Bilag 6 – Vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2013.

Vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2013.
Vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2013.
Fiskerimuligheder for tobis i 2013 og disses fordeling på forvaltningsområder og formål.

Danmark forventes i 2013 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på 249.006 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på forvaltningsområder for tobis, som de er defineret i henhold til bilag II B punkt 3 i Rådets forordning (EU) Nr. 40/2013 af 21. januar 2013:

Område 1: 190.635 tons
Område 2: 16.549 tons
Område 3: 37.731 tons
Område 4: 3.773 tons
Område 5: 0 tons
Område 6: 317 tons
Område 7: 0 tons

For forvaltningsområde 1 og/eller 2, vil de danske rådighedsmængder på henholdsvis 190.635 og 16.549 tons muligvis blive reduceret med en samlet mængde op til 3.500 tons efter fradrag som følge af et overfiskeri i 2012.

Det er ikke tilladt for danske fartøjer at fiske tobis i norske farvande i 2013.

Der afsættes jf. § 118, stk.2 i Reguleringsbekendtgørelsen en mængde på 15.000 tons til rationsfiskeri. Denne mængde vil kunne fiskes i forvaltningsområderne 1, 2 og 3.

Dette giver, når mængderne til rationsfiskeri, dækning af overfiskeri, samt mængderne afsat til område 4 og 6 er fratrukket, en samlet foreløbig rådighedsmængde til fartøjer med individuelle overdragelige kvoter på 226.000 tons. Denne mængde vil kunne fiskes i områderne 1, 2 og 3.

Generelle vilkår for deltagelse i tobisfiskeriet i 2013:

Fartøjet skal være tilmeldt tobisfiskeriet og være opført på enten NaturErhvervstyrelsens licensliste nr. 1138 (IOK) eller licensliste nr. 1238 (tobis på rationsvilkår).

Fangstrejser, hvor der medbringes tobisredskaber, kan tidligst indledes fra det tidspunkt, hvor fartøjet er optaget på licensliste nr. 1138 eller licensliste nr. 1238, dog tidligst fra den 1. april 2013.

Fartøjer med en længde overalt på 12 meter og derover, der deltager i fiskeriet efter tobis skal være udstyret med E-logbog. For hvert slæb skal i fartøjets E-logbog angives position og tidspunkt for henholdsvis udsætning og bjærgning af redskab, samt skøn over den ombordtagne mængde. Disse oplysninger skal være opdateret ved afslutning af hvert slæb og skal umiddelbart derefter sendes til NaturErhvervstyrelsen.

Fartøjer med en længde overalt på 12 meter og derover skal være udstyret med en velfungerende fartøjsovervågningsenhed (FOE) og fartøjsføreren skal være indforstået med, at alle positionsmeldinger fra fartøjets FOE vil blive stillet til rådighed for DTU Aqua i den periode fartøjet deltager i tobisfiskeriet.

Fartøjer, der fisker tobis i område 1, 2, 3 og 6 skal udtage prøver for hvert tredje slæb, og i område 4 for hvert slæb, efter retningslinjer givet af DTU Aqua. Prøverne skal afleveres ved landing sammen med oplysninger om slæbets position, varighed og skønnet fangstmængde.

Danske fartøjer, der ønsker at deltage i tobisfiskeri i 2013, skal indsende ansøgning herom til NaturErhvervstyrelsen. Fartøjer, der disponerer over individuelle overdragelige kvoteandele for tobis, og er opført på NaturErhvervstyrelsens licensliste nr. 1138, er automatisk tilmeldt tobisfiskeriet. For fartøjer, der opfylder betingelserne for at kunne deltage i rationsfiskeri efter tobis, og som ønsker at være optaget på licensliste nr. 1238 fra fiskeriets start den 1. april 2013, skal ansøgningen være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest tirsdag den 26. marts 2013 kl. 12. Ansøgninger der indsendes senere vil blive ekspederet løbende, og vil i hovedreglen kunne behandles inden for få arbejdsdage.

Der vil gælde følgende vilkår for fiskeri af tobis i de enkelte forvaltningsområder, når fiskeriet åbnes fra den 1. april 2013:

Tobisfiskeri i Kattegat (forvaltningsområde 6):

Der vil fra den 1. april 2013 blive åbnet for et fiskeri inden for en samlet mængde på 317 tons.

Tobisfiskeri i Kattegat kan i 2013 kun udøves af fartøjer, der har en særskilt tilladelse hertil (licensliste nr. 1338). Kun fartøjer, der i perioden 2006 til 2012 kan dokumentere fangster af tobis i Kattegat, vil kunne få tildelt tilladelse til at deltage i dette fiskeri i 2013. På fangstrejser, hvor der fiskes tobis i Kattegat, må der ikke fiskes tobis i andre forvaltningsområder.

Tobisfiskeri i EU-delen af Nordsøen og Skagerrak.

Det er i 2013 forbudt at fiske tobis i forvaltningsområderne 5 og 7, som defineret i henhold til bilag II B, punkt 3 i Rådets forordning (EU) Nr. 40/2013 af 21. januar 2013.

Rationsfiskeri for tobis i Nordsøen og Skagerrak (forvaltningsområde 1, 2 og 3):

Fra 1. april 2013 åbnes der for rationsfiskeri af tobis i forvaltningsområde 1, 2 og 3 inden for en samlet mængde på 15.000 tons.

For at kunne deltage i tobisfiskeriet på rationsvilkår skal fartøjet være opført på NaturErhvervstyrelsens licensliste nr. 1238. Fartøjer, der er tildelt IOK for tobis efter den 1. januar 2008, og har overdraget disse, kan ikke opnå tilladelse til tobisfiskeri på rationsvilkår. Der er også begrænsninger for fartøjer med genanvendt tonnage fra fartøjer, der har overdraget IOK.

Fartøjer, der fisker tobis på rationsvilkår, må maksimalt fiske, medbringe og lande 100 tons tobis pr. kalenderuge.

Fiskeri af tobis i Nordsøen og Skagerrak for fartøjer med individuelle overdragelige kvoteandele.

Fartøjer med individuelle overdragelige kvoter (IOK) for tobis vil kunne påbegynde tobisfiskeri fra den 1. april 2013 i forvaltningsområderne 1, 2 og 3. Fartøjerne vil blive tildelt tobiskvoter med udgangspunkt i deres IOK-andele af en samlet mængde på 226.000 tons.

Fartøjer, der disponerer over IOK for tobis i EU-farvande i Nordsøen, samt Skagerrak og Kattegat, jf. NaturErhvervstyrelsens licens nr. 1138, må i 2013 maksimalt fiske, medbringe, og lande den mængde tobis i tons, de er tildelt justeret for evt. registrerede overførsler.

Særlige vilkår for fiskeri af tobis i område 4.

Fiskeri af tobis i område 4 inden for den danske kvote på 3.773 tons vil være forbeholdt fartøjer, der disponerer over IOK for tobis, og vil kræve en særlig adgangstilladelse.
De nærmere vilkår for dette fiskeri, herunder procedure for tilmelding, vil blive meddelt senere ved en bilag 6 meddelelse.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 22. marts 2013.