Bilag 6 meddelelse om mulighed for bytte af årsmængder af blåhvilling med mørksej.

Meddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen
Mulighed for bytte af årsmængder af blåhvilling med mørksej

Der er mellem Nederlandene og Danmark indgået aftale om et muligt kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fiskere stiller de nødvendige mængder af blåhvilling til rådighed.

Byttet indebærer, at Danmark afgiver op til 405 tons blåhvilling i EU og internationale farvande i bytte for op til 135 tons mørksej fra Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne til Nederlandene.

Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 3: 1 ønsker at bytte blåhvilling, skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest mandag den 2. april 2012.

Såfremt mængden af blåhvilling, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Nederlandene, stiller NaturErhvervstyrelsen byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 29. marts 2012”.