Dispensationsadgang fra krav om VMS og e-log for fartøjer 12-15 meter

Dispensationsadgang fra krav om VMS og e-log for fartøjer 12-15 meter

I særlige tilfælde kan der dispenseres fra de nye krav, som er indført fra 1. januar 2012
I henhold til EU’s kontrolforordning er der fra 1. januar 2012 krav om satellitbaseret fartøjsovervågning af fartøjer over 12 meter. Der er ligeledes med virkning fra samme dato indført krav om brug af elektronisk logbog for fartøjer over 12 meter.

For begge reglers vedkommende er der mulighed for nationalt at give fartøjer mellem 12 og 15 meter dispensation fra kravene, hvis fartøjet enten udelukkende fisker i flagstatens territorialfarvand, eller hvis fartøjet fra afgang til ankomst aldrig opholder sig mere end 24 timer uden for havn.

NaturErhvervstyrelsen oplyser i et brev til Erhvervsfiskeriudvalget, at I Danmark har myndighederne besluttet at forvalte reglerne således, at dispensation fra elektronisk logbog primært vil blive givet efter ansøgning til fartøjsejere, som kun forventer at fortsætte deres fiskeri i en begrænset periode, og hvor udgiften til installation af det nødvendige udstyr vil stå i væsentlig misforhold til den fremtidige indtægt. Også andre personlige forhold kan indgå.

En dispensation alene fra kravet om installation af den satellitbaserede fartøjsovervågning forventes kun at blive meddelt under helt særlige omstændigheder, f.eks. hvis det pågældende fartøj står over for en snarlig udfasning af fiskeriet.