Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Melding fra fiskeridirektøren
J-292-2010
Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
Erstatter: J-182-2010
Gyldig fra: 22. 12. 2010
Bergen, 22. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 22. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 15, 16 og 34, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift

I

I forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

§ 3 nr. 1 bokstav a (endret) skal lyde:
Det er forbudt å bruke trål eller snurrevad dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn fastsatt nedenfor.

1. Nord for 64°N.

a) 130 mm.

§ 16 bokstav e (endret) skal lyde:
I perioden 1. september – 31. desember er det forbudt å fiske med trål i området som beskrevet i § 3 nr. 2 for fartøy med ringnottillatelse som etter søknad har fått tillatelse til å fiske makrell, taggmakrell (hestmakrell) og sild i Nordsjøen med trål, jfr. forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-25.

§ 23 annet ledd bokstav b (endret) skal lyde:

b) Fiske etter uer nord for 62° N 120 mm

§ 41 bokstav e (endret) skal lyde:
For norske fartøy er det ved fiske med konsumtrål eller snurrevad, er det uten hensyn til forbudet i § 15 bokstav f) tillatt å ha inntil 20 % bifangst av breiflabb regnet i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Ved fiske med reketrål er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av breiflabb regnet i vekt i det enkelte hal og om bord. Ved fiske med garn etter andre arter er det tillatt å ha inntil 5 % breiflabb regnet i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy som fisker med småmasket trål kan ha inntil 0,5 % bifangst av breiflabb i vekt i de enkelte fangster og ved landing, men maksimalt 500 kg breiflabb pr. tur.

§ 43 nr. 2 (endret) skal lyde:

2. Torsk

a) nord for 62° N 44 cm

b) sør for 62° N 40 cm

§ 43 nr. 3 (endret) skal lyde:

3. Hyse

a) nord for 62° N 40 cm

b) sør for 62° N 31 cm

§ 46 annet ledd (endret) skal lyde:
Ved fiske etter torsk, hyse og sei med trål og konvensjonelle redskap nord for 62°N er det adgang til å ha til sammen 15 % torsk, hyse og sei under minstemål i antall i de enkelte fangster. Ved fiske etter hyse med line i statistikkområde 03 (Øst-Finnmark) er det adgang til å ha til sammen 20 % torsk, hyse og sei under minstemål i antall i de enkelte fangster.

§ 48 første ledd (endret) skal lyde:
All fangst av fisk skal føres i land. Dette gjelder likevel ikke for:

1. Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven. Slik fangst skal straks slippes på sjøen.

2. Død eller døende fisk av andre arter enn:

Akkar
Ansjos
Blåkveite
Blålange
Blåsteinbit
Breiflabb
Brisling
Brosme
Brudefisk (beryx)
Dolkfisk
Flekkpagell
Flekksteinbit
Glatthodefisk
Gråsteinbit
Hai, herunder
– blåhai
– håkjerring
– pigghå
Havabbor
Hestmakrell*
Hyse
Hvitting
Isgalt
Kolmule
Kveite
Lange
Lodde
Lyr
Lysing
Makrell
Makrellstørje
Morider
Orange Roughy
Polartorsk
Reke
Rognkjeks
Rødspette og andre flyndrearter
Sardin
Sei*
Sil, herunder tobis
Sild
Skate
Skjellbrosme
Skolest
Slirefisk
Snøkrabbe
Strømsild
Torsk
Tunger
Uer
Var, herunder
– piggvar
– slettvar
– glassvar
Vassild
Vrakfisk
Øyepål
Ål

§ 68 første ledd (endret) skal lyde:
Fartøy over 24 meter største lengde skal ha om bord oppdaterte tegninger eller beskrivelse av lasterom og andre oppbevaringsrom for fisk og fiskeprodukter, samt rørsystem som er egnet til å transportere fisk og biprodukter av fisk. Dersom fartøyet deltar i fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) eller i EU-farvann, gjelder dette kravet for fartøy over 17 meter største lengde.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

Forskriften lyder etter dette:

HØ/EW

Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

(374,21 kB)
Vedlegg:

(79,60 kB)
(71,14 kB)
(201,43 kB)
Kategoriene
Nord for 62 annet
Sør for 62 annet
Melding fra fiskeridirektøren
J-292-2010
Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
Erstatter: J-182-2010
Gyldig fra: 22. 12. 2010
Bergen, 22. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 22. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 15, 16 og 34, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98 fastsatt følgende forskrift

I

I forskrift av 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer:

§ 3 nr. 1 bokstav a (endret) skal lyde:
Det er forbudt å bruke trål eller snurrevad dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn fastsatt nedenfor.

1. Nord for 64°N.

a) 130 mm.

§ 16 bokstav e (endret) skal lyde:
I perioden 1. september – 31. desember er det forbudt å fiske med trål i området som beskrevet i § 3 nr. 2 for fartøy med ringnottillatelse som etter søknad har fått tillatelse til å fiske makrell, taggmakrell (hestmakrell) og sild i Nordsjøen med trål, jfr. forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-25.

§ 23 annet ledd bokstav b (endret) skal lyde:

b) Fiske etter uer nord for 62° N 120 mm

§ 41 bokstav e (endret) skal lyde:
For norske fartøy er det ved fiske med konsumtrål eller snurrevad, er det uten hensyn til forbudet i § 15 bokstav f) tillatt å ha inntil 20 % bifangst av breiflabb regnet i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Ved fiske med reketrål er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av breiflabb regnet i vekt i det enkelte hal og om bord. Ved fiske med garn etter andre arter er det tillatt å ha inntil 5 % breiflabb regnet i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy som fisker med småmasket trål kan ha inntil 0,5 % bifangst av breiflabb i vekt i de enkelte fangster og ved landing, men maksimalt 500 kg breiflabb pr. tur.

§ 43 nr. 2 (endret) skal lyde:

2. Torsk

a) nord for 62° N 44 cm

b) sør for 62° N 40 cm

§ 43 nr. 3 (endret) skal lyde:

3. Hyse

a) nord for 62° N 40 cm

b) sør for 62° N 31 cm

§ 46 annet ledd (endret) skal lyde:
Ved fiske etter torsk, hyse og sei med trål og konvensjonelle redskap nord for 62°N er det adgang til å ha til sammen 15 % torsk, hyse og sei under minstemål i antall i de enkelte fangster. Ved fiske etter hyse med line i statistikkområde 03 (Øst-Finnmark) er det adgang til å ha til sammen 20 % torsk, hyse og sei under minstemål i antall i de enkelte fangster.

§ 48 første ledd (endret) skal lyde:
All fangst av fisk skal føres i land. Dette gjelder likevel ikke for:

1. Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven. Slik fangst skal straks slippes på sjøen.

2. Død eller døende fisk av andre arter enn:

Akkar
Ansjos
Blåkveite
Blålange
Blåsteinbit
Breiflabb
Brisling
Brosme
Brudefisk (beryx)
Dolkfisk
Flekkpagell
Flekksteinbit
Glatthodefisk
Gråsteinbit
Hai, herunder
– blåhai
– håkjerring
– pigghå
Havabbor
Hestmakrell*
Hyse
Hvitting
Isgalt
Kolmule
Kveite
Lange
Lodde
Lyr
Lysing
Makrell
Makrellstørje
Morider
Orange Roughy
Polartorsk
Reke
Rognkjeks
Rødspette og andre flyndrearter
Sardin
Sei*
Sil, herunder tobis
Sild
Skate
Skjellbrosme
Skolest
Slirefisk
Snøkrabbe
Strømsild
Torsk
Tunger
Uer
Var, herunder
– piggvar
– slettvar
– glassvar
Vassild
Vrakfisk
Øyepål
Ål

§ 68 første ledd (endret) skal lyde:
Fartøy over 24 meter største lengde skal ha om bord oppdaterte tegninger eller beskrivelse av lasterom og andre oppbevaringsrom for fisk og fiskeprodukter, samt rørsystem som er egnet til å transportere fisk og biprodukter av fisk. Dersom fartøyet deltar i fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) eller i EU-farvann, gjelder dette kravet for fartøy over 17 meter største lengde.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

Forskriften lyder etter dette:

 

Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf-format:

(374,21 kB)
Vedlegg:

(79,60 kB)
(71,14 kB)
(201,43 kB)
Kategoriene
Nord for 62 annet
Sør for 62 annet