Bilag 6 – Startvilkår for tobisfiskeriet 2011

Danmark forventes i 2011 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen på mindst 322.297 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på de nye forvaltningsområder for tobis, som de er defineret i henhold til bilag II D punkt 3 i Rådets forordning (EU) Nr. 57/2011 af 18. januar 2011:
De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på de nye forvaltningsområder for tobis, som de er defineret i henhold til bilag II D punkt 3 i Rådets forordning (EU) Nr. 57/2011 af 18. januar 2011:

Område 1: 282.457 tons
Område 2: 30.111 tons
Område 3: 0 tons
Område 4: 9.434 tons
Område 5: 0 tons
Område 6: 395 tons
Område 7: 0 tons

For forvaltningsområde 3, der dækker Skagerrak og den nordøstlige del af Nordsøen er der foreløbig ikke afsat en EU-kvote. Det forventes, at der vil blive etableret en EU-kvote til et moniteringsfiskeri i dette område. Såfremt dette bliver tilfældet, vil der blive udmeldt nærmere vilkår for tobisfiskeriet i dette område.

Det er ikke tilladt at fiske tobis i norske farvande.

Der afsættes 5 % af de samlede danske rådighedsmængder af tobis til rationsfiskeri, hvilket indebærer en foreløbig kvote til rationsfiskeri på 16.115 tons.

Der afsættes ligeledes 5 % af rådighedsmængden, svarende til 16.115 tons til reserve jf. § 120 stk. 3 i Reguleringsbekendtgørelsen.

Generelle vilkår for deltagelse i tobisfiskeriet i 2011:

1. Fartøjet skal være tilmeldt tobisfiskeriet og være opført på enten Fiskeridirektoratets licensliste nr. 1138 (IOK) eller licensliste nr. 1238 (tobis på rationsvilkår).

2. Fangstrejser, hvor der medbringes tobisredskaber, kan tidligst indledes fra det tidspunkt, hvor fartøjet er optaget på licensliste nr. 1138 eller licensliste nr. 1238, dog tidligst fra den 1. april 2011.

3. Fartøjer, der deltager i fiskeriets efter tobis skal i fartøjets logbog for hvert slæb angive position og tidspunkt for henholdsvis udsætning og ombordtagning af redskab, samt skøn for den ombordtagne mængde. Fartøjer på 24 meter og derover skal være udstyret med en velfungerende E-logbog og opdatere denne ved afslutning af hvert slæb.

4. Fartøjer med en længde overalt på 15 meter og derover skal være udstyret med en velfungerende fartøjsovervågningsenhed (FOE) og fartøjsføreren skal være indforstået med, at alle positionsmeldinger fra fartøjets FOE vil blive stillet til rådighed for DTU Aqua i den periode fartøjet deltager i tobisfiskeriet.

5. Deltagende fartøjer kan, efter nærmere aftale med DTU Aqua, blive pålagt at udtage et antal tobisprøver efter retningslinjer fastsat af DTU Aqua.

Danske fartøjer, der ønsker at deltage i tobisfiskeri i 2011, skal indsende ansøgning herom til Fiskeridirektoratet. Fartøjer, der disponerer over individuelle overdragelige kvoteandele for tobis, og er opført på Fiskeridirektoratets licensliste nr. 1138 er automatisk tilmeldt tobisfiskeriet. For fartøjer, der opfylder betingelserne for at kunne deltage i rationsfiskeri efter tobis og som ønsker at være optaget på licensliste nr. 1238 fra fiskeriets start den 1. april 2011 skal ansøgningen være Fiskeridirektoratet i hænde senest den 29. marts 2011.

Der vil gælde følgende startvilkår for fiskeri af tobis i de enkelte farvands- og eller forvaltningsområder, når fiskeriet åbnes den 1. april 2011:

Tobisfiskeri i Kattegat (forvaltningsområde 6):
Der vil fra den 1. april 2011 blive åbnet for et fiskeri inden for en samlet mængde på 395 tons.

Tobisfiskeri i Kattegat kan i 2011 kun udøves, af fartøjer, der har en særskilt tilladelse hertil (licensliste nr. 1338). Kun fartøjer, der i perioden 2006 til 2010 kan dokumentere fangster af tobis i Kattegat vil kunne søge om og få tildelt tilladelse til at deltage i dette fiskeri i 2011. På fangstrejser, hvor der fiskes tobis i Kattegat, må der ikke fiskes tobis i andre farvandsområder.

Tobisfiskeri i Skagerrak.
Det er indtil andet meddeles forbudt at fiske tobis i Skagerrak.

Tobisfiskeri i Nordsøen.
Det er indtil videre forbudt, at fiske tobis i forvaltningsområderne 3, 5 og 7, som defineret i henhold til bilag II D punkt 3 i Rådets forordning (EU) Nr. 57/2011 af 18. januar 2011.

Rationsfiskeri for tobis i Nordsøen (forvaltningsområde 1 og 2):
Fra 1. april 2011 åbnes der for rationsfiskeri af tobis i forvaltningsområde 1 og 2 inden for en samlet mængde på 16.115 tons.

For at kunne deltage i tobisfiskeriet på rationsvilkår skal fartøjet være tilmeldt dette og være opført på Fiskeridirektoratets licensliste nr. 1238. Fartøjer, der er tildelt IOK for tobis efter den 1. januar 2008, og har overdraget disse, kan ikke opnå tilladelse til tobisfiskeri på rationsvilkår. Der er også begrænsninger for fartøjer med genanvendt tonnage fra fartøjer, der har overdraget IOK.

Fartøjet, der fisker tobis på rationsvilkår, må maksimalt fiske, medbringe og lande 100 tons tobis pr. fangstrejse, dog højst 250 tons pr. kalenderuge.

Fiskeri af tobis i Nordsøen for fartøjer med individuelle overdragelige kvoteandele.

Fartøjer med individuelle overdragelige kvoter (IOK) for tobis vil kunne påbegynde tobisfiskeri fra den 1. april 2011 i forvaltningsområderne 1, 2 og 4. Fartøjerne vil blive tildelt tobiskvoter med udgangspunkt i deres IOK-andele af en samlet mængde på 289.672 tons.

Fartøjer, der disponerer over IOK for tobis i EU-farvande i Nordsøen, samt Skagerrak og Kattegat, jf. Fiskeridirektoratets licens nr. 1138, må i 2011 maksimalt fiske medbringe og lande den mængde tobis i tons de er tildelt justeret for evt. registrerede overførsler.

Der fastsættes et fikspunkt på 12.000 tons for IOK fartøjers fiskeri i forvaltningsområde 2. Når denne mængde skønnes opfisket udsendes en bilag 6 meddelelse, hvoraf der vil fremgå begrænsninger i adgangen til at fiske tobis i område 2.

Fiskeri af tobis i område 4.

Fiskeri af tobis i område 4 inden for en forventet dansk kvote på 9.434 tons vil være forbeholdt fartøjer, der disponerer over IOK for tobis, og vil kræve en særlig adgangstilladelse, udstedt af Fiskeridirektorats Døgnvagt. Anmodning om særlig adgangstilladelse til at fiske tobis i område 4 skal sendes på mail til sat@fd.dk eller pr. telefax til 33 45 58 94. Anmodningen skal sendes mellem 12 og 24 timer inden fiskeriet påtænkes indledt, og skal indeholde oplysning om fartøjets navn, havnekendingsnummer, aktuel fangst af tobis ombord og fartøjets maksimale lastekapacitet.

Døgnvagten vil kun give tilladelse til fiskeri i område 4, såfremt fartøjets maksimale lastekapacitet fratrukket den aktuelle fangst af tobis ombord, ikke overstiger den til enhver tid opgjorte danske restkvote i område 4 under hensyntagen til allerede givne adgangstilladelser til området. Tilladelsen til at fiske tobis i område 4 gælder kun den pågældende fangstrejse og kun indtil området forlades. Såfremt fartøjet ikke er til stede i område 4 senest 24 timer efter tilladelsen er givet bortfalder denne automatisk. Ved udsejling af område 4 skal fartøjsføreren straks pr. mail til sat@fd.dk eller pr. telefax til 33 45 58 94 oplyse om fangsten af tobis taget i område 4.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 21. marts 2011