Fellestiltak for hele næringen

Fellestiltak for hele næringen

Konferanse om verdiskaping i kystsonen.

Forskningsfondet FHF inviterer til konferansen “Verdiskaping i kystsonen – Forskning, forvaltning og kunnskapsbehov”. Konferansen finner sted i Svolvær 7. og 8. april, og blir en stormønstring for alle aktører i fiskerinæringen.
For kystsonen og fiskerinæringen blir den kommende Svolværkonferansen et stort og viktig møte (se nederst i artikkelen for påmelding). Det er blitt tilrettelagt for at konferansen blir en bred tverrfaglig møteplass mellom fiskere, oppdrettere, forskere og forvaltere, med et variert og innholdsrikt program. Målene for konferansen er ambisiøse, og det satses på at det 2-dager lange møtet skal bidra til å legge sentrale rammer for fremtidens kystsoneforskning. Det skal formidles ny kunnskap, og bidra til videreutvikling av nye FoU-prosjekter om forvaltning og næringsutøvelse i kystsonen.

Viktig samling
For fiskeri- og havbruksnæringen er det viktig med en best mulig utnyttelse av kystsonen, samtidig som konflikter mellom kystfiske, oppdrett og andre brukergrupper ikke må bli unødig store. Dette krever faktabasert kunnskap, samt at kystsoneforskningen skjer i godt samspill mellom forskning, næring og forvaltning.

FoU-koordinator i FHF, Jan Henrik Sandberg, sier dette blir en viktig samling som skal diskutere framtidig kystsoneforvaltning. – I tillegg viser dette fiskeri- og havbruksnæringens engasjement innen kystsoneforskningen, og ikke minst hvilken rolle den spiller for utviklingen av ny og anvendbar kunnskap for verdiskaping i kystsonen, sier Sandberg.

Bredt program
Formålet med konferansen er først og fremst å diskutere framtidig kystsoneforvaltning, Mer konkret vil konferansen fokusere på hovedtemaene bruk og vern, samspill mellom ulike brukerinteresser og ikke minst FoU-behovet for framtidas verdiskaping i kystsonen.

Programmet favner derfor bredt med mange foredragsholdere, diskusjoner og debattmuligheter. Representanter for alle de store aktørene vil være til stede og det blir foredrag fra Fiskeridirektoratet, Fiskeri- og kystdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø, SINTEF Fiskeri og Havbruk, Norges geologiske undersøkelse (NGU), Kleiva Fiskefarm, Nofima Marin AS, Norges Fiskarlag, Naturvernforbundet, og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Fou-koordinator Sandberg legger ikke skjul på at dette blir en spennende konferanse fordi så mange og viktige temaer skal diskuteres på et høyt faglig nivå. – I tillegg føyer dette seg inn i andre kystsonetiltak som planlegges. Deriblant organiserer Havforskningsinstituttet et internasjonalt kystsonesymposium i juni i år hvor de samme problemstillingene skal løftes opp på et internasjonalt nivå, avslutter Sandberg.

Konferansen i Svolvær blir arrangert av FHF, i samarbeid med organisasjonene i sjømatnæringen og Fiskeridirektoratet. Alle foredragene og rapporter vil bli lagt ut på FHF sine nettsider.