Østersøen: Kommissionens forslag sigter mod at forbedre bestandens langsigtede bæredygtighed
Kommissionen foreslår afbalancerede kvoter, efter et forsigtigheds-princip, af fiskeriets muligheder i Østersøen for næste år 2020.

Østersøen: Kommissionens forslag sigter mod at forbedre bestandens langsigtede bæredygtighed

Kommissionen foreslår afbalancerede kvoter, efter et forsigtigheds-princip, af fiskeriets muligheder i Østersøen for næste år 2020.

Kommissionen har netop vedtaget et forslag for de kommercielt vigtigste fiskebestande i Østersøen for 2020.

Baseret på den seneste videnskabelige rådgivning, foreslår Kommissionen nu at øge fiskeriet efter sild i Rigabugten og samtidig opretholde de samme kvoter / mængder for laks i Finskebugten. For de resterende bestande / arter, der er omfattet af forslaget, foreslår Kommissionen et mindre fiskeri.

EU-Kommisær Karmenu Vella, for miljø, søfartsanliggender og fiskeri forklarer: »På trods af indsatsen fra vores fiskere og myndigheder er situationen for fiskebestandene i Østersøen fortsat alvorlig, især for den østlige Østersø-torsk og den vestlige Østersø-sild. I tråd med den videnskabelig rådgivning foreslår vi derfor, efter et forsigtighedsprincip, en fiskeri-kvote for at sikre, at bæredygtigt fiskeri kan fortsætte i Østersøen over tid.«

De foreslåede tilladte fangster (TAC) er baseret på den videnskabelige rådgivning, fra Det Internationale Havforskningsråd (ICES) omkring havene og følger den flerårige forvaltningsplan for Østersøen, der blev vedtaget i 2016 af Europa-Parlamentet og Rådet.

Med en indsats fra både fiskere, industri og offentlige myndigheder er det i de senere år lykkedes at genopbygge vigtige bestande i Østersøen. Det er lykkedes for 7 ud af 8 bestande, at sikre et maksimalt bæredygtigt fiskeri og med et MSY (The maximum sustainable yield), der dækker 95% af alle fiskelandinger.

Forskere har imidlertid opdaget, at situationen er forværret og det derfor er nødvendigt med nye og afgørende tiltag for at genopbygge alle bestande og arter, så de kan vokse sig store og dermed leve op til et bæredygtigt niveau, der stemmer overvens med bestemmelserne i MSY.

Rådet vil nu undersøge Kommissionens forslag med henblik på vedtagelse af det på et ministermøde den mandag den 14. til og med tirsdag den 15. Oktober 2019.

Torsk
For den østlige Østersø-torsk fandt forskere, at bestands-størrelsen er faldet markant og allerede på nuværende har været under den biologiske grænse, i nogen tid. Derfor vedtog Kommissionen i juli måned, at forbyde fiskeriet efter torsk i disse områder indtil nytår, og forbød samtidig fiskeriet efter torsk i de områder, hvor den østlige Østersø-torsk er mest til stede. For 2020 foreslår Kommissionen kun at tillade bifangster og desuden foreslår den, at forlænge den eksisterende gyde-afslutningstid i tid og omfang og forbyde rekreativt fiskeri i de områder, hvor den østlige Østersø-torsk færdes.

Den vestlige Østersø-torsk havde været på et meget lavt niveau i flere år og med sidste års indikationerne viser disse imidlertid en stigende bestand. Baseret på dette var de samlede tilladte fangster for 2019 70% højere. Desværre indikerede de seneste videnskabelige observationer, at bestandsstørrelsen ikke steg så meget, som tidligere forventet og anslået.

Derfor foreslår Kommissionen nu, at reducere de samlede tilladte fangster med 68%, og at genindføre lukning i gydeperioden, og at reducere antallet af fisk for de rekreative fiskere, til 2 om dagen. Endvidere foreslår Kommissionen at begrænse brugen af ​​TAC i dybere liggende farvande til bifangster og helt forbyde rekreativt fiskeri efter torsk. Disse foranstaltninger er nødvendige på grund af tilstedeværelse af både vestlige og østlige Østersø-torsk i et specifikt område og på baggrund af den usædvanlige dårlige tilstand af den østlige bestand.

sild
Bestandsstørrelsen af ​​vestlig Østersø-sild skal forblive under de sikre biologiske grænser. Kommissionen foreslår derfor at reducere de samlede tilladte fangstmængder med 71%, hvilket ifølge det videnskabelig råd (ICES), anslås at bringe bestandsstørrelsen tilbage og over de sikre biologiske grænser for 2022. For den centrale sild foreslår Kommissionen en reduktion på 10%, da bestanden kun er afhængig af et års god reproduktion og en reduktion på 27% for den Botniske bugt i overensstemmelse med ICES-rådgivningen, mens situationen for Riga-silden, derimod muliggør en stigning på 11%.

Rødspætte
Mens rødspættebestanden i det østlige Østersø fortsætter med at vokse, blev biomassen fra den større bestand i den Vestlige Østersø reduceret betydeligt. Efter den videnskabelig rådgivning om det maksimale bæredygtige udbytte, foreslår Kommissionen nu, at reducere fiskerimulighederne med 32%.

brisling
Biomassen af ​​brisling blev ligeledes revideret ned, og bestanden er kun afhængig af et års god reproduktion. I overensstemmelse med videnskabelig rådgivning foreslår Kommissionen derfor en reduktion på 25%.

Baggrund
Forslaget er en del af EU’s måde at tilpasse fiskeriniveauerne til de langsigtede bæredygtighedsmål og det maksimalt bæredygtigt udbytte inden 2020, som aftalt af Rådet og Europa-Parlamentet i den fælles EU-fiskeripolitik. Kommissionens forslag er også i overensstemmelse med de politiske intentioner, der er udtrykt i Kommissionens meddelelse om fiskerimuligheder for 2020 og stemmer overens med den flerårige plan for forvaltning af torsk, sild og brisling i Østersøen.