Fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra lan

Melding fra fiskeridirektøren
J-62-2011
Forskrift om endring av forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land
Erstatter: J-295-2010
Gyldig fra: 24. 03. 2011
Bergen, 04. 04. 2011
Fiskeri- og kystdepartementet har den 24. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. Juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 26. februar 2010 nr. 252 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land, gjøres følgende endring:

§ 6 tredje ledd (endret) skal lyde:
Det er ikke adgang til å fange kongekrabbe med mindre skjoldlengde enn 13 cm.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. august 2011.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land

Fiskeri- og kystdepartementet har den 26. februar 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 12, 16 og 22, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Saklig virkeområde
Denne forskriften gjelder for fiske med fartøy som ikke er merkeregistrert og for fiske fra land.

§ 2 Omsetningsgrense og garnbegrensning ved fiske etter torsk
Det kan maksimalt landes 1000 kg torsk rund vekt per kalenderår for omsetning.

Kvantumet på 1000 kg torsk rund vekt gjelder samlet for all torsk fisket sør og nord for 62°N.

Ved fiske etter torsk er det ikke tillatt å nytte garn med en samlet lengde på mer enn 165 meter. Dette gjelder også når samme person eller de samme personene nytter flere fartøy.

§ 3 Fiskeforbud i perioder med fiskestopp
Det er forbudt å drive fiske for omsetning i den tiden det er fastsatt fiskestopp for ervervsmessig fiske med tilsvarende redskap.

Forbudet i første ledd er ikke til hinder for fiske til egen husholdnings behov for fisk til konsum og agn.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til omsetning av fangst fra større arrangementer hvor fangst av fisk er det vesentlige element.

§ 4 Forbud mot å fiske rognkjeks
Det er forbudt å fiske rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark.

§ 5 Redskapsbegrensning i fisket etter makrell
Ved fiske etter makrell er det ikke tillatt å benytte mer enn én maskindrevet dorg med maksimalt 10 angler per fartøy.

§ 6 Begrensninger i fisket etter kongekrabbe
Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe innenfor kvoteregulert område øst for 26°Ø, med unntak av inntil 10 kongekrabber til egen husholdning per år.

Den enkelte person eller det enkelte fartøy kan ikke drive fangst med mer enn 1 teine.

Det er ikke adgang til å fange kongekrabbe med mindre skjoldlengde enn 13 cm.

Fiskeridirektoratet kan fastsette bestemmelser om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe etter denne bestemmelsen.

§ 7 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift av 22. desember 2005 nr. 1681 om begrensninger i fisket for ikke-manntallsførte fiskere i fiske etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe.

IB/EW

Kategoriene
Nord for 62 annet
Sør for 62 annet
Melding fra fiskeridirektøren
J-62-2011
Forskrift om endring av forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land
Erstatter: J-295-2010
Gyldig fra: 24. 03. 2011
Bergen, 04. 04. 2011
Fiskeri- og kystdepartementet har den 24. mars 2011 med hjemmel i lov av 6. Juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 fastsatt følgende forskrift:

I

I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 26. februar 2010 nr. 252 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land, gjøres følgende endring:

§ 6 tredje ledd (endret) skal lyde:
Det er ikke adgang til å fange kongekrabbe med mindre skjoldlengde enn 13 cm.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. august 2011.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land

Fiskeri- og kystdepartementet har den 26. februar 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 12, 16 og 22, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Saklig virkeområde
Denne forskriften gjelder for fiske med fartøy som ikke er merkeregistrert og for fiske fra land.

§ 2 Omsetningsgrense og garnbegrensning ved fiske etter torsk
Det kan maksimalt landes 1000 kg torsk rund vekt per kalenderår for omsetning.

Kvantumet på 1000 kg torsk rund vekt gjelder samlet for all torsk fisket sør og nord for 62°N.

Ved fiske etter torsk er det ikke tillatt å nytte garn med en samlet lengde på mer enn 165 meter. Dette gjelder også når samme person eller de samme personene nytter flere fartøy.

§ 3 Fiskeforbud i perioder med fiskestopp
Det er forbudt å drive fiske for omsetning i den tiden det er fastsatt fiskestopp for ervervsmessig fiske med tilsvarende redskap.

Forbudet i første ledd er ikke til hinder for fiske til egen husholdnings behov for fisk til konsum og agn.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til omsetning av fangst fra større arrangementer hvor fangst av fisk er det vesentlige element.

§ 4 Forbud mot å fiske rognkjeks
Det er forbudt å fiske rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark.

§ 5 Redskapsbegrensning i fisket etter makrell
Ved fiske etter makrell er det ikke tillatt å benytte mer enn én maskindrevet dorg med maksimalt 10 angler per fartøy.

§ 6 Begrensninger i fisket etter kongekrabbe
Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe innenfor kvoteregulert område øst for 26°Ø, med unntak av inntil 10 kongekrabber til egen husholdning per år.

Den enkelte person eller det enkelte fartøy kan ikke drive fangst med mer enn 1 teine.

Det er ikke adgang til å fange kongekrabbe med mindre skjoldlengde enn 13 cm.

Fiskeridirektoratet kan fastsette bestemmelser om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe etter denne bestemmelsen.

§ 7 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 61 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 8 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift av 22. desember 2005 nr. 1681 om begrensninger i fisket for ikke-manntallsførte fiskere i fiske etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe.

 

Kategoriene
Nord for 62 annet
Sør for 62 annet