha torsketråltillatelse for fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil sju kvotefaktorer for hver fiskeindustribedrift han eier når han har plikt til å levere fangsten fra fartøyet etter forskrift 12. september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse til fiskeindustribedriften.
Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

§ 2-6 (pelagisk tråltillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler pelagisk tråltillatelse.

Pelagisk tråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter nordsjøsild, øyepål, tobis mv. sør for 64°N og etter torsk, hyse, hvitting og sei mv. sør for 62ºN og øst for 4°V. Tillatelsen gjelder også tråling etter kolmule i de områder og til de tider departementet bestemmer.

Tillatelsen kan utvides til å omfatte fiske med trål etter sjøkreps sør for 62°N, dersom det blir dokumentert at innehaveren av tillatelsen har drevet direktefiske etter sjøkreps før 20. april 1999.

§ 2-7 (størrelsesbegrensning)
Det kan ikke tildeles pelagisk tråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 4000 m³.

§ 2-8 (konsesjonskapasitet)
Et fartøy med pelagisk tråltillatelse kan ikke ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten i de fiskeriene som ikke er regulert med kvoter på fartøynivå, med mindre det er gjort unntak i reguleringene av det enkelte fiskeri.

Fiskeridirektoratet fastsetter konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy.

Konsesjonskapasiteten kan økes gjennom sammenslåing dersom et annet fartøy tas ut av fiske gjennom strukturkvoteordningen for industritrålgruppen etter forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten § 13, med inntil konsesjonskapasiteten til det fartøyet som tas ut av fiske.

Det kan ikke fastsettes større konsesjonskapasitet for et fartøy enn 600 m³, eller inntil 1000 m³ ved sammenslåing.

§ 2-9 (eierkonsentrasjon)
En eier kan ikke inneha pelagisk tråltillatelse for flere fartøy enn det antall fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil 10% av summen av basiskvotene for fartøyene i gruppen i det enkelte fiskeri, eller 10% av gruppekvoten for fiskeslag som ikke er regulert med basiskvotemodellen.

Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

§ 2-10 (nordsjøtråltillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler nordsjøtråltillatelse.

Nordsjøtråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter nordsjøsild, øyepål, tobis mv. sør for 64°N, og etter torsk, hyse, hvitting, sei mv. og sjøkreps sør for 62°N og øst for 4°V. Tillatelsen gjelder også tråling etter kolmule i de områder og til de tider departementet bestemmer.

§ 2-11 (størrelsesbegrensning)
Det kan ikke tildeles nordsjøtråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 500 m3, med mindre det tildeles strukturkvote av nordsjøsild, norsk vårgytende sild eller makrell for fiske med fartøyet. I slikt tilfelle gjelder regelen i § 2-7 tilsvarende.

§ 2-12 (konsesjonskapasitet)
Et fartøy med nordsjøtråltillatelse kan ikke ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten i de fiskeriene som ikke er regulert med kvoter på fartøynivå, med mindre det er gjort unntak i reguleringene av det enkelte fiskeri.

Fiskeridirektoratet fastsetter konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy.

Det kan ikke fastsettes større konsesjonskapasitet for et fartøy enn 250 m³.

§ 2-13 (flatfisktråltillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler flatfisktråltillatelse.

Flatfisktråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter flatfisk. Dersom det fiskes med bomtrål gjelder tillatelsen bare i området sør for 62°N.

§ 2-14 (seitråltillatelse) Fiskeridirektoratet tildeler seitråltillatelse.
Seitråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter sei, torsk, hyse og uer.

Tillatelsen kan utvides til å omfatte fiske med trål etter sjøkreps sør for 62°N, dersom det blir dokumentert at innehaveren av tillatelsen har drevet direktefiske etter sjøkreps før 20. april 1999.

§ 2-15 (størrelsesbegrensning)
Det kan ikke tildeles seitråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 1500 m³.

§ 2-16 (eierkonsentrasjon)
En eier kan ikke inneha seitråltillatelse for flere fartøy enn det antall fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil 30% av gruppekvoten for seitrålere for det enkelte fiskeslag.

Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

§ 2-17 (avgrenset nordsjøtråltillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler avgrenset nordsjøtråltillatelse.

Avgrenset nordsjøtråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter torsk, hyse, hvitting, sei mv. og sjøkreps sør for 62°N og øst for 4°V.

Avgrenset nordsjøtråltillatelse kan bare tildeles for fartøy som også har adgang til å delta i rekefisket sør for 62°N.

Avgrenset nordsjøtråltillatelse kan ikke tildeles for fartøy som er tildelt pelagisk tråltillatelse etter § 2-6 eller nordsjøtråltillatelse etter § 2-10.

§ 2-18 (størrelsesbegrensning)
Det kan ikke tildeles avgrenset nordsjøtråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 500 m3.

§ 2-19 (unntak fra kravet om spesiell tillatelse for å drive krepsetråling)
Kravet om spesiell tillatelse i §§ 2-10 og 2-17 for å drive krepsetråling gjelder ikke for fartøy som er 11 meter største lengde eller kortere.

§ 2-20 (tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål)
Fiskeridirektoratet tildeler tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål.

Slik tillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter norsk vårgytende sild i de områder og til de tider departementet bestemmer.

§ 2-21 (makrelltråltillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler makrelltråltillatelse.

Makrelltråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter makrell i de områder og til de tider departementet bestemmer.

Makrelltråltillatelse kan bare tildeles for fartøy som det også er tildelt pelagisk trål- eller nordsjøtråltillatelse for.

§ 2-22 (loddetråltillatelse)
Fiskeridirektoratets regionkontor tildeler loddetråltillatelse.

Loddetråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter lodde og polartorsk i de områder og til de tider departementet bestemmer.

For fartøy som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum kan tillatelse tildeles uten hensyn til tidligere deltakelse.

§ 2-23 (kolmuletråltillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler kolmuletråltillatelse.

Kolmuletråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter kolmule og polartorsk i områdene vest av 0-meridianen og øst av 0-meridianen nord for 62°N.

§ 2-24 (vassildtråltillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler vassildtråltillatelse.

Slik tillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter vassild (argentina silus) i området nord for 62°N og sør for en linje trukket mellom Myken Fyr og posisjon 67°30 N og 9°10 Ø.

§ 2-25 (tråltillatelse til ringnotfartøy og kystnotfartøy)
Fiskeridirektoratet kan tildele tillatelse til fartøy som er tildelt ringnottillatelse eller deltakeradgang for små ringnotfartøy til å bruke trål i fisket etter makrell, taggmakrell (hestmakrell), sild og havbrisling i Nordsjøen, etter lodde eller norsk vårgytende sild.

Tilsvarende kan Fiskeridirektoratet tildele tillatelse til å nytte trål i fisket etter norsk vårgytende sild til kystnotfartøy som har adgang til å delta i dette fisket. Dette gjelder som en prøveordning frem til 31. mai 2011.

§ 2-26 (leiefartøy)
Ved forlis eller havari som medfører vesentlig driftsavbrudd kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket etter norsk vårgytende sild, i fisket etter nordsjøsild, i fisket etter kolmule, i fisket etter tobis, i fisket etter vassild, i fisket etter makrell, i fisket etter torsk, hyse eller sei, og i fisket etter lodde dersom det havarerte eller forliste fartøyet ikke deltok i et åpent fiske etter lodde.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik deltakelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet.

Det må nyttes leiefartøy fra samme fartøygruppe.

3 Særskilt om tildeling av tillatelser til å drive fiske med reketrål

§ 3-1 (reketråltillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler reketråltillatelse.

Slik tillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter reker i området nord for 62°N.

§ 3-2 (unntak fra kravet om reketråltillatelse for å drive fiske med reketrål)
Kravet om spesiell tillatelse for å drive fiske med reketrål gjelder ikke i området sør for 62ºN eller for fartøy som er kortere enn 65 fot.

Vilkårene for å delta i trålfiske etter reker i området sør for 62°N, fastsettes i de årlige forskriftene som gis i medhold av deltakerloven § 21.

§ 3-3 (størrelsesbegrensning)
Det kan ikke tildeles reketråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 1500 m³.

§ 3-4 (konsesjonskapasitet)
Et fartøy med reketråltillatelse kan ikke ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten i de fiskeriene som ikke er regulert med kvoter på fartøynivå, med mindre det er gjort unntak i reguleringene av det enkelte fiskeri.

Det kan ikke fastsettes større konsesjonskapasitet for fartøy det er tildelt reketråltillatelse for enn 400 m³. Ved sammenslåing av tillatelser etter § 3-5 kan det likevel fastsettes konsesjonskapasitet inntil 600 m³.

§ 3-5 (sammenslåing av tillatelser)
Eier av fartøy med reketråltillatelse kan gis tillatelse til å erverve annet fartøy med reketråltillatelse for å øke konsesjonskapasiteten på ett av fartøyene.

Tillatelse til sammenslåing kan gis når:

a) ett av fartøyene blir meldt ut av registeret over fiskefartøy og blir kondemnert og
b) alle tillatelser og deltakeradganger knyttet til fartøyet som blir meldt ut av registeret blir oppgitt.

Ved sammenslåing av tillatelser kan konsesjonskapasiteten for det fartøyet som blir i rekefisket økes med inntil 70% av fastsatt konsesjonskapasitet til det fartøyet som trekkes ut av fiske.

4. Særskilt om tildeling av tillatelser til å drive fiske med ringnot

§ 4-1 (ringnottillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler ringnottillatelse.

Ringnottillatelse gir adgang til å drive fiske med ringnot etter sild, makrell, lodde, kolmule og brisling.

§ 4-2 (unntak fra kravet om tillatelse til å drive fiske med ringnot)
Kravet om spesiell tillatelse for å drive fiske med ringnot gjelder ikke fiske med fartøy som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum.

Vilkårene for å delta i ringnotfiske med fartøy som er unntatt fra kravet om spesiell tillatelse etter første ledd fastsettes i de årlige forskriftene som gis med hjemmel i deltakerloven § 21.

§ 4-3 (størrelsesbegrensning)
Det kan ikke tildeles ringnottillatelse til et fartøy som har større lasteromsvolum enn 4000 m³.

§ 4-4 (konsesjonskapasitet)
Et fartøy med ringnottillatelse kan ikke ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten i de fiskeriene som ikke er regulert med kvoter på fartøynivå, med mindre det er gjort unntak i reguleringene av det enkelte fiskeri.

Ved fastsettelse av et fartøys kvote etter lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 5, skal konsesjonskapasiteten etter denne bestemmelsen legges til grunn.

§ 4-5 (eierkonsentrasjon)
En eier kan ikke inneha ringnottillatelse for flere fartøy enn det antall som til sammen vil bli tildelt inntil 5% av summen av basiskvotene for fartøyene i det enkelte fiskeri.

Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

§ 4-6 (leiefartøy)
Ved forlis eller havari som medfører vesentlig driftsavbrudd kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket etter norsk vårgytende sild, i fisket etter nordsjøsild, i fisket etter kolmule, i fisket etter makrell og i fisket etter lodde.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik deltakelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet.

Det må nyttes leiefartøy fra samme fartøygruppe.

§ 4-7 (nottillatelse til fartøy med pelagisk- og nordsjøtråltillatelse)
Fiskeridirektoratet kan tildele tillatelse til fartøy som er tildelt pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse til å bruke not i fisket etter nordsjøsild, norsk vårgytende sild, makrell, lodde og havbrisling dersom fartøyet har tillatelse til å delta i det enkelte av disse fiskeriene.

5. Krav om spesiell tillatelse for å drive fiske etter sei med not

§ 5-1 (krav om tillatelse til å drive fiske etter sei med not)
Ingen må drive fiske etter sei med not med fartøy som har større lasteromsvolum enn 500 m3 uten å være tildelt spesiell tillatelse.

Vilkårene for å delta i seinotfiske med fartøy som har mindre lasteromsvolum enn 500 m3 fastsettes i de årlige forskriftene som gis med hjemmel i deltakerloven § 21.

6. Krav om spesiell tillatelse for å drive fiske med snurrevad

§ 6-1. (krav om tillatelse til å drive fiske med snurrevad)
Ingen må drive fiske med snurrevad med fartøy som har større lasteromsvolum enn 500 m3 uten å være tildelt spesiell tillatelse.

Vilkårene for å drive fiske med snurrevad med fartøy som har mindre lasteromsvolum enn 500 m3 fastsettes i de årlige forskriftene som gis med hjemmel i deltakerloven § 21.

7. Avsluttende bestemmelser

§ 7-1 (tilbakekall av spesiell tillatelse ved passivitet)
Fiskeridirektoratet kan tilbakekalle en spesiell tillatelse etter deltakerloven § 18 andre ledd jf. § 11 andre ledd bokstav a dersom det i løpet av kalenderåret samt de to foregående år ikke er registrert levering av fangst fra fartøyet fisket i henhold til tillatelsen.

§ 7-2 (overtredelsesgebyr)
Dersom bestemmelsene om eierkonsentrasjon i §§ 2-4, 2-5, 2-9, 2-16 og 4-5 eller forbudet mot ombordproduksjon i § 2-3 første ledd blir overtrådt ilegger Fiskeridirektoratet et overtredelsesgebyr.

§ 7-3 (tvangsmulkt)
For å sikre at bestemmelsene om eierkonsentrasjon i §§ 2-4, 2-5, 2-9, 2-16 og 4-5 eller forbudet mot ombordproduksjon i § 2-3 første ledd blir oppfylt, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om tvangsmulkt.

§ 7-4 (vedtaksmyndighet)
Fiskeridirektoratet har myndighet til å treffe vedtak etter denne forskriften. Myndigheten som er lagt til Fiskeridirektoratet etter denne forskriften kan delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor. I saker hvor Fiskeridirektoratets regionkontor treffer vedtak er Fiskeridirektoratet klageinstans.

§ 7-5 (ikraftsetting og oppheving av andre forskrifter)
Forskriften gjelder straks.

RL/EW

Fra samme tid oppheves følgende forskrifter:

– forskrift 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål
– forskrift 2. mars 1979 nr. 01 om adgang til å delta i fiske med ringnot
– forskrift 29. juni 1984 nr. 1318 om adgangen til å drive trålfiske etter reker
– forskrift 8. mars 1974 nr. 03 om adgangen til å delta i snurpenotfiske etter sei

Fra samme tid oppheves følgende bestemmelser i forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten: § 8 tredje ledd, § 9 femte ledd, § 11 første ledd og § 13 andre ledd.

Kategoriene
Nord for 62 annet
Sør for 62 annet
Melding fra fiskeridirektøren
J-24-2011
Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften)
Erstatter: J-220-2010
Gyldig fra: 07. 01. 2011
Bergen, 31. 01. 2011
Fastsatt ved kongelig resolusjon nr. 2 og 3 av 7. januar 2011 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 andre og tredje ledd, § 14, § 18 andre ledd, jf § 11 andre ledd bokstav a og § 30. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet.

I

I forskrift 13. oktober 2006 nr 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) gjøres følgende endringer:

II

§ 2-26 (endret) skal lyde:

§ 2-26 (leiefartøy)
Ved forlis eller havari som medfører vesentlig driftsavbrudd kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket etter norsk vårgytende sild, i fisket etter nordsjøsild, i fisket etter kolmule, i fisket etter tobis, i fisket etter vassild, i fisket etter makrell, i fisket etter torsk, hyse eller sei, og i fisket etter lodde dersom det havarerte eller forliste fartøyet ikke deltok i et åpent fiske etter lodde.

§ 4-6 (endret) skal lyde:

§ 4-6 (leiefartøy)
Ved forlis eller havari som medfører vesentlig driftsavbrudd kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket etter norsk vårgytende sild, i fisket etter nordsjøsild, i fisket etter kolmule, i fisket etter makrell og i fisket etter lodde.

§ 2-25 første ledd (endret) skal lyde:
Fiskeridirektoratet kan tildele tillatelse til fartøy som er tildelt ringnottillatelse eller deltakeradgang for små ringnotfartøy til å bruke trål i fisket etter makrell, taggmakrell (hestmakrell), sild og havbrisling i Nordsjøen, etter lodde eller norsk vårgytende sild.

§ 4-7 (ny) skal lyde:

§ 4-7 (nottillatelse til fartøy med pelagisk- og nordsjøtråltillatelse)
Fiskeridirektoratet kan tildele tillatelse til fartøy som er tildelt pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse til å bruke not i fisket etter nordsjøsild, norsk vårgytende sild, makrell, lodde og havbrisling dersom fartøyet har tillatelse til å delta i det enkelte av disse fiskeriene.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften)

Fastsatt ved kongelig resolusjon 13. oktober 2006 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 andre og tredje ledd, § 14, § 18 andre ledd jf. § 11 andre ledd bokstav a og § 30. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet.

1. Innledende bestemmelser

§ 1-1 (virkeområde) Forskriften inneholder bestemmelser om spesiell tillatelse til å drive

fiske med trål,
fiske med reketrål,
fiske med ringnot og
fiske med snurpenot etter sei.
fiske med snurrevad

§ 1-2 (søknad om spesiell tillatelse)
Søknad om spesiell tillatelse etter deltakerloven § 12 skal fremmes på fastsatt skjema og sendes Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor søkeren er bosatt eller foretaket er registrert, dersom søknaden fremmes av et foretak.

Søknaden skal innholde blant annet følgende opplysninger:

a) personnummer eller organisasjonsnummer for søker,
b) hvilke former for fiske eller fangst det søkes om tillatelse til å delta i,
c) opplysninger om fartøyets kjennetegn, lengde, tonnasje og lasteromsvolum og
d) dokumentasjon på at gebyr etter forskrift 26. juni 1998 nr. 606 om gebyr for behandling av søknad om ervervstillatelse og spesiell tillatelse til å drive fiske § 3 er innbetalt.

§ 1-3 (generelle kriterier for tildeling av spesiell tillatelse)
Søknad om spesiell tillatelse kan innvilges dersom:

a) søknaden gjelder tillatelser for et brukt fartøy eller nybygg, til utskifting av et fartøy eieren er tildelt tilsvarende tillatelse for,
b) søknaden gjelder tillatelser for et fartøy som kjøpes for fortsatt drift eller
c) eieren er gitt forhåndstilsagn om utskiftingstillatelse, jf. § 1-5.

§ 1-4 (driftskrav ved salg av fartøy for fortsatt drift)
Det er et vilkår for tildeling av ny spesiell tillatelse for et fartøy som selges for fortsatt drift at det er levert fangst innenfor fiskerier som selgeren har deltatt i som er høstet i kraft av den aktuelle tillatelsen i løpet av inneværende kalenderår eller de to foregående. Dette driftskravet gjelder ikke for tildeling av:

a) avgrenset nordsjøtråltillatelse
b) norsk vårgytende sildtråltillatelse
c) makrelltråltillatelse
d) loddetråltillatelse
e) kolmuletråltillatelse
f) vassildtråltillatelse eller
g) seinottillatelse.

Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra driftskravet når fartøyet som selges for fortsatt drift skal benyttes i en strukturkvoteordning.

§ 1-5 (forhåndstilsagn om utskiftingstillatelse)
Dersom fartøyet er forlist i løpet av de siste seks månedene eller planlegges solgt uten at eieren har anskaffet nytt fartøy, kan det gis tilsagn om tildeling av ny spesiell tillatelse for et ubestemt erstatningsfartøy til eieren av utskiftingsfartøyet.

Slikt tilsagn gis med en varighet på to år, og kan bare forlenges dersom det er årsaker utenfor rederiets kontroll som medfører at erstatningsfartøy ikke er anskaffet innenfor fristen.

Erstatningsfartøyet må oppfylle de vilkår som til enhver tid er fastsatt i eller med hjemmel i deltakerloven for fartøy med slik tillatelse.

§ 1-6 (tilordning av kvote fra fartøy eieren har eierandel i)
Kvote fra fartøy en eier har eierandel i skal tilordnes eieren som følger:

a) når eierandelen i et fartøy er over 50%, tilordnes eieren fartøyets kvote fullt ut,
b) når eierandelen i et fartøy er mellom 20% og 50%, tilordnes eieren en forholdsmessig andel av fartøyets kvote, og
c) når eierandelen i et fartøy er mindre enn 20%, tilordnes eieren ikke noe av fartøyets kvote.

Bestemmelsen får anvendelse ved tilordning av kvote fra fartøy eieren har eierandel i etter §§ 2-4, 2-5, 2-9, 2-16 eller 4-5.

2. Særskilt om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål

§ 2-1 (torsketråltillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler torsketråltillatelse.

Torsketråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter alle fiskeslag i de områder og til de tider departementet bestemmer.

Tillatelsen gjelder ikke fiske med trål etter makrell, lodde, kolmule, vassild, sild eller fisk som skal anvendes til industrielt formål i området øst av 0-meridianen og sør for 64°N.

§ 2-2 (størrelsesbegrensning)
Det kan ikke tildeles torsketråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 1500 m³.

§ 2-3 (ombordproduksjon)
Det er forbudt å drive ombordproduksjon på fartøy uten særskilt tillatelse.

Det er forbudt å installere utstyr for ombordproduksjon uten særskilt tillatelse.

Det kan ikke tildeles tillatelse til å skifte ut fartøy som ikke har installert utstyr for ombordproduksjon med fartøy som har installert utstyr for ombordproduksjon (fabrikkskip).

Med ombordproduksjon menes all videre bearbeiding av fiskekjøtt som blir gjort om bord i fartøyet, med unntak av frysing og pakking, etter at fisken er bløgget, sløyd og hodekappet.

§ 2-4 (eierkonsentrasjon)
En eier kan ikke inneha torsketråltillatelse for flere fartøy enn det antall fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil ni kvotefaktorer.

Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i

eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

§ 2-5 (særlige regler om eierkonsentrasjon når fartøy og fiskeindustribedrift eies av samme eier)
Når fartøy og fiskeindustribedrift er eid av samme eier gjelder følgende konsentrasjonsgrenser:

a) eieren kan ikke inneha torsketråltillatelse for flere fartøy enn det antall fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil ni kvotefaktorer uavhengig av hvilke fiskeindustribedrifter fangsten leveres til, og
b) når mer enn en fiskeindustribedrift er eid av samme eier, kan eieren inneha torsketråltillatelse for fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil sju kvotefaktorer for hver fiskeindustribedrift han eier når han har plikt til å levere fangsten fra fartøyet etter forskrift 12. september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse til fiskeindustribedriften.
Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

§ 2-6 (pelagisk tråltillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler pelagisk tråltillatelse.

Pelagisk tråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter nordsjøsild, øyepål, tobis mv. sør for 64°N og etter torsk, hyse, hvitting og sei mv. sør for 62ºN og øst for 4°V. Tillatelsen gjelder også tråling etter kolmule i de områder og til de tider departementet bestemmer.

Tillatelsen kan utvides til å omfatte fiske med trål etter sjøkreps sør for 62°N, dersom det blir dokumentert at innehaveren av tillatelsen har drevet direktefiske etter sjøkreps før 20. april 1999.

§ 2-7 (størrelsesbegrensning)
Det kan ikke tildeles pelagisk tråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 4000 m³.

§ 2-8 (konsesjonskapasitet)
Et fartøy med pelagisk tråltillatelse kan ikke ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten i de fiskeriene som ikke er regulert med kvoter på fartøynivå, med mindre det er gjort unntak i reguleringene av det enkelte fiskeri.

Fiskeridirektoratet fastsetter konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy.

Konsesjonskapasiteten kan økes gjennom sammenslåing dersom et annet fartøy tas ut av fiske gjennom strukturkvoteordningen for industritrålgruppen etter forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten § 13, med inntil konsesjonskapasiteten til det fartøyet som tas ut av fiske.

Det kan ikke fastsettes større konsesjonskapasitet for et fartøy enn 600 m³, eller inntil 1000 m³ ved sammenslåing.

§ 2-9 (eierkonsentrasjon)
En eier kan ikke inneha pelagisk tråltillatelse for flere fartøy enn det antall fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil 10% av summen av basiskvotene for fartøyene i gruppen i det enkelte fiskeri, eller 10% av gruppekvoten for fiskeslag som ikke er regulert med basiskvotemodellen.

Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

§ 2-10 (nordsjøtråltillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler nordsjøtråltillatelse.

Nordsjøtråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter nordsjøsild, øyepål, tobis mv. sør for 64°N, og etter torsk, hyse, hvitting, sei mv. og sjøkreps sør for 62°N og øst for 4°V. Tillatelsen gjelder også tråling etter kolmule i de områder og til de tider departementet bestemmer.

§ 2-11 (størrelsesbegrensning)
Det kan ikke tildeles nordsjøtråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 500 m3, med mindre det tildeles strukturkvote av nordsjøsild, norsk vårgytende sild eller makrell for fiske med fartøyet. I slikt tilfelle gjelder regelen i § 2-7 tilsvarende.

§ 2-12 (konsesjonskapasitet)
Et fartøy med nordsjøtråltillatelse kan ikke ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten i de fiskeriene som ikke er regulert med kvoter på fartøynivå, med mindre det er gjort unntak i reguleringene av det enkelte fiskeri.

Fiskeridirektoratet fastsetter konsesjonskapasitet for det enkelte fartøy.

Det kan ikke fastsettes større konsesjonskapasitet for et fartøy enn 250 m³.

§ 2-13 (flatfisktråltillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler flatfisktråltillatelse.

Flatfisktråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter flatfisk. Dersom det fiskes med bomtrål gjelder tillatelsen bare i området sør for 62°N.

§ 2-14 (seitråltillatelse) Fiskeridirektoratet tildeler seitråltillatelse.
Seitråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter sei, torsk, hyse og uer.

Tillatelsen kan utvides til å omfatte fiske med trål etter sjøkreps sør for 62°N, dersom det blir dokumentert at innehaveren av tillatelsen har drevet direktefiske etter sjøkreps før 20. april 1999.

§ 2-15 (størrelsesbegrensning)
Det kan ikke tildeles seitråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 1500 m³.

§ 2-16 (eierkonsentrasjon)
En eier kan ikke inneha seitråltillatelse for flere fartøy enn det antall fartøy som til sammen vil bli tildelt inntil 30% av gruppekvoten for seitrålere for det enkelte fiskeslag.

Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

§ 2-17 (avgrenset nordsjøtråltillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler avgrenset nordsjøtråltillatelse.

Avgrenset nordsjøtråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter torsk, hyse, hvitting, sei mv. og sjøkreps sør for 62°N og øst for 4°V.

Avgrenset nordsjøtråltillatelse kan bare tildeles for fartøy som også har adgang til å delta i rekefisket sør for 62°N.

Avgrenset nordsjøtråltillatelse kan ikke tildeles for fartøy som er tildelt pelagisk tråltillatelse etter § 2-6 eller nordsjøtråltillatelse etter § 2-10.

§ 2-18 (størrelsesbegrensning)
Det kan ikke tildeles avgrenset nordsjøtråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 500 m3.

§ 2-19 (unntak fra kravet om spesiell tillatelse for å drive krepsetråling)
Kravet om spesiell tillatelse i §§ 2-10 og 2-17 for å drive krepsetråling gjelder ikke for fartøy som er 11 meter største lengde eller kortere.

§ 2-20 (tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål)
Fiskeridirektoratet tildeler tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål.

Slik tillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter norsk vårgytende sild i de områder og til de tider departementet bestemmer.

§ 2-21 (makrelltråltillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler makrelltråltillatelse.

Makrelltråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter makrell i de områder og til de tider departementet bestemmer.

Makrelltråltillatelse kan bare tildeles for fartøy som det også er tildelt pelagisk trål- eller nordsjøtråltillatelse for.

§ 2-22 (loddetråltillatelse)
Fiskeridirektoratets regionkontor tildeler loddetråltillatelse.

Loddetråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter lodde og polartorsk i de områder og til de tider departementet bestemmer.

For fartøy som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum kan tillatelse tildeles uten hensyn til tidligere deltakelse.

§ 2-23 (kolmuletråltillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler kolmuletråltillatelse.

Kolmuletråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter kolmule og polartorsk i områdene vest av 0-meridianen og øst av 0-meridianen nord for 62°N.

§ 2-24 (vassildtråltillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler vassildtråltillatelse.

Slik tillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter vassild (argentina silus) i området nord for 62°N og sør for en linje trukket mellom Myken Fyr og posisjon 67°30 N og 9°10 Ø.

§ 2-25 (tråltillatelse til ringnotfartøy og kystnotfartøy)
Fiskeridirektoratet kan tildele tillatelse til fartøy som er tildelt ringnottillatelse eller deltakeradgang for små ringnotfartøy til å bruke trål i fisket etter makrell, taggmakrell (hestmakrell), sild og havbrisling i Nordsjøen, etter lodde eller norsk vårgytende sild.

Tilsvarende kan Fiskeridirektoratet tildele tillatelse til å nytte trål i fisket etter norsk vårgytende sild til kystnotfartøy som har adgang til å delta i dette fisket. Dette gjelder som en prøveordning frem til 31. mai 2011.

§ 2-26 (leiefartøy)
Ved forlis eller havari som medfører vesentlig driftsavbrudd kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket etter norsk vårgytende sild, i fisket etter nordsjøsild, i fisket etter kolmule, i fisket etter tobis, i fisket etter vassild, i fisket etter makrell, i fisket etter torsk, hyse eller sei, og i fisket etter lodde dersom det havarerte eller forliste fartøyet ikke deltok i et åpent fiske etter lodde.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik deltakelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet.

Det må nyttes leiefartøy fra samme fartøygruppe.

3 Særskilt om tildeling av tillatelser til å drive fiske med reketrål

§ 3-1 (reketråltillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler reketråltillatelse.

Slik tillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter reker i området nord for 62°N.

§ 3-2 (unntak fra kravet om reketråltillatelse for å drive fiske med reketrål)
Kravet om spesiell tillatelse for å drive fiske med reketrål gjelder ikke i området sør for 62ºN eller for fartøy som er kortere enn 65 fot.

Vilkårene for å delta i trålfiske etter reker i området sør for 62°N, fastsettes i de årlige forskriftene som gis i medhold av deltakerloven § 21.

§ 3-3 (størrelsesbegrensning)
Det kan ikke tildeles reketråltillatelse for fartøy som har større lasteromsvolum enn 1500 m³.

§ 3-4 (konsesjonskapasitet)
Et fartøy med reketråltillatelse kan ikke ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten i de fiskeriene som ikke er regulert med kvoter på fartøynivå, med mindre det er gjort unntak i reguleringene av det enkelte fiskeri.

Det kan ikke fastsettes større konsesjonskapasitet for fartøy det er tildelt reketråltillatelse for enn 400 m³. Ved sammenslåing av tillatelser etter § 3-5 kan det likevel fastsettes konsesjonskapasitet inntil 600 m³.

§ 3-5 (sammenslåing av tillatelser)
Eier av fartøy med reketråltillatelse kan gis tillatelse til å erverve annet fartøy med reketråltillatelse for å øke konsesjonskapasiteten på ett av fartøyene.

Tillatelse til sammenslåing kan gis når:

a) ett av fartøyene blir meldt ut av registeret over fiskefartøy og blir kondemnert og
b) alle tillatelser og deltakeradganger knyttet til fartøyet som blir meldt ut av registeret blir oppgitt.

Ved sammenslåing av tillatelser kan konsesjonskapasiteten for det fartøyet som blir i rekefisket økes med inntil 70% av fastsatt konsesjonskapasitet til det fartøyet som trekkes ut av fiske.

4. Særskilt om tildeling av tillatelser til å drive fiske med ringnot

§ 4-1 (ringnottillatelse)
Fiskeridirektoratet tildeler ringnottillatelse.

Ringnottillatelse gir adgang til å drive fiske med ringnot etter sild, makrell, lodde, kolmule og brisling.

§ 4-2 (unntak fra kravet om tillatelse til å drive fiske med ringnot)
Kravet om spesiell tillatelse for å drive fiske med ringnot gjelder ikke fiske med fartøy som har mindre enn 500 m3 lasteromsvolum.

Vilkårene for å delta i ringnotfiske med fartøy som er unntatt fra kravet om spesiell tillatelse etter første ledd fastsettes i de årlige forskriftene som gis med hjemmel i deltakerloven § 21.

§ 4-3 (størrelsesbegrensning)
Det kan ikke tildeles ringnottillatelse til et fartøy som har større lasteromsvolum enn 4000 m³.

§ 4-4 (konsesjonskapasitet)
Et fartøy med ringnottillatelse kan ikke ta om bord og levere større fangst pr. tur enn den fastsatte konsesjonskapasiteten i de fiskeriene som ikke er regulert med kvoter på fartøynivå, med mindre det er gjort unntak i reguleringene av det enkelte fiskeri.

Ved fastsettelse av et fartøys kvote etter lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. § 5, skal konsesjonskapasiteten etter denne bestemmelsen legges til grunn.

§ 4-5 (eierkonsentrasjon)
En eier kan ikke inneha ringnottillatelse for flere fartøy enn det antall som til sammen vil bli tildelt inntil 5% av summen av basiskvotene for fartøyene i det enkelte fiskeri.

Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i eiersammensetningen i medhold av deltakerloven § 9.

§ 4-6 (leiefartøy)
Ved forlis eller havari som medfører vesentlig driftsavbrudd kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi tillatelse til å benytte annet fartøy i fisket etter norsk vårgytende sild, i fisket etter nordsjøsild, i fisket etter kolmule, i fisket etter makrell og i fisket etter lodde.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik deltakelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet.

Det må nyttes leiefartøy fra samme fartøygruppe.

§ 4-7 (nottillatelse til fartøy med pelagisk- og nordsjøtråltillatelse)
Fiskeridirektoratet kan tildele tillatelse til fartøy som er tildelt pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse til å bruke not i fisket etter nordsjøsild, norsk vårgytende sild, makrell, lodde og havbrisling dersom fartøyet har tillatelse til å delta i det enkelte av disse fiskeriene.

5. Krav om spesiell tillatelse for å drive fiske etter sei med not

§ 5-1 (krav om tillatelse til å drive fiske etter sei med not)
Ingen må drive fiske etter sei med not med fartøy som har større lasteromsvolum enn 500 m3 uten å være tildelt spesiell tillatelse.

Vilkårene for å delta i seinotfiske med fartøy som har mindre lasteromsvolum enn 500 m3 fastsettes i de årlige forskriftene som gis med hjemmel i deltakerloven § 21.

6. Krav om spesiell tillatelse for å drive fiske med snurrevad

§ 6-1. (krav om tillatelse til å drive fiske med snurrevad)
Ingen må drive fiske med snurrevad med fartøy som har større lasteromsvolum enn 500 m3 uten å være tildelt spesiell tillatelse.

Vilkårene for å drive fiske med snurrevad med fartøy som har mindre lasteromsvolum enn 500 m3 fastsettes i de årlige forskriftene som gis med hjemmel i deltakerloven § 21.

7. Avsluttende bestemmelser

§ 7-1 (tilbakekall av spesiell tillatelse ved passivitet)
Fiskeridirektoratet kan tilbakekalle en spesiell tillatelse etter deltakerloven § 18 andre ledd jf. § 11 andre ledd bokstav a dersom det i løpet av kalenderåret samt de to foregående år ikke er registrert levering av fangst fra fartøyet fisket i henhold til tillatelsen.

§ 7-2 (overtredelsesgebyr)
Dersom bestemmelsene om eierkonsentrasjon i §§ 2-4, 2-5, 2-9, 2-16 og 4-5 eller forbudet mot ombordproduksjon i § 2-3 første ledd blir overtrådt ilegger Fiskeridirektoratet et overtredelsesgebyr.

§ 7-3 (tvangsmulkt)
For å sikre at bestemmelsene om eierkonsentrasjon i §§ 2-4, 2-5, 2-9, 2-16 og 4-5 eller forbudet mot ombordproduksjon i § 2-3 første ledd blir oppfylt, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak om tvangsmulkt.

§ 7-4 (vedtaksmyndighet)
Fiskeridirektoratet har myndighet til å treffe vedtak etter denne forskriften. Myndigheten som er lagt til Fiskeridirektoratet etter denne forskriften kan delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor. I saker hvor Fiskeridirektoratets regionkontor treffer vedtak er Fiskeridirektoratet klageinstans.

§ 7-5 (ikraftsetting og oppheving av andre forskrifter)
Forskriften gjelder straks.

 

Fra samme tid oppheves følgende forskrifter:

– forskrift 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål
– forskrift 2. mars 1979 nr. 01 om adgang til å delta i fiske med ringnot
– forskrift 29. juni 1984 nr. 1318 om adgangen til å drive trålfiske etter reker
– forskrift 8. mars 1974 nr. 03 om adgangen til å delta i snurpenotfiske etter sei

Fra samme tid oppheves følgende bestemmelser i forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten: § 8 tredje ledd, § 9 femte ledd, § 11 første ledd og § 13 andre ledd.

Kategoriene
Nord for 62 annet
Sør for 62 annet