Bilag 6 meddelelse om vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. apri

Bilag 6 meddelelse om vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. apri

Bilag 6 meddelelse om vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. apri
Vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fra 1. april 2014

Fiskerimuligheder for tobis i 2014 og disses fordeling på forvaltningsområder og formål.

Danmark forventes i 2014 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat på 195.471 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på forvaltningsområder for tobis, som de er defineret i henhold til bilag II D i Rådets forordning (EU) Nr. 43/2014 af 20. januar 2014:

Område 1: 53.769 tons

Område 2: 4.717 tons

Område 3: 132.062 tons

Område 4: 4.717 tons

Område 5: 0 tons

Område 6: 206 tons

Område 7: 0 tons

For forvaltningsområde 3, vil den danske rådighedsmængde på 132.062 tons muligvis blive reduceret med en samlet mængde på op til 5.371 tons efter fradrag som følge af et overfiskeri i 2013.

Det er ikke tilladt for danske fartøjer at fiske tobis i norske farvande i 2014.

Periodeopdeling af danske kvoter for område 2 og 4

For at sikre en passende spredning af det danske moniteringsfiskeri i område 2 og 4, vil der i perioden fra den 1. april til 30. april 2014 maksimalt kunne fiskes følgende mængder:

Område 2: 2.500 tons

Område 4: 2.500 tons

NaturErhvervstyrelsen vil, såfremt mængden skønnes fisket inden for den angivne periode, udsende bilag 6 meddelelse, der med kort varsel stopper fiskeriet.

Generelle vilkår for deltagelse i tobisfiskeriet i 2014:

1. Fartøjet skal være tilmeldt tobisfiskeriet og være opført på enten NaturErhvervstyrelsens licensliste nr. 1138 (IOK) eller licensliste nr. 1238 (tobis på rationsvilkår).

2. Fangstrejser, hvor der medbringes tobisredskaber, kan tidligst indledes fra det tidspunkt, hvor fartøjet er optaget på licensliste nr. 1138 eller licensliste nr. 1238, dog tidligst fra den 1. april 2014.

3. Fartøjer med en længde overalt på 12 meter og derover, der deltager i fiskeriet efter tobis skal være udstyret med E-logbog. For hvert slæb skal i fartøjets E-logbog angives position og tidspunkt for henholdsvis udsætning og bjærgning af redskab, samt skøn over den ombordtagne mængde. Disse oplysninger skal være opdateret ved afslutning af hvert slæb og skal umiddelbart derefter sendes til NaturErhvervstyrelsen.

4. Fartøjer med en længde overalt på 12 meter og derover skal være udstyret med en velfungerende fartøjsovervågningsenhed (FOE) og fartøjsføreren skal være indforstået med, at alle positionsmeldinger fra fartøjets FOE vil blive stillet til rådighed for DTU Aqua i den periode fartøjet deltager i tobisfiskeriet.

5. Fartøjer, der fisker tobis i område 1, 2, 3 og 6 skal udtage prøver for hvert tredje slæb, dog minimum en prøve pr. dag med fiskeri, og i område 4 for hvert slæb, efter retningslinjer givet af DTU Aqua. Prøverne skal afleveres ved landing sammen med oplysninger om slæbets position, varighed og skønnet fangstmængde.

Danske fartøjer, der ønsker at deltage i tobisfiskeri i 2014, skal indsende ansøgning herom til NaturErhvervstyrelsen. Fartøjer, der disponerer over individuelle overdragelige kvoteandele for tobis, og er opført på NaturErhvervstyrelsens licensliste nr. 1138, er automatisk tilmeldt tobisfiskeriet. For fartøjer, der opfylder betingelserne for at kunne deltage i rationsfiskeri efter tobis, og som ønsker at være optaget på licensliste nr. 1238 fra fiskeriets start den 1. april 2014, skal ansøgningen være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest fredag den 28. marts 2014. Ansøgninger der indsendes senere vil blive ekspederet løbende, og vil i hovedreglen kunne behandles inden for få arbejdsdage.

Der vil gælde følgende vilkår for fiskeri af tobis i de enkelte forvaltningsområder, når fiskeriet åbnes fra den 1. april 2014:

Tobisfiskeri i Kattegat (forvaltningsområde 6):

Der vil fra den 1. april 2014 blive åbnet for et fiskeri inden for en samlet mængde på 206 tons.

Tobisfiskeri i Kattegat kan i 2014 kun udøves af fartøjer, der har en særskilt tilladelse hertil (licensliste nr. 1338). Kun fartøjer, der i perioden 2006 til 2013 kan dokumentere fangster af tobis i Kattegat, vil kunne få tildelt tilladelse til at deltage i dette fiskeri i 2014. På fangstrejser, hvor der fiskes tobis i Kattegat, må der ikke fiskes tobis i andre forvaltningsområder.

Tobisfiskeri i EU-delen af Nordsøen og Skagerrak.

Det er i 2014 forbudt at fiske tobis i forvaltningsområderne 5 og 7, som defineret i henhold til bilag II D i Rådets forordning (EU) Nr. 43/2014 af 20. januar 2014.

Rationsfiskeri for tobis i Nordsøen og Skagerrak (forvaltningsområde 1, 2 og 3):

Der afsættes jf. § 118, stk.2 i Reguleringsbekendtgørelsen en mængde på 15.000 tons til rationsfiskeri. Denne mængde vil kunne fiskes i forvaltningsområderne 1, 2 og 3 inden for følgende mængder:

Område 1: 2.000 tons

Område 2 og 3: 13:000, heraf maksimalt 4.717 tons i område 2.

Fartøjer, der fisker tobis på rationsvilkår, må maksimalt fiske, medbringe og lande 100 tons tobis pr. kalenderuge.

For at kunne deltage i tobisfiskeriet på rationsvilkår skal fartøjet være opført på NaturErhvervstyrelsens licensliste nr. 1238. Fartøjer, der er tildelt IOK for tobis efter den 1. januar 2008, og har overdraget disse, kan ikke opnå tilladelse til tobisfiskeri på rationsvilkår. Der er også begrænsninger for fartøjer med genanvendt tonnage fra fartøjer, der har overdraget IOK.

Fiskeri af tobis i Nordsøen og Skagerrak for fartøjer med individuelle overdragelige kvoteandele.

Fartøjer med individuelle overdragelige kvoter (IOK) for tobis vil kunne påbegynde tobisfiskeri fra den 1. april 2014 i forvaltningsområderne 1, 2 og 3. Fartøjerne vil blive tildelt tobiskvoter med udgangspunkt i deres IOK-andele af en samlet mængde for hvert af områderne 1 og 3.

Fartøjer, der disponerer over IOK for tobis i EU-farvande i Nordsøen, samt Skagerrak og Kattegat, jf. NaturErhvervstyrelsens licens nr. 1138, må i 2014 maksimalt fiske, medbringe, og lande den mængde tobis i tons, de er tildelt justeret for evt. registrerede overførsler.

Dette giver, når mængderne til rationsfiskeri, dækning af overfiskeri, samt mængderne afsat til område 4 og 6 er fratrukket, en samlet foreløbig rådighedsmængde til fartøjer med individuelle overdragelige kvoter på 165.460 tons. Denne mængde vil kunne fiskes i områderne 1, 2 og 3 med følgende fordeling:

Område 1: 51.769 tons

Område 3: 113.691 tons

Fartøjer, der disponerer over IOK for tobis, må maksimalt fiske, medbringe og lande 100 tons tobis pr. kalenderuge fra område 2. Tobis fisket af IOK-fartøjer i område 2 fraskrives på fartøjets IOK-tildeling i område 3.

Særlige vilkår for fiskeri af tobis i område 4.

Fiskeri af tobis i område 4 inden for den danske moniteringskvote på 4.717 tons vil være forbeholdt fartøjer, der disponerer over IOK for tobis, og vil kræve en særlig adgangstilladelse.

Der vil gælde følgende særlige vilkår for deltagelse i dette moniteringsfiskeri:

· Der vil blive udstedt maksimalt 7 tilladelser til tobisfiskeri i område 4, med en forventet mængde pr. fartøj på ca. 650 tons.

· Forvaltningsområde 4 inddeles i 3 underområder, henholdsvis

”Nord”, dækkende ICES kvadraterne 43/F0, 43/E9 og 43/E8

”Midt”, dækkende ICES kvadraterne 41/F0, 41/E9, 41/E8, 42/F0, 42/E9 og 42/E8

”Syd”, dækkende ICES kvadraterne 39/E9, 39/E8, 39 E/7, 40/E9, 40/E8 og 40/E7

· 4 ud af de 7 tilladelser vil blive udstedt for april måned med mulighed for forlængelse til maj måned, og de 3 øvrige vil blive udstedt for maj måned med mulighed for forlængelse til juni måned.

· Tilladelserne fordeles med 2 i område Nord, 2 i område Syd og 3 i område Midt.

· Der skal tages mindst 2 slæb i det område man får tildelt, og derefter kan evt. resterende mængde af fartøjstildelingen frit fiskes i område 4.

· De deltagende fartøjer må på fangstrejser, hvor der fiskes tobis i område 4 kun fiske, medbringe og lande tobis fra dette område, med mindre de har en uafhængig observatør om bord, som er godkendt af Naturerhvervstyrelsen.

· Såfremt, der er mere end 7 fartøjer, der ansøger om deltagelse i tobisfiskeriet på de i denne meddelelse angivne vilkår, vil der blive trukket lod blandt de ansøgende fartøjer, og de udtrukne fartøjer vil få tilbudt tilladelse i den udtrukne rækkefølge. Såfremt et fartøj takker nej vil tilbuddet gå videre til næste fartøj i rækken.

Fartøjer, der ønsker at komme i betragtning til deltagelse i tobisfiskeriet i område 4 på de angivne vilkår, skal indsende ansøgning herom til NaturErhvervstyrelsen senest fredag den 28. marts 2014. Ansøgningen skal sendes til Annette Susanne Nielsen an@naturerhverv.dk og mærkes ”moniteringsfiskeri i område 4”.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1423 af 12. december 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 27. marts 2014.