Bilag 6 meddelelese om vilkår gældende for tobisfiskeri i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen fra 15. ap

Meddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen:
Meddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen:

Vilkår gældende for tobisfiskeri i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen fra 15. april 2012.

Fiskerimuligheder for tobis i 2012 og disses fordeling på forvaltningsområder og formål.

Danmark forventes i 2012 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på 34.072 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på forvaltningsområder for tobis, som de er defineret i henhold til bilag II B punkt 3 i Rådets forordning (EU) Nr. 44/2012 af 17. januar 2012:

Område 1: 19.526 tons
Område 2: 4.717 tons
Område 3: 4.717 tons
Område 4: 4.717 tons
Område 5: 0 tons
Område 6: 395 tons
Område 7: 0 tons

Dertil kommer en ikke fisket mængde på 20.392 tons tobis, som er overført fra 2011 jf. bestemmelserne herom i Rådets forordning (EF) Nr. 847/96 af 6. maj 1996. Denne mængde vil blive stillet til rådighed for fiskeri i forvaltningsområde 1, således at de samlede danske fiskerimuligheder i dette område fra 15. april 2012 vil være på 39.918 tons. For Kattegat, forvaltningsområde 6, forventes den danske rådighedsmængde på 395 tons, at blive reduceret med ca. 75 tons til 320 tons efter fradrag som følge af et overfiskeri i 2011.

Det er ikke tilladt for danske fartøjer at fiske tobis i norske farvande i 2012.

Der afsættes jf. § 118, stk.2 i Reguleringsbekendtgørelsen foreløbigt en mængde på 15.000 tons til rationsfiskeri. Denne mængde vil kunne fiskes i forvaltningsområderne 1, 2 og 3.

Der afsættes 1 % af den samlede danske rådighedsmængde af tobis i områderne 1, 2, 3 og 4, svarende til 541 tons, til reserve til låne-IOK for førstegangsetablerede jf. § 74 stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen. Mængden vil blive stillet til rådighed i forvaltningsområde 1.

Der afsættes yderligere en mængde på 919 tons af den danske kvote i forvaltningsområde 1 til et forsøgsfiskeri med skånsomme tobisredskaber på Doggerbanke.

Dette giver en samlet foreløbig rådighedsmængde til fartøjer med individuelle overdragelige kvoter på 37.609 tons. Denne mængde vil kunne fiskes i områderne 1, 2, 3 og 4.

Periodeopdeling af danske kvoter for område 2 og 3.

For at sikre en passende spredning af det danske moniteringsfiskeri i område 2 og 3, vil der i perioden fra 15. april til 15. maj 2012 maksimalt kunne fiskes følgende mængder:

Område 2: 2.500 tons
Område 3: 3.000 tons

NaturErhvervstyrelsen vil, såfremt mængden skønnes fisket inden for den angivne periode, udsende bilag 6 meddelelse, der med kort varsel stopper fiskeriet. Eventuelt ikke fiskede mængder vil blive videreført til perioden efter den 15. maj 2012.

Generelle vilkår for deltagelse i tobisfiskeriet i 2012:

Fartøjet skal være tilmeldt tobisfiskeriet og være opført på enten NaturErhvervstyrelsens licensliste nr. 1138 (IOK) eller licensliste nr. 1238 (tobis på rationsvilkår).

Fangstrejser, hvor der medbringes tobisredskaber, kan tidligst indledes fra det tidspunkt, hvor fartøjet er optaget på licensliste nr. 1138 eller licensliste nr. 1238, dog tidligst fra den 15. april 2012.

Fartøjer med en længde overalt på 12 meter og derover, der deltager i fiskeriets efter tobis skal være udstyret med en velfungerende E-logbog. For hvert slæb skal i fartøjets E-logbog angives position og tidspunkt for henholdsvis udsætning og bjærgning af redskab, samt skøn over den ombordtagne mængde. Disse oplysninger skal være opdateret ved afslutning af hvert slæb og skal umiddelbart derefter sendes til NaturErhvervstyrelsen.

Fartøjer med en længde overalt på 12 meter og derover skal være udstyret med en velfungerende fartøjsovervågningsenhed (FOE) og fartøjsføreren skal være indforstået med, at alle positionsmeldinger fra fartøjets FOE vil blive stillet til rådighed for DTU Aqua i den periode fartøjet deltager i tobisfiskeriet.

Fartøjer, der fisker tobis i område 1, 2 eller 3 skal udtage prøver for hvert tredje slæb og i område 4 for hvert slæb, efter retningslinjer givet af DTU Aqua. Prøverne skal afleveres ved landing sammen med oplysninger om slæbets position, varighed og skønnet fangstmængde.

Danske fartøjer, der ønsker at deltage i tobisfiskeri i 2012, skal indsende ansøgning herom til NaturErhvervstyrelsen. Fartøjer, der disponerer over individuelle overdragelige kvoteandele for tobis og er opført på NaturErhvervstyrelsens licensliste nr. 1138, er automatisk tilmeldt tobisfiskeriet. For fartøjer, der opfylder betingelserne for at kunne deltage i rationsfiskeri efter tobis, og som ønsker at være optaget på licensliste nr. 1238 fra fiskeriets start den 15. april 2012, skal ansøgningen være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest torsdag den 12. april 2012.

Der vil gælde følgende vilkår for fiskeri af tobis i de enkelte farvands- og eller forvaltningsområder, når fiskeriet åbnes fra den 15. april 2012:

Tobisfiskeri i Kattegat (forvaltningsområde 6):

Der vil fra den 15. april 2012 blive åbnet for et fiskeri inden for en samlet mængde på 320 tons.

Tobisfiskeri i Kattegat kan i 2012 kun udøves, af fartøjer, der har en særskilt tilladelse hertil (licensliste nr. 1338). Kun fartøjer, der i perioden 2006 til 2011 kan dokumentere fangster af tobis i Kattegat, vil kunne søge om og få tildelt tilladelse til at deltage i dette fiskeri i 2012. På fangstrejser, hvor der fiskes tobis i Kattegat, må der ikke fiskes tobis i andre farvandsområder.

Tobisfiskeri i EU-delen af Nordsøen og Skagerrak.

Det er i 2012 forbudt, at fiske tobis i forvaltningsområderne 5 og 7, som defineret i henhold til bilag II B punkt 3 i Rådets forordning (EU) Nr. 44/2012 af 18. januar 2012.

Rationsfiskeri for tobis i Nordsøen og Skagerrak (forvaltningsområde 1, 2 og 3):

Fra 15. april 2012 åbnes der for rationsfiskeri af tobis i forvaltningsområde 1, 2 og 3 inden for en samlet mængde på 15.000 tons.

For at kunne deltage i tobisfiskeriet på rationsvilkår skal fartøjet være tilmeldt dette og være opført på NaturErhvervstyrelsens licensliste nr. 1238. Fartøjer, der er tildelt IOK for tobis efter den 1. januar 2008, og har overdraget disse, kan ikke opnå tilladelse til tobisfiskeri på rationsvilkår. Der er også begrænsninger for fartøjer med genanvendt tonnage fra fartøjer, der har overdraget IOK.

Fartøjer, der fisker tobis på rationsvilkår, må maksimalt fiske, medbringe og lande 50 tons tobis pr. kalenderuge fra enten område 2 og eller område 3. Perioden fra og med søndag den 15. april til og med søndag den 22. april betragtes i den forbindelse som en kalenderuge. Der gælder foreløbig ingen mængdemæssige begrænsninger ved rationsfiskeri af tobis i område 1. Der må frem til og med søndag den 29. april 2012 på en given fangstrejse kun fiskes tobis i et forvaltningsområde.

Fiskeri af tobis i Nordsøen og Skagerrak for fartøjer med individuelle overdragelige kvoteandele.

Fartøjer med individuelle overdragelige kvoter (IOK) for tobis vil kunne påbegynde tobisfiskeri fra den 15. april 2012 i forvaltningsområderne 1, 2, 3 og 4. Fartøjerne vil blive tildelt tobiskvoter med udgangspunkt i deres IOK-andele af en samlet mængde på 37.609 tons.

Fartøjer, der disponerer over IOK for tobis i EU-farvande i Nordsøen, samt Skagerrak og Kattegat, jf. NaturErhvervstyrelsen licens nr. 1138, må i 2012 maksimalt fiske medbringe og lande den mængde tobis i tons de er tildelt justeret for evt. registrerede overførsler.

Fartøjer, der fisker tobis på IOK-vilkår, må maksimalt fiske, medbringe og lande 50 tons tobis pr. kalenderuge fra enten område 2 eller område 3. Perioden fra og med søndag den 15. april til og med søndag den 22. april betragtes i den forbindelse som en kalenderuge. IOK-fartøjer kan frit fiske tobis i område 1 , forudsat at det sker inden for fartøjets IOK-tildeling. Der må frem til og med søndag den 29. april 2012 på en given fangstrejse kun fiskes tobis i et forvaltningsområde.

Særlige vilkår for fiskeri af tobis i område 4.

Fiskeri af tobis i område 4 inden for den danske kvote på 4.717 tons vil være forbeholdt fartøjer, der disponerer over IOK for tobis, og vil kræve en særlig adgangstilladelse, udstedt af NaturErhvervstyrelsens FiskeriMoniteringsCenter (FMC). Anmodning om særlig adgangstilladelse til at fiske tobis i område 4 skal sendes på mail til fmc@naturerhverv.dk eller pr. telefax til 33 45 58 94. Anmodningen skal sendes mellem 12 og 24 timer inden fiskeriet påtænkes indledt, og skal indeholde oplysning om fartøjets navn, havnekendingsnummer, aktuel fangst af tobis om bord og fartøjets maksimale lastekapacitet.

FMC vil kun give tilladelse til fiskeri i område 4, såfremt fartøjets maksimale lastekapacitet fratrukket den aktuelle fangst af tobis om bord, ikke overstiger den til enhver tid opgjorte danske restkvote i område 4 under hensyntagen til allerede givne adgangstilladelser til området. Når den danske restkvote i område 4 er på under 1.000 tons vil FMC kun tildele adgangstilladelser med en specifik mængde under hensyntagen til størrelsen af restkvoten. Tilladelsen til at fiske tobis i område 4 gælder kun den pågældende fangstrejse, og kun indtil området forlades. Såfremt fartøjet ikke er til stede i område 4 senest 24 timer efter, tilladelsen er givet, bortfalder denne automatisk. Ved udsejling af område 4 skal fartøjsføreren straks pr. mail til fmc@naturerhverv.dk eller pr. telefax til 33 45 58 94 oplyse om fangsten af tobis taget i område 4.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 3. april 2012.