Fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-25-2011
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011
Erstatter: J-259-2010
Gyldig fra: 31. 01. 2011
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 31. 01. 2011
Fiskeridirektoratet har den 31. januar 2011 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeridirektoratets forskrift av 13. desember 2010 nr. 1596 om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011 gjøres følgende endringer :

§ 3 Kvoter tildelt av Russland (ny) skal lyde:
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta tildelt Grønland fra Russland i Norges økonomiske sone nord for 62° N:

a) 4.500 tonn norsk arktisk torsk
b) 1.400 tonn norsk arktisk hyse.

Gjeldende §§ 3 – 9 blir nye §§ 4 – 10.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011

Fiskeridirektoratet har den 13. desember 2010 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

KAPITTEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

KAPITTEL 2. FISKET I NORGES ØKONOMISKE SONE NORD FOR 62° N

§ 2 Kvoter nord for 62° N
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

a) 2.150 tonn nordøstarktisk torsk
b) 630 tonn nordøstarktisk hyse
c) 1.000 tonn nordøstarktisk sei
d) 260 tonn andre arter som bifangst, herunder uer og blåkveite.

Etter søknad fra Grønland til norske fiskerimyndigheter, og under forutsetning av russisk aksept, har grønlandske fartøy adgang til å fiske deler av kvotene av torsk og hyse som Grønland er tildelt av Russland, i Norges økonomiske sone nord for 62° N.

§ 3 Kvoter tildelt av Russland
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta tildelt Grønland fra Russland i Norges økonomiske sone nord for 62° N:

a) 4.500 tonn norsk arktisk torsk
b) 1.400 tonn norsk arktisk hyse.

§ 4 Bifangst av uer
Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 15 % innblanding av uer i de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 5 Bifangst av blåkveite
Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

§ 6 Fisket i det tilstøtende område i Barentshavet
All fangst i det området som er angitt i forskrift av 11. januar 1978 nr. 5 om utlendingers fiske og fangst i et tilstøtende område i Barentshavet som grenser opp til Norges og Russlands fastlandskyst § 1, skal rapporteres til Fiskeridirektoratet.

Fangster i området som nevnt i første ledd avregnes på de tildelte kvoter for norsk og russisk jurisdiksjonsområde med like andeler for hvert av de to land.

§ 7 Forbud mot fiske med torsketrål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål
Det er forbudt å fiske med stormasket trål (130 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. N 66° 30’ Ø 06° 59’
2. N 66° 21’ Ø 06° 44’
3. N 65° 43’ Ø 06° 00’
4. N 65° 20’ Ø 06° 00’
5. N 65° 20’ Ø 05° 30’
6. N 66° 00’ Ø 05° 30’
7. N 66° 30’ Ø 06° 34,27′
8. N 67° 10’ Ø 08° 00’
9. N 67° 10’ Ø 08° 35’
10. N 67° 00’ Ø 08° 18’
11. N 66° 50’ Ø 08° 09’ herifra i en rett linje til pkt. 1

Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. N 62° 36’ Ø 03° 00’
2. N 62° 10’ Ø 01° 15’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)
3. N 62° 40’ Ø 00° 52’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)

4. N 63° 00’ Ø 03° 00’ herifra i rett linje til pkt. 1.

KAPITTEL 3. FELLESBESTEMMELSER

§ 8 Beregning av fangstkvanta
Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

§ 9 Straff og inndragning
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 10 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

HØ/EW

Kategoriene
Nord for 62 annet
Melding fra fiskeridirektøren
J-25-2011
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011
Erstatter: J-259-2010
Gyldig fra: 31. 01. 2011
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 31. 01. 2011
Fiskeridirektoratet har den 31. januar 2011 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeridirektoratets forskrift av 13. desember 2010 nr. 1596 om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011 gjøres følgende endringer :

§ 3 Kvoter tildelt av Russland (ny) skal lyde:
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta tildelt Grønland fra Russland i Norges økonomiske sone nord for 62° N:

a) 4.500 tonn norsk arktisk torsk
b) 1.400 tonn norsk arktisk hyse.

Gjeldende §§ 3 – 9 blir nye §§ 4 – 10.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2011

Fiskeridirektoratet har den 13. desember 2010 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jf. forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

KAPITTEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

KAPITTEL 2. FISKET I NORGES ØKONOMISKE SONE NORD FOR 62° N

§ 2 Kvoter nord for 62° N
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

a) 2.150 tonn nordøstarktisk torsk
b) 630 tonn nordøstarktisk hyse
c) 1.000 tonn nordøstarktisk sei
d) 260 tonn andre arter som bifangst, herunder uer og blåkveite.

Etter søknad fra Grønland til norske fiskerimyndigheter, og under forutsetning av russisk aksept, har grønlandske fartøy adgang til å fiske deler av kvotene av torsk og hyse som Grønland er tildelt av Russland, i Norges økonomiske sone nord for 62° N.

§ 3 Kvoter tildelt av Russland
Uten hensyn til forbudet i § 1 har fartøy som fører grønlandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta tildelt Grønland fra Russland i Norges økonomiske sone nord for 62° N:

a) 4.500 tonn norsk arktisk torsk
b) 1.400 tonn norsk arktisk hyse.

§ 4 Bifangst av uer
Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 15 % innblanding av uer i de enkelte fangster og av landet fangst.

§ 5 Bifangst av blåkveite
Ved fiske etter andre arter er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

§ 6 Fisket i det tilstøtende område i Barentshavet
All fangst i det området som er angitt i forskrift av 11. januar 1978 nr. 5 om utlendingers fiske og fangst i et tilstøtende område i Barentshavet som grenser opp til Norges og Russlands fastlandskyst § 1, skal rapporteres til Fiskeridirektoratet.

Fangster i området som nevnt i første ledd avregnes på de tildelte kvoter for norsk og russisk jurisdiksjonsområde med like andeler for hvert av de to land.

§ 7 Forbud mot fiske med torsketrål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål
Det er forbudt å fiske med stormasket trål (130 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. N 66° 30’ Ø 06° 59’
2. N 66° 21’ Ø 06° 44’
3. N 65° 43’ Ø 06° 00’
4. N 65° 20’ Ø 06° 00’
5. N 65° 20’ Ø 05° 30’
6. N 66° 00’ Ø 05° 30’
7. N 66° 30’ Ø 06° 34,27′
8. N 67° 10’ Ø 08° 00’
9. N 67° 10’ Ø 08° 35’
10. N 67° 00’ Ø 08° 18’
11. N 66° 50’ Ø 08° 09’ herifra i en rett linje til pkt. 1

Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. N 62° 36’ Ø 03° 00’
2. N 62° 10’ Ø 01° 15’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)
3. N 62° 40’ Ø 00° 52’ (ved ytre grense for Norges økonomiske sone)

4. N 63° 00’ Ø 03° 00’ herifra i rett linje til pkt. 1.

KAPITTEL 3. FELLESBESTEMMELSER

§ 8 Beregning av fangstkvanta
Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

§ 9 Straff og inndragning
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 10 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

 

Kategoriene
Nord for 62 annet