Vigtige rev i Kattegat og vestlige Østersø beskyttes

Vigtige rev i Kattegat og vestlige Østersø beskyttes

Miljø- og Fødevareministeriet beskytter fra 1. januar en lang række rev i flere Natura 2000-områder i Kattegat og vestlige Østersø. Disse naturområder vil være de første Natura 2000 områder i Danmark, som beskyttes under international regulering.

Miljø- og Fødevareministeriet beskytter nu flere stenrev og boblerev mod fiskeriaktiviteter på havbunden. De naturbeskyttede rev ligger i Natura 2000-områder, hvor fiskere fra både Danmark og andre europæiske lande fisker.

Den internationale beskyttelse er den første af sin slags i EU og en del af EU´s Habitatdirektiv, hvor der gøres en aktiv indsats for at bevare og beskytte en række udpegede habitattyper og arter. Beslutningen om at beskytte revene i Kattegat og vestlige Østersø kommer på dansk initiativ og efter dialog med de berørte nabolande.

Beskyttelsen af de danske rev betyder, at det fra 1. januar 2016 er forbudt at fiske med bundgående fiskeredskaber ved stenrev i 10 områder, og at alle former for fiskeri ved boblerev i områderne forbydes. Reglerne gælder også i en 240 meter bufferzoner omkring revene.

Rev er vigtige for biodiversiteten i havet

Da revene blandt andet fungerer som gyde- og opvækstområder for en lang række fiskearter, er der i Danmark udpeget i alt 65 Natura 2000-områder til beskyttelse af rev. I 2012 satte NaturErhvervstyrelsen gang i arbejdet med få beskyttet de rev, som ikke allerede var beskyttet i den nuværende lovgivning.

Arbejdet tog udgangspunkt i Naturstyrelsens kortlægning af områderne, og i 2013 blev den første nationale Natura 2000 bekendtgørelse offentliggjort og omfattede beskyttelse af rev i fire kystnære områder. Med den nye internationale regulering beskyttes yderligere 10 områder, og i løbet af 2016 vil rev i yderligere 10 kystnære Natura 2000-områder blive beskyttet.

Derudover sætter NaturErhvervstyrelsen i 2016 også gang i processen med at beskytte yderligere syv Natura 2000-områder med internationale fiskeriinteresser i Kattegat og vestlige Østersø.

Udpegede rev i Nordsøen vil også blive beskyttet, når områderne er blevet kortlagt.

Et boblerev er en revtype, der består af undersøiske sandstensformationer, og som bobler af metangas – og som i Danmark kun findes få steder i Kattegat. Revene har et rigt plante- og dyreliv.

Du kan læse mere om Natura 2000-områder på vores hjemmeside