Fiskeriminister: Vi har ramt en god balance i Østersøkvoterne
Kvoterne for fiskeriet i Østersøen næste år er netop forhandlet på plads mellem EU-medlemslandene og EU-Kommissionen ved ministerrådsmødet i Luxembourg. Foto: CSH

Fiskeriminister: Vi har ramt en god balance i Østersøkvoterne

Forhandlingerne om næste års fiskekvoter i Østersøen er netop færdige. Kvoterne blev en smule større, end der var lagt op til fra EU-Kommissionen. Fiskekvoterne sikrer balance mellem hensyn til fiskebestandenes udvikling og fiskerierhvervet.

Kvoterne for fiskeriet i Østersøen næste år er netop forhandlet på plads mellem EU-medlemslandene og EU-Kommissionen ved ministerrådsmødet i Luxembourg.

Og nedgangen i de danske fiskekvoter i Østersøen blev mindre, end der var lagt op til fra Kommissionens side. Kommissionen havde bl.a. foreslået at reducere torskekvoterne i den vestlige Østersø med 68 procent og sildekvoterne med 71 procent.

For Danmark betyder dagens forhandling, at torskekvoten bliver reduceret med 60 procent, og sildekvoten bliver reduceret med 65 procent.

»Jeg er godt tilfreds med, at vi har fundet et kompromis, hvor fiskebestandene år gode betingelser for at vokse, samtidig med Østersøfiskerne kan fortsætte med at fiske. Fiskerne skal leve af at fiske, men det kan de kun, hvis der også er fisk at fange de kommende år. Det har været svære forhandlinger og en kompliceret opgave at finde den rette balance mellem bæredygtige fiskebestande og hensynet til fiskerierhvervet. Med de vedtagne kvoter har vi ramt en god balance,« siger fiskeriminister Mogens Jensen.

»Vi er landet et sted, hvor vi får en miljømæssig forsvarlig forvaltning af fiskeriet og naturligvis holder os inden for den biologiske rådgivning og forvaltningsplanen for vestlig sild, hvilket var det mandat som regeringen havde bedt Folketinget om at få med. Fiskeriet er fortsat udfordret i Østersøen, for bestandene er små, og vi skal passe godt på de fisk, vi har,« siger Mogens Jensen.

Lægger op til dialog
»Kvoterne er altafgørende for fiskerne, og særligt fiskere med mindre fartøjer er påvirket af nedgangen i kvoterne i Østersøen. Jeg vil allerede i efteråret invitere til en bred dialog om, hvordan vi skaber rammerne for fremtidens fiskeri i Østersøen, og hvordan fiskeriet skal udvikle sig,« siger Mogens Jensen.

Udover fiskekvoter til erhvervsfiskerne blev det også forhandlet, hvor mange torsk lyst- og fritidsfiskere må tage med hjem pr. dag. Her blev ministerrådet enige om at hæve det oprindelige forslag fra to til fem torsk pr. dag, hvilket var en dansk mærkesag.

Desuden blev den foreslåede lukkeperiode for torskefiskeriet på tre måneder sat ned til to måneder (februar og marts). I lukkeperioden må lystfiskerne tage to torsk om dagen i område 22 og 23 og inden for fire sømil i område 24 i perioden februar og marts.

Se oversigt over kvoterne her:
NOTITS vedrørende fiskerimulighederne i Østersøen i 2020

Rådets forordning om fastsættelse for 2020 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen

Foreløbig oversigt over fiskerimuligheder i Østersøen for 2020

Fastsatte TAC/kvoter for 2020

 • Torsk i den vestlige Østersø (område 22-24) – 60 %
 • Torsk i den østlige Østersø (område 25-32) – 92 %
 • Sild i den vestlige Østersø (område 22-24) – 65 %
 • Sild i den centrale Østersø (område 25-29,32) – 10 %
 • Sild i den Botniske Bugt (område 30-31) – 27 %
 • Sild i Rigabugten (område 28.1) + 11 %
 • Brisling (område 22-32) – 22 %
 • Laks (område 22-31) – 5 %
 • Laks i Finske Bugt (område 32) 0
 • Rødspætte (område 22-32) – 32 %

Torsk i den vestlige Østersø

 • TAC i den vestlige Østersø reduceres med 60 % svarende til 3.806 tons.
 • Lukkeperioden, februar og marts, genindføres for område 22 0g 23. Til lukkeperioden er under visse betingelser knyttet en undtagelse for fartøjer under 12 meter, der fisker med passive redskaber.
 • Underområde 24 lukkes for direkte fiskeri efter torsk i juni og juli. Til lukkeperioden er under visse betingelser knyttet en undtagelse for fartøjer under 12 meter, der fisker med passive redskaber.
 • I underområde 24 dækker kvote alene bifangster. Fartøjer under 12 meter, der fisker med passive redskaber, kan under visse betingelser fiske.
 • Antal torsk som lyst- og fritidsfiskere må tage med i land pr. dag bliver i 2020 fem stk., dog kun to stk. i februar og marts.
 • Rekreativt fiskeri i underområde 24 må kun ske ud til 4-sømile grænsen.

Tors i den østlige Østersø

 • TAC i den østlige Østersø reduceres med 92 % svarende til 2.000 tons for 2020, og dækker alene bifangster.
 • Der fastsættes en lukkeperiode for område 25-26, som gælder fra den 1. maj til den 31. august 2020. Til lukkeperioden er under visse betingelser knyttet en undtagelse for fartøjer under 12 meter, der fisker med passive redskaber.

Sild

 • TAC for sild i den vestlige Østersø reduceres med 65 % svarende til 3.150 tons.
 • I den centrale Østersø reduceres TAC med 10 % svarende til 153.384 tons.

Rødspætte

 • TAC for rødspætte reduceres med 32 % svarende til 6.894 tons.

Brisling

 • TAC for brisling reduceres med 22 % svarende til 210.147 tons.

Andre elementer vedtaget i forbindelse med Østersø-forslaget

Sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

 • TAC for sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fastsættes foreløbigt for perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2020 til 65.000 tons.

FAKTA:
Kvoter for den vestlige Østersø 2020:

 • Torsk: 3.806 ton (-60 procent, oprindeligt forslag -68 procent)
 • Sild: 3.150 ton (-65 procent, oprindeligt forslag -71 procent)
 • Rødspætte: 6.894 ton (-32 procent, oprindeligt forslag -32 procent) (hele Østersøen)
 • Brisling: 210.147 ton (-22 procent, oprindeligt forslag -25 procent)(hele Østersøen)

Lystfiskeri efter torsk: I 2020 må der tages fem torsk med hjem pr. dag, dog kun ud til 4 sømilgrænsen i område 24. (i 2019 var tallet syv, og det oprindelige forslag lød på to.) I perioden februar-marts må lystfiskere kun tage to torsk med hjem.

Lukkeperiode (område 22 og 23): I februar og marts er der helt lukket for fiskeri, dog med undtagelse for de mindste fartøjer, som fisker blandt andet med garn.

Lukkeperiode (område 24): I juni og juli er der helt lukket for fiskeri i område 24, dog med undtagelse for de mindste fartøjer, som fisker blandt andet med garn.