NVG sild kan opnår større værdi ved ændring af fangsttider og mønstre.

NVG sild kan opnår større værdi ved ændring af fangsttider og mønstre.

Nye undersøgelser af den Norske vårgydende Sild (NVG), viser at der gennem de seneste femten år er sket en ændring i fangsttiderne og fangstmønstrene. Sild fanget i perioden januar og februar måned opnår ikke samme værdi til fiskerne, som sild fanget sidst på året.
En ændring i fangsttider og mønstre kan ændre på dette. Dette er måske mere oppe i tiden end tidligere, da udviklingen går mod mindre kvoter og derved skaber et behov for at øge værdien af de sild man faktisk fanger.

Det Norske Fiskeri- og Havbrugsnæringens Forskningsråd (FHF) kommer med et prospekt ”Kan ændret fangstmønstre øge værdien af NVG Sild?” Hvor man analyserer marked og ved modeller og simuleringer, beskriver hvordan den optimale kvote fordeling bør være mellem sæsonerne.

I prospektet anvises at man kan opnå større fangstværdi ved en ændret og mere optimal fordeling af vårgyde Sild NVG, og at dette vil resultere i 3,7% højere værdi end ved den nuværende fordeling.

Efterspørgselen efter sild er stigende på verdensmarked og er efter rapportens konklusion størst i efterårsmånederne september til december. Dette faktum sammenholdt med at NVG silde kvoterne, for den største parts vedkommende, fanges i de tidligere måneder af året, Januar til marts. En ændring her kan give en større økonomisk gevinst ved at kvote fordelingen indrettes efter dette.