Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-239-2010
Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark 2011
Erstatter: J-254-2009
Gyldig fra: 01. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 02. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 1. desember 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 11, 12, 16 og 42, jf forskrift om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark.

§ 2 Maksimalkvote
Det enkelte fartøy som fyller vilkårene i kapittel 2 romertall X i forskrift av 12. november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 kan fiske og lande et kvantum rognkjeks tilsvarende 2 500 kilo utilvirket rognkjeksrogn.

Ved landing av selvtilvirket rogn er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 kg tilvirket rogn avregnes som 1,2 kg av kvoten.

§ 3 Fangstperiode
Det er forbudt å drive fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark vest for 26°Ø etter 20. juni.

Det er forbudt å drive fiske etter rognkjeks i Finnmark øst for 26°Ø etter 5. juli.

Grensen ved 26°Ø trekkes slik at den samsvarer med statistikkområde 03.

§ 4 Kvoteutnyttelse
Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy.

Ved utskiftning av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommende eie i reguleringsåret.

Når det ved utskiftning gjøres fradrag etter andre og tredje ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

§ 5 Overføring av fangst
Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst fisket av et annet fartøy.

§ 6 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 7 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller gitt i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 60, 61, 62 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

mkb/ew

Kategoriene
Nord for 62 bunnfisk
Melding fra fiskeridirektøren
J-239-2010
Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark 2011
Erstatter: J-254-2009
Gyldig fra: 01. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 02. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 1. desember 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 11, 12, 16 og 42, jf forskrift om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske av 16. oktober 2001, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark.

§ 2 Maksimalkvote
Det enkelte fartøy som fyller vilkårene i kapittel 2 romertall X i forskrift av 12. november 2010 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2011 kan fiske og lande et kvantum rognkjeks tilsvarende 2 500 kilo utilvirket rognkjeksrogn.

Ved landing av selvtilvirket rogn er omregningsfaktoren 1,2 slik at 1 kg tilvirket rogn avregnes som 1,2 kg av kvoten.

§ 3 Fangstperiode
Det er forbudt å drive fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark vest for 26°Ø etter 20. juni.

Det er forbudt å drive fiske etter rognkjeks i Finnmark øst for 26°Ø etter 5. juli.

Grensen ved 26°Ø trekkes slik at den samsvarer med statistikkområde 03.

§ 4 Kvoteutnyttelse
Hvert fartøy kan bare fiske og lande en kvote. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Ved kjøp av fartøy kan ny eier ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som fartøyet totalt har fisket og levert i reguleringsåret. Dette gjelder også når fartøyet erverves til utskiftning av et annet fartøy.

Ved utskiftning av fartøy kan erstatningsfartøyet heller ikke fiske og lande mer enn det som gjenstår av den nye eiers kvote etter fradrag for det som han selv har fisket og landet med annet fartøy i vedkommende eie i reguleringsåret.

Når det ved utskiftning gjøres fradrag etter andre og tredje ledd, skal det fangstkvantum som er størst av de to alternativene trekkes fra.

§ 5 Overføring av fangst
Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst fisket av et annet fartøy.

§ 6 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 7 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller gitt i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 60, 61, 62 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

 

Kategoriene
Nord for 62 bunnfisk