Bilag 6, Vilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

Bilag 6, Vilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

Vilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

Europa-kommission har ved fax af 7. april 2011 informeret om de forventede samlede fiskerimuligheder for tobis i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen for 2011 opdelt på de 7 forvaltningsområder, som de er defineret i henhold til bilag II D i Rådets forordning (EU) Nr. 57/2011 af 18. januar 2011.
Vilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.
Europa-kommission har ved fax af 7. april 2011 informeret om de forventede samlede fiskerimuligheder for tobis i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen for 2011 opdelt på de 7 forvaltningsområder, som de er defineret i henhold til bilag II D i Rådets forordning (EU) Nr. 57/2011 af 18. januar 2011.

Danske kvoter fordelt på områder.
De samlede danske fiskerimuligheder for tobis i 2011 på 334.324 tons, fordeles som følger på de 7 områder:

Område 1: 282.989 tons
Område 2: 32.072 tons
Område 3: 9.434 tons
Område 4: 9.434 tons
Område 5: 0 tons
Område 6: 395 tons
Område 7: 0 tons

De danske fiskerimuligheder er opgjort under forudsætning af, at Norge i 2011 kun tildeles de 20.000 tons i EU-farvande som blev aftalt i december 2010, og forudsat at hele denne kvote tildeles i område 1.

Danske kvoter fordelt på reguleringsformer.
Der afsættes 5 % af de samlede danske rådighedsmængder af tobis til rationsfiskeri, hvilket indebærer en foreløbig kvote til rationsfiskeri på 16.716 tons.

Der afsættes ligeledes 5 % af rådighedsmængden, svarende til 16.716 tons til reserve jf. § 120 stk. 3 i Reguleringsbekendtgørelsen. Der vil senere blive taget stilling til, hvordan reserven skal disponeres.

Den resterende del af rådighedsmængden, svarende til 300.892 tons, afsættes til fartøjer, der disponerer over individuelle overdragelige kvoteandele (IOK).

De generelle vilkår for deltagelse i tobisfiskeriet i 2011 fremgår af Fiskeridirektoratets meddelelse af 21. marts 2011.

Danske fartøjer, der ønsker at deltage i tobisfiskeri i 2011, skal indsende ansøgning herom til Fiskeridirektoratet. Fartøjer, der disponerer over IOK for tobis, og er opført på Fiskeridirektoratets licensliste nr. 1138, er automatisk tilmeldt tobisfiskeriet.

Vilkår for fiskeriet i de enkelte områder.
De særlige vilkår for fiskeri af tobis i de enkelte forvaltningsområder er identisk med dem, der fremgår af Fiskeridirektoratets meddelelse af 21. marts 2011 med mindre, andet er angivet i det følgende.

Fiskeri af tobis i område 3.
Der åbnes for et moniteringsfiskeri af tobis i område 3 med virkning fra dags dato inden for en samlet mængde på 9.434 tons. Der fastsættes et fikspunkt på 3.774 tons for IOK fartøjers fiskeri af tobis i område 3.

Med henblik på at sikre, at moniteringsfiskeriet dækker hele den traditionelle tobissæson vil der gælde følgende perioderestriktioner for den samlede rådighedsmængde i område 3: Højst 6.000 tons må fiskes i perioden frem til og med den 30. april 2011 og højst 7.700 tons i perioden frem til og med den 31. maj 2011.

Fiskeriet i område 3 vil være åbent for fartøjer, der har tilladelse til fiskeri af tobis på følgende vilkår:

Fartøjer, der råder over IOK for tobis, og er optaget på licensliste nr. 1138, må på en fangstrejse, hvor der fiskes tobis i område 3 højst fiske, medbringe og lande i alt 200 tons tobis.

Fartøjer, der fisker tobis på rationsvilkår og er optaget på Fiskeridirektoratets licensliste nr. 1238, må på fangstrejser, hvor der fiskes tobis i område 3 ikke fiske tobis i andre forvaltningsområder. Der må højst fiskes, medbringes og landes 100 tons tobis pr. fangstrejse og højst 250 tons pr. kalenderuge for alle forvaltningsområder.

Fiskeri af tobis i område 4.
Der åbnes med virkning fra dags dato for fiskeri af tobis i område 4 inden for en samlet dansk kvote på 9.434 tons.

For dette fiskeri gælder de særlige vilkår, der fremgår af Fiskeridirektoratets meddelelse af 21. marts 2011. Derudover vil fartøjsføreren være forpligtiget til at påse, at der for hvert slæb i område 4 indsamles en prøve på 1-2 kg, der anbringes i en plasticpose og mærkes med dato, fangstposition og fartøjsidentifikation. Prøverne skal nedfryses hurtigst muligt med henblik på senere overgivelse til DTU Aqua eller Fiskeridirektoratet.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 7. april 2011.