Forskrift om endring av forskrift om blålange

J-240-2010
Forskrift om endring av forskrift om blålange
Erstatter: J-232-2009
Gyldig fra: 02. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 02. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har 02 desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11og 16, og forskrift om regulering av fisket etter blålange § 3 fastsatt følgende forskrift:

I forskrift av 07.desember 2009, forskrift om regulering av fiske etter blålange, gjøres det følgende endringer:

I

§ 1 (endret) skal lyde:
Det er forbudt å fiske og lande blålange i Norges økonomiske sone og territorialfarvann.

§ 2 Bifangst
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fiskes og landes inntil 10 % blålange som bifangst i annet fiske.

II

Denne forskrift trer i kraft fra 01.01.2011

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fiske etter blålange

Fiskeridirektoratet har 02 desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11og 16.

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt å fiske og lande blålange i Norges økonomiske sone og territorialfarvann.

§ 2 Bifangst
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fiskes og landes inntil 10 % blålange som bifangst i annet fiske.

§ 3 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 4 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 5 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder inntil 31. desember 2011.

mkb/ew

Kategoriene
Nord for 62 bunnfisk
Sør for 62 bunnfisk
J-240-2010
Forskrift om endring av forskrift om blålange
Erstatter: J-232-2009
Gyldig fra: 02. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 02. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har 02 desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11og 16, og forskrift om regulering av fisket etter blålange § 3 fastsatt følgende forskrift:

I forskrift av 07.desember 2009, forskrift om regulering av fiske etter blålange, gjøres det følgende endringer:

I

§ 1 (endret) skal lyde:
Det er forbudt å fiske og lande blålange i Norges økonomiske sone og territorialfarvann.

§ 2 Bifangst
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fiskes og landes inntil 10 % blålange som bifangst i annet fiske.

II

Denne forskrift trer i kraft fra 01.01.2011

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fiske etter blålange

Fiskeridirektoratet har 02 desember 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11og 16.

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt å fiske og lande blålange i Norges økonomiske sone og territorialfarvann.

§ 2 Bifangst
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det fiskes og landes inntil 10 % blålange som bifangst i annet fiske.

§ 3 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 4 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

§ 5 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder inntil 31. desember 2011.

 

Kategoriene
Nord for 62 bunnfisk
Sør for 62 bunnfisk