EU-Rådet vil hjælpe fiskeriet i Østersøen
EU træffer nye foranstaltninger for at hjælpe fiskerne med at håndtere de skadelige socioøkonomiske virkninger af de voldsomme begrænsninger af fiskeriet efter torsk i Østersøen.

EU-Rådet vil hjælpe fiskeriet i Østersøen

EU træffer nye foranstaltninger for at hjælpe fiskerne med at håndtere de skadelige socioøkonomiske virkninger af de voldsomme begrænsninger af fiskeriet efter torsk i Østersøen og sild i den vestlige del af Østersøen, som allerede er indført og vedtaget for 2020.

Rådet fastlagde i dag sin holdning (generel indstilling) til en forordning, som ændrer to eksisterende retsakter, nemlig den flerårige plan for Østersøen og den nuværende Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). De nye regler, som Rådet har vedtaget, vil især gøre det muligt at anvende endeligt ophør til ophugning af fartøjer, der fisker efter torsk i Østersøen og sild i den vestlige del af Østersøen.

“I oktober traf Rådet modige beslutninger for at give mulighed for en gradvis genopretning af torskebestanden i Østersøen og sildebestanden i den vestlige del af Østersøen. Men vi er alle meget bevidste om de skadelige socioøkonomiske konsekvenser, som det vil få for de lokale fiskersamfund. Vi håber, at vi snarest muligt kan nå til enighed med Europa-Parlamentet om nye regler, der vil hjælpe fiskerne med at tilpasse sig til denne omstilling og dermed støtte genopretningen af disse svage bestande.”
Jari Leppä, Finlands landbrugs- og skovbrugsminister og formand for Rådet

Baggrund og næste skridt
Økosystemet i Østersøen har været skrøbeligt i årtier af mange forskellige årsager, som hovedsagelig er knyttet til miljømæssige og menneskeskabte faktorer. I 2019 offentliggjorde Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) alarmerende videnskabelig rådgivning om den tilstand, som torskebestanden i Østersøen og sildebestanden i den vestlige del af Østersøen befinder sig i.

Som en reaktion på den situation vedtog Kommissionen i juli 2019 de første hasteforanstaltninger, som forbød fiskeri efter torsk i den østlige del af Østersøen indtil årets udgang.

Efterfølgende besluttede Rådet i oktober 2019 at lukke for målrettet fiskeri efter torsk i den østlige del af Østersøen i 2020 og betydelig at reducere fiskeri, som har en indvirkning på torsk i den østlige del af Østersøen. Fiskerimulighederne for torsk og sild i den vestlige del af Østersøen blev også reduceret betydeligt. De foranstaltninger for 2020 vil sandsynligvis medføre en overflødig flådekapacitet og få alvorlige socioøkonomiske konsekvenser for de berørte kystsamfund og fiskerisektoren.

Europa-Kommissionen forelagde sit forslag om ændring af forordning (EU) 2016/1139 og (EU) nr. 508/2014 efter et politisk tilsagn, som blev givet under samlingen i Rådet (landbrug og fiskeri) i oktober om at tackle den socioøkonomiske krise i Østersøen.

Den generelle indstilling, som der blev opnået enighed om i dag, udgør Rådets mandat til de fremtidige forhandlinger med Europa-Parlamentet. Rådet er nu parat til at indlede forhandlinger, så snart Europa-Parlamentet har vedtaget sin forhandlingsposition.

Indførelse af kapacitetsgrænser for fiskeri efter torsk i den østlige del af Østersøen, generel indstilling, 6. december 2019

Kommissionens forslag

Østersøen: enighed i Rådet om fangstbegrænsninger for 2020 (pressemeddelelse, 15. oktober 2019)

Gå til webstedet