Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter uer i ICES statistikkområder I og II

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter uer i ICES statistikkområder I og II
Melding fra fiskeridirektøren
J-164-2010
Erstatter: J-268-2009
Gyldig fra: 16. 08. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2010
Bergen, 17. 08. 2010
Fiskeridirektoratet har den 16. august 2010 med hjemmel i forskrift av 10. desember 2009 om regulering av fiske etter uer i ICES statistikkområder I og II utenfor noen stats jurisdiksjon i 2010, fastsatt følgende forskrift:

I

I forskrift av 10. desember 2009 om regulering av fiske etter uer i ICES statistikkområder I og II utenfor noen stats jurisdiksjon i 2010 gjøres følgende endring:

§ 3 annet ledd (nytt) skal lyde:
Fartøy som deltar i fisket kan pålegges å samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

§ 8 (endret) skal lyde:
Fartøyene skal sende daglige fangstmeldinger.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om regulering av fisket etter uer i ICES statistikkområder I og II utenfor noen stats jurisdiksjon i 2010

Fiskeri- og kystdepartementet har 10. desember 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) §§ 11, 16, 36 og 47 og lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr 9 fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Forbud
Det er forbudt å fiske uer i ICES statistikkområder I og II utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) med norske fartøy i 2010.

§ 2 Totalkvote
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy som fyller vilkårene for å delta i § 3, i

perioden fra og med 15. august til og med 30. november fiske inntil 8600 tonn uer i dette området.

§ 3 Vilkår for deltakelse
Fartøy som skal delta i fisket må ha hatt adgang til å delta i dette fisket i 2009.

Fartøy som deltar i fisket kan pålegges å samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

§ 4 Salg av fartøy med deltakeradgang
Ved salg av fartøy som har deltakeradgang i fiske, kan Fiskeridirektoratet gi ny eier adgang til å delta i fiske dersom de øvrige vilkårene for deltakelse er oppfylt.

Adgang for ny eier til å delta i fiske medfører at selgers adgang til å delta med erstatningsfartøy bortfaller.

§ 5 Utskifting av fartøy med deltakeradgang
Ved utskifting av fartøy med deltakeradgang i fiske, kan Fiskeridirektoratet gi eier tillatelse til å delta i fiske med erstatningsfartøy.

Adgang til å delta i fiske med utskiftningsfartøy bortfaller når slik tillatelse gis for erstatningsfartøyet.

§ 6 Bifangst
I fisket etter andre arter i område som nevnt i § 1 kan fartøy ha inntil 1 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

§ 7 Påmelding
Fartøy som fyller vilkåret for deltakelse og som ønsker å delta må sende melding til Fiskeridirektoratet før fisket tar til.

§ 8 Rapporteringsplikt
Fartøyene skal sende daglige fangstmeldinger.

§ 9 Stopp i fisket
Fisket vil bli stoppet når totalkvoten på 8600 tonn er beregnet oppfisket av norske og utenlandske fartøy.

§ 10 Observatører
Deltakende fartøy kan pålegges å ha vitenskaplige observatører om bord.

§ 11 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell eller hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 12 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne

forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser kapittel 12 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fisket og fangst kapittel VI. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 13 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar og gjelder til og med 31. desember 2010.

HY/EW

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann