Forskrift om regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-291-2010
Forskrift om regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2011
Gyldig fra: 03. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 22. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 3. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 36 og 47 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Virkeområde
Denne forskriften gjelder for fiske i internasjonalt farvann i området nord for 35°N og vest for en linje trukket langs meridianen 42°V til posisjon 59°N 42°V og derfra langs meridianen 44°V til Grønlands kyst (NAFO-området).

Forskriftens § 4 gjelder også i området vest av 37°V.

Med underområder (divisions) menes de inndelingene av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1-6 med tillegg av en eller flere bokstaver (eks. 3M eller 3NO).

§ 2 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk i NAFO-området i 2011.

§ 3 Fiske i underområde 3M
Uten hinder av forbudet i § 2 kan norske fartøy totalt fiske og lande inntil 925 tonn torsk i underområde 3M.

Fartøy som deltar i fisket skal daglig sende melding til Fiskeridirektoratet om fangstkvantum spesifisert på fiskearter.

§ 4 Påmelding og tillatelse
For å kunne delta i fisket må fartøyene sende skriftlig melding til Fiskeridirektoratet.

Ingen fartøy kan delta uten skriftlig tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

§ 5 Observatør
Deltakende fartøy må ha om bord observatør godkjent av Fiskeridirektoratet.

Fartøyene kan pålegges å gå til land for å hente observatør.

Etter tillatelse fra Fiskeridirektoratet kan observatørdekningen reduseres til 25% av tiden fartøyet oppholder seg i området dersom fartøyet sender daglige fangstmeldinger elektronisk i henhold til forskrift av 11. desember 2009 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) § 3 bokstav c.

Fartøyene plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved for sen betaling. Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket. Før fisket kan starte i 2011 må fartøyet ha betalt alle kostnader ved å ha observatør om bord i 2010, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved for sen betaling.

§ 6 Stopp i fisket
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det totalt er fisket 925 tonn torsk i underområde 3M.

§ 7 NAFO-reguleringer
Deltakende fartøy skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Konvensjonen om fiske i NAFO-området.

§ 8 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65 eller lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

MKB/EW

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Melding fra fiskeridirektøren
J-291-2010
Forskrift om regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2011
Gyldig fra: 03. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 22. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 3. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 36 og 47 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Virkeområde
Denne forskriften gjelder for fiske i internasjonalt farvann i området nord for 35°N og vest for en linje trukket langs meridianen 42°V til posisjon 59°N 42°V og derfra langs meridianen 44°V til Grønlands kyst (NAFO-området).

Forskriftens § 4 gjelder også i området vest av 37°V.

Med underområder (divisions) menes de inndelingene av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1-6 med tillegg av en eller flere bokstaver (eks. 3M eller 3NO).

§ 2 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk i NAFO-området i 2011.

§ 3 Fiske i underområde 3M
Uten hinder av forbudet i § 2 kan norske fartøy totalt fiske og lande inntil 925 tonn torsk i underområde 3M.

Fartøy som deltar i fisket skal daglig sende melding til Fiskeridirektoratet om fangstkvantum spesifisert på fiskearter.

§ 4 Påmelding og tillatelse
For å kunne delta i fisket må fartøyene sende skriftlig melding til Fiskeridirektoratet.

Ingen fartøy kan delta uten skriftlig tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

§ 5 Observatør
Deltakende fartøy må ha om bord observatør godkjent av Fiskeridirektoratet.

Fartøyene kan pålegges å gå til land for å hente observatør.

Etter tillatelse fra Fiskeridirektoratet kan observatørdekningen reduseres til 25% av tiden fartøyet oppholder seg i området dersom fartøyet sender daglige fangstmeldinger elektronisk i henhold til forskrift av 11. desember 2009 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) § 3 bokstav c.

Fartøyene plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved for sen betaling. Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket. Før fisket kan starte i 2011 må fartøyet ha betalt alle kostnader ved å ha observatør om bord i 2010, herunder utgifter til lønn, transport for observatører og renter ved for sen betaling.

§ 6 Stopp i fisket
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det totalt er fisket 925 tonn torsk i underområde 3M.

§ 7 NAFO-reguleringer
Deltakende fartøy skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Konvensjonen om fiske i NAFO-området.

§ 8 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61, 62, 64 og 65 eller lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

 

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann