Mere effektiv forvaltning for bæredygtigt fiskeri

Mere effektiv forvaltning for bæredygtigt fiskeri

Efter to år med høringer og udarbejdelser, foreslår Europa-Kommissionen en reform af den fælles fiskeripolitik. Målet er at standse den store udnyttelse af ressourcerne, som er kernen i den europæiske fiskerisektors problemer.
Der er ingen tvivl om at de fleste bestande er overfisket. Flåden er for stor, fiskernes levestandard er faldende, og flere og flere fiskeprodukter skal importeres. Kommissionens hensigt er at levere løsninger til de problemer som fiskeriet har i kølvandet på reformen i 2002.

I 2009 offentliggjorde Kommissionen sin grønbog som opfordrer til en reform af den fælles fiskeripolitik. Den tidligere reform (i 2002) havde lagt grunden til et bæredygtigt og en mere rummelig udnyttelse af ressourcerne, navnlig ved indførelse af langsigtede forvaltningsplaner, og ved at indføre princippet om maksimal bæredygtigt udbytte, og at eliminere flådens finansiering samt  skabe regionaltrådgivende råd (RAC), der skal fastsætte nye regler for kontrol m.m.

Men på trods af fremskridt siden 2002 er det langt fra tilstrækkeligt. Et centralt punkt i den europæiske fiskeindustri, er problemet med overkapacitet i flåden: Der er for mange fartøjer. Denne overkapacitet fører til en overudnyttelse af bestandene, som igen fører til reduceret rentabiliteten i fiskeriet.

Mere effektiv forvaltning for bæredygtigt fiskeri.

I 2009 skitserede Grønbogen vejen frem, herunder til et nyt system for fordeling af fiskerimuligheder, der automatisk resulterer i tilpasning af flådekapaciteten til de kvoter der er til rådighed. Sammen med mere decentral styring og større inddragelse af industrien i forvaltning af ressource og fiskeriet.

Efter offentliggørelsen af R03;R03;denne grønbog har Kommissionen hørt fiskeriets aktørere og repræsentanter for fiskerisektoren og nærområdet, deres forskellige meninger, som skal omfattes i en ny fælles fiskeripolitik.

Streng og langsigtet forvaltning

Den foreslåede reform er baseret på en håndfuld enkle principper, der fuldstændigt vil ændre den måde, europæisk fiskeri forvaltes på. For det første antages det, at alle bestande skal udnyttes på en sådan måde, at det kan holde dem over det niveau, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY), som er en international forpligtelse den Europæiske Union og alle dens medlemsstater i 2002, skal have opfyldt i 2015.

For at opnå og opretholde dette mål:

Må fiskeriet blive forvaltet mere strengt og basere sig på en langsigtet og flerårig forvaltningsplan.
– Stram styring kræver mere avancerede videnskabelige viden om de maritime økosystemer og om materiel udvikling.
– Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at udvikle forskningsprogrammer for fiskeriet og for at forbedre deres indsamling og udveksling af statistiske data for at give bedre input til deres videnskabeligt arbejde.
– Kommissionen ønsker også at styrke strukturen omkring den videnskabelige høring.

Reformen sigter også mod at eliminere udsmid af bifangster:

På længere sigt for de kommercielle arter, som gradvist fortsæter frem til 2015. .Det foreslås at tælle alle fangster ogholde dem op mod de samlede tilladte fangstmængder. — – Målet er dog at der organiseres og overvåges på en såkan måde, at det forhindres en sådan bifangst smides i havet igen.
– Gennem en bedre fordeling af kvoter i de blandede fiskerier.
– Bedre opfølgning af deres anvendelse i medlemsstaterne .

Takket være denne reform, bør Europas fiskebestande:

genoprettes til niveauer, der udnyttes bæredygtigt.
– Fiskeindustrien bør vende tilbage til økonomisk sunde rutiner og skabe nye og attraktive arbejdspladser.
– Mere bæredygtigt fiskeri og en mere moderne akvakultur sektor, der skal give grundlaget for udvikling af kystområderne.
– Forbrugerne vil få adgang til bæredygtigt forvaltede fisk af fineste kvalitet.

Reformen, der foreslås af Europa-Kommissionen, sigter mod at løse problemet for den europæiske fiskerisektor. Alt for mange fartøjer kappes om de knappe ressourcer af fisk, krebsdyr og bløddyr.